Άρθρο 03: Προπαρασκευαστικές ενέργειες

1.Η απόφαση καθορισμού των προς εκποίηση οχημάτων της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47) κοινοποιείται αμελλητί στις υπηρεσίες που έχουν στην κατοχή τους τα προς εκποίηση οχήματα από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού του ΥΠΕΣΔΑ.
2. Εντός τριών ημερών από την κατά τα ανωτέρω κοινοποίηση, οι υπηρεσίες, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους τα προς εκποίηση οχήματα, υποχρεούνται να ορίσουν υπάλληλό τους, ως Διαχειριστή, με τον αναπληρωτή του. Ο Διαχειριστής είναι αρμόδιος για την ομαλή διεξαγωγή της δημοπρασίας εκ μέρους της υπηρεσίας του, την επικοινωνία με το ΥΠΕΣΔΑ για οποιοδήποτε θέμα, την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, την επίδειξη του οχήματος στους ενδιαφερόμενους και την παράδοσή του στον αγοραστή.
3. Σε περίπτωση που δεν οριστεί Διαχειριστής εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε Διαχειριστής καθίσταται αυτοδικαίως ο Διευθυντής Διοικητικού του οικείου Υπουργείου ή εφόσον πρόκειται για εποπτευόμενο φορέα-νομικό πρόσωπο, ο Προϊστάμενος Διοίκησης αυτού.
4. Οι υπηρεσίες στην κατοχή των οποίων βρίσκονται τα προς δημοπράτηση οχήματα υποχρεούνται να τα ακινητοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, από την ημέρα ανάρτησης του οχήματος στην εφαρμογή μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασής του στον πλειοδότη-αγοραστή.