Άρθρο 06: Εγγύηση συμμετοχής

Η καταβολή της εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στη δημοπρασία (εγγύηση συμμετοχής) γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’ /2013) και ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β/2014) όπως ισχύουν.