Άρθρο 11: Πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης – Εξόφληση

1.Με την ανακήρυξη του πλειοδότη, εκδίδεται από το ΥΠΕΣΔΑ πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσε κατά την εγγραφή του.
2.Στο πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης αναγράφονται: τα στοιχεία του πλειοδότη, τα στοιχεία του οχήματος και η τιμή κατακύρωσης.
3.Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το τίμημα, υπέρ του δημοσίου ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ. 1163 03/07/2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) και ΠΟΛ. 1150 15/05/2014 (ΦΕΚ 1357/Β/2014), όπως ισχύουν.