Άρθρο 14: Γενικοί όροι δημοπρασίας

1.Ο Υπουργός ΕΣΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας ως ασύμφορο ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο καθώς και να αναβάλει οποτεδήποτε ή να ακυρώσει τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή και να τροποποιήσει τους όρους ή να επαναλάβει τη διαδικασία, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση των συμμετεχόντων εκ του λόγου αυτού. Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης της δημοπρασίας σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιστρέφεται στους συμμετέχοντες η καταβληθείσα εγγύηση συμμετοχής.
2.Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτής από τον συμμετέχοντα.
3.Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε από τους όρους της διαδικασίας ή η μη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών επιφέρει αποκλεισμό του συμμετέχοντος από τη διαδικασία με πράξη της Διεύθυνσης Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ.