Άρθρο 10: Ανακήρυξη πλειοδότη

Με την εκπνοή του χρόνου υποβολής των προσφορών το σύστημα αυτομάτως αναδεικνύει τον πλειοδότη με τη υψηλότερη προσφορά-τιμή, στον οποίον κατακυρώνεται το όχημα και στον οποίο αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό e-mail στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνσή του (email). Μετά την εκπνοή του χρόνου υποβολής των προσφορών, δεν γίνονται δεκτές από το σύστημα προσφορές ή αντιπροσφορές.