Άρθρο 17 – Τεχνική Βοήθεια

1. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας (τεχνικής υποστήριξης) αφορούν στον προγραμματισμό, σχεδιασμό, προετοιμασία, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, δημοσιότητα, εφαρμογή και έλεγχο των προγραμμάτων του ΕΠΑ, καθώς και σε δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης, καθώς και των δικαιούχων για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Συνίστανται ιδίως στην προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών, την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων και των προγραμμάτων του ΕΠΑ.

2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι οι αναφερόμενοι στο Πρόγραμμα. Δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ είναι οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, καθώς και άλλοι φορείς και υπηρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προγραμμάτων.

3. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός του τομεακού προγράμματος τεχνικής βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό μέχρι το 1% των συνολικών πιστώσεων του ΕΠΑ. Ο προϋπολογισμός του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας των λοιπών προγραμμάτων καθορίζεται, ως ποσοστό, μέχρι 1% των συνολικών πιστώσεών τους. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να διαφοροποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μέχρι την έγκριση του πρώτου ΕΠΑ, ο προϋπολογισμός του προγράμματος τεχνικής βοήθειας της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στον παρόντα νόμο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 1% του ορίου δαπανών του Εθνικού ΠΔΕ που ισχύει για το έτος κατά το οποίο εκδίδεται η υπουργική απόφαση έγκρισης του προγράμματος.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 119, 200 παρ. 8 και 329 του ν. 4412/2016 (Α΄147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των προγραμμάτων ενεργειών, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιμες κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλλοι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο.

6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και του άρθρου 119 και 329 του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται αναλογικά η υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς διάκριση υποπρογραμμάτων και χωρίς περιορισμό στον προϋπολογισμό κάθε κατηγορίας. Μέχρι την δημιουργία καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων τεχνικής βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και η Δι.Δι.Ε.Π. μπορούν να χρησιμοποιούν τους εκάστοτε εν ισχύ καταλόγους προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ν. 4314/2014, για την εκτέλεση των ενεργειών των οποίων είναι δικαιούχοι. Η απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014 εφαρμόζεται αναλογικά και για τις ενέργειες τεχνικής υποστήριξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑ.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να ανατίθεται στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων η αρμοδιότητα της έκδοσης των αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας καθώς και της έγκρισης των σχετικών δαπανών του προϊσταμένου της Δι.Δι.Ε.Π., των προϊσταμένων τμημάτων και των υπαλλήλων, στο εσωτερικό ή εξωτερικό για υπηρεσία.

  • 6 Απριλίου 2019, 21:29 | Ηλίας Μουρατίδης

    Προτείνεται να συμπεριληφθεί και μία παράγραφος για τα θέματα μετακινήσεων των στελεχών των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΠΠΑ κατ’ αναλογίαν της παραγράφου 7.