Άρθρο 01: Αντικείμενο-Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες οχημάτων του Δημοσίου, οι οποίες διενεργούνται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) καθώς και οι τεχνικές και λεπτομερειακές ρυθμίσεις χρήσης του συστήματος-εφαρμογής ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction.