Άρθρο 23 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι υποπεριπτ. ζζ, ηη, θθ και ιι της περίπτ. α της παρ. 3 και η υποπερίπτ. ββ της περιπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 40 του πδ 147/2017 (Α΄ 192).

2. Όπου στις υποπεριπτώσεις αα, ββ, γγ και δδ της περίπτ. γ της παρ. 3 του άρθρου 40 του π.δ. 147 /2017 (Α΄ 192) αναφέρεται η φράση «τεχνική υποστήριξη», αυτή αντικαθίσταται από τη φράση «τεχνική βοήθεια».