Άρθρο 20 – Προσωπικό που απασχολείται σε έργα του ΕΠΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«κθ. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω έργων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που αφορούν στην εκτέλεση αρχαιολογικών έργων επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας».

  • 8 Απριλίου 2019, 14:27 | ΜΑΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥ

    Είναι απαραίτητη η εξαίρεση από την διαδικασία έγκρισης με ΠΥΣ του προσωπικού που απασχολείται σε αρχαιολογικά έργα που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, ακριβώς όπως συμβαίνει στα συγχρηματοδούμενα έργα. Η οικονομία χρόνου και δυνάμεων θα είναι πολύ σημαντική, διότι η σχετική έγκριση καθυστερεί πάντα πολύ, με αποτέλεσμα να μην απορροφώνται εμπροθέσμως οι εν λόγω πόροι.