Άρθρο 13: Κατακύρωση σε επόμενο πλειοδότη

Εάν ο πλειοδότης στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης δεν καταβάλει το αντίτιμο του οχήματος εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας, το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης πλειοδότη, ο οποίος ειδοποιείται ηλεκτρονικά και του αποστέλλεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης του οχήματος στο όνομά του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου και της παρούσας απόφασης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα ανωτέρω καταβολής του αντιτίμου από κάθε επόμενο κατά σειρά πλειοδότη. Εάν δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα σε δημοπρασία. Στη νέα δημοπρασία δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι πλειοδότες της προηγηθείσας δημοπρασίας που δεν τήρησαν την προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας.
Η εγγύηση συμμετοχής κάθε πλειοδότη που δεν τήρησε την προθεσμία του της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.