Άρθρο 05: Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική δημοπρασία οχημάτων του ΥΠΕΣΔΑ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ενήλικοι και ικανοί προς δικαιοπραξία, εξαιρουμένων ανηλίκων και προσώπων ανίκανων ή περιορισμένα ικανών προς δικαιοπραξία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.
2.Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία σε υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα.
3. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η εγγραφή στην εφαρμογή μέσω του ιστοτόπου στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ https://eauction.ydmed.gov.gr/eauction. Μόνον εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή χρήστες δικαιούνται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.
4.Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στις δημοπρασίες εγγράφονται στην εφαρμογή δια του νομίμου εκπροσώπου τους, καταχωρώντας τόσο τα ατομικά στοιχεία αυτού όσο και τα στοιχεία του εκπροσωπούμενου από αυτόν νομικού προσώπου (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ νομικού προσώπου, αριθμός Γ.Ε.ΜΗ) που καθορίζονται στην εφαρμογή.