Άρθρο 12: Πιστοποιητικό Οριστικής Κατακύρωσης-Παραλαβή οχήματος-Μεταβίβαση κυριότητας

1.H Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασιλίσσης Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα), αφού επιβεβαιώσει την πληρωμή του τιμήματος μέσα από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου, εκδίδει πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος βασιζόμενη στα στοιχεία του προσωρινού πιστοποιητικού κατακύρωσης.
2.Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, και υποβάλλοντας τα στοιχεία ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα, πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα για τα νομικά πρόσωπα και τους νομίμους εκπροσώπους τους), ο πλειοδότης-αγοραστής παραλαμβάνει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την υπηρεσία στην κατοχή της οποίας βρίσκεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία μεταβίβασης του οχήματος. Για την παραλαβή του οχήματος συντάσσεται σχετικώς πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής που υπογράφεται από τον αγοραστή και τον Διαχειριστή.
3.Ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει το αυτοκίνητο εντός προθεσμίας τριάντα (30) συνεχών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού οριστικής κατακύρωσης, μετά την πάροδο της οποίας καθίσταται υπερήμερος και τον βαρύνουν όλοι οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή χειροτέρευσης του οχήματος. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής, το ΥΠΕΣΔΑ δικαιούται οποτεδήποτε, μετά από απλή έγγραφη ενημέρωση του υπερήμερου αγοραστή, να εκποιήσει το όχημα, χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τιμές εκκίνησης και κατακύρωσης. Στη νέα δημοπρασία δεν μπορεί να συμμετάσχει ο υπερήμερος αγοραστής. Το καταβληθέν από τον υπερήμερο αγοραστή ποσό αντιτίμου του οχήματος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και αποτελεί δημόσιο έσοδο (ΚΑΕ 3741). Ο υπερήμερος αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας παραλαβής, εφόσον δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί η νέα δημοπρασία του οχήματος και εφόσον καταβάλει στο ΥΠΕΣΔΑ ως ποινική ρήτρα το ποσό των δέκα (10) EURO για κάθε ημέρα καθυστέρησης παραλαβής του οχήματος.