Άρθρο 04 – Διάρκεια Προγραμματικής Περιόδου

Η προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ είναι πενταετούς διάρκειας. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εγκρίνει το ΕΠΑ δύναται να ορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, για λόγους σχετικούς με, ενδεικτικά, τον προγραμματισμό των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, άλλες δεσμεύσεις της χώρας, τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και το ύψος των διαθέσιμων πόρων.

 • 8 Απριλίου 2019, 14:04 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου “Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης”
  (1) Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου προτείνεται να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εντάσσονται Πράξεις στα διάφορα Προγράμματα του ΕΠΑ, στις περιπτώσεις όπου τμήμα των δαπανών τους δεν είναι επιλέξιμο από το ΠΔΕ.
  (2) Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Σχεδίου Νόμου κρίνεται ότι πρέπει να προστεθεί και η συνάφεια των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ) με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εκπονούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού (άρθρο 266 Ν. 3852/10).
  (3) Στην παρ. Α.1 του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να προβλεφθεί και η περίπτωση όπου η Υπηρεσία Διαχείρισης υπάγεται απευθείας σε Υπουργό (βλ. τελευταίο εδάφιο παρ. Α.2, άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου).
  (4) Στην παρ. Α.1 του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να προσδιοριστεί τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η πρόθεση χρηματοδότησης (για τις περιπτώσεις όπου αυτή προβλέπεται). Ειδικότερα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν για την ένταξη των αντίστοιχων έργων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης γίνεται αξιολόγηση από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης με χρήση κριτηρίων αξιολόγησης.
  (5) Η παρ. Γ του άρθρου 12 του Σχεδίου Νόμου προτείνεται να αποχαρακτηριστεί (αφαίρεση “Γ”) και να μεταφερθεί στην αρχή του άρθρου, καθόσον εννοιολογικά αποτελεί τον ορισμό των περιεχομένων του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).
  (6) Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να γίνει παραπομπή στον ορισμό των Ειδικών Προγραμμάτων της παρ. 8 του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόμου.
  (7) Στο τέλος του άρθρου 13 του Σχεδίου Νόμου πρέπει να εισαχθεί νέα παράγραφος, η οποία θα αναφέρει ότι για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων γίνεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης.

 • 8 Απριλίου 2019, 11:54 | Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ

  Άρθρο 4:

  Σε αντίθεση με τον ισχύοντα μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ, η προβλεπόμενη πενταετούς διάρκειας προγραμματική περίοδος του ΕΠΑ, με δυνατότητα επιμήκυνσης ή συρρίκνωσης της, κινείται στο πλαίσιο του ορθολογικότερου προγραμματισμού και της αντικειμενικότερης αξιολόγησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Κύριο μέλημα πρέπει να αποτελέσει η άρση της ευμεταβλητότητας και η χάραξη μίας συνεκτικής/σταθερής διαχρονικά πορείας που θα οδηγήσει σε απτά οφέλη.

 • 6 Απριλίου 2019, 21:12 | Ηλίας Μουρατίδης

  Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα η προγραμματική περίοδος να είναι 7ετούς διάρκειας και να ταυτίζεται με τις αντίστοιχες προγραμματικές περιόδους των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.