Άρθρο 04: Διατυπώσεις Δημοσιότητας

Οι ημερομηνίες ανάρτησης των δημοπρατούμενων οχημάτων στην εφαρμογή https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction και έναρξης των δημοπρασιών γνωστοποιούνται διά του Τύπου και μέσω διαδικτύου (www.ydmed.gov.gr) τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα των δημοπρατούμενων οχημάτων.