Άρθρο 07: Εγγραφή χρηστών

1.Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο σύστημα-εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction από την ημέρα ανάρτησης των δημοπρατούμενων οχημάτων.
2. Για την εγγραφή απαιτείται :
(α) Η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής που διατίθεται στην ιστοσελίδα, με τα στοιχεία του χρήστη (μεταξύ των οποίων ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει, κωδικό ηλεκτρονικού παραβόλου καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ατομικά στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας-email) .
(β) Δήλωση του χρήστη ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία.
3.Οι υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφής, ελέγχονται από τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος αιτήσεων εγγραφής του ΥΠΕΣΔΑ και αφού πιστοποιηθεί ο χρήστης και η αυθεντικότητα των στοιχείων του, ενεργοποιείται ο λογαριασμός του χρήστη στην εφαρμογή https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction και του αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) επιβεβαίωση της εγγραφής του, το οποίο εκτυπώνεται και αποτελεί το αποδεικτικό εγγραφής.
4. Για την είσοδό τους στο σύστημα οι χρήστες διαθέτουν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) που είναι γνωστός μόνον στους ίδιους. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και, με ευθύνη του χρήστη, δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα.
5. Η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού του χρήστη ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής στο σύστημα της αίτησης εγγραφής του.
6. Η εγγραφή στο σύστημα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του χρήστη ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι στο νόμο και στο άρθρο 5 της παρούσας όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του στη δημοπρασία και ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία κατά την εγγραφή του είναι αληθή.
7.Η δημοπρασία διεξάγεται με πλήρη διαφύλαξη του απορρήτου των υποβαλλόμενων από τους χρήστες στοιχείων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών που απαιτούνται για την εγγραφή τους, διατηρούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και για την επικοινωνία μαζί τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής και προστατεύονται κατά τις διατάξεις των νόμων 2472/1997, 2471/2006 και 3979/2011, όπως ισχύουν. Οι χρήστες ενημερώνονται σχετικώς κατά την εγγραφή τους στο σύστημα.