Άρθρο 02 – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική: Κείμενο αρχών που περιλαμβάνει τις βασικές κατευθύνσεις μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης της χώρας, καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόμενης ανάπτυξης
 2. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ): Έγγραφο που βασίζεται στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από διαδικασία διαβούλευσης με τα αρμόδια υπουργεία, τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους και έχει ως στόχο και περιεχόμενο την αποτύπωση του εθνικού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού, με την αξιοποίηση των εθνικών πόρων του ΠΔΕ.
 3. Τομεακό / Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ ΠΠΑ): Έγγραφο που καταρτίζεται από το οικείο Υπουργείο /Περιφέρεια μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης του οικείου φορέα, με βάση τον αντίστοιχο προγραμματισμό του ΕΠΑ και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ που του αναλογούν.
 4. Άξονας Προτεραιότητας: κάθε προτεραιότητα της στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΠ που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
 5. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) : Σύνολο κανόνων και διαδικασιών τους οποίους εφαρμόζουν οι διοικητικές αρχές διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠΑ με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων και την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠΑ και των ΤΠΑ/ΠΠΑ.
 6. Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ: Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής Δι.Δι.Ε.Π.) που συντονίζει το σχεδιασμό του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την παρακολούθηση της υλοποίησης τους, και τον έλεγχο των ενταγμένων έργων και εισηγείται την αναθεώρησή του.
 7. Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων / Αποθεματικών: η Υπηρεσία ή ο Φορέας, στον οποίο ανατίθεται η διαχείριση του συνόλου ή μέρους των εν λόγω προγραμμάτων ή /και πόρων.
 8. Ειδικό Πρόγραμμα: πρόγραμμα αναπτυξιακών / επενδυτικών παρεμβάσεων ή παρεμβάσεων για την αποκατάσταση ζημιών ή την αντιμετώπιση κρίσεων, με χωρική ή τομεακή αναφορά, στο χρηματοδοτικό σχήμα του οποίου μπορεί να συμμετέχουν με πόρους διεθνείς και εθνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, αναπτυξιακές τράπεζες, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ειδικού χρηματοδοτικού σκοπού και επενδυτικά ταμεία, με σύστημα διαχείρισης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πόρους, που καταρτίζεται από τη Δι.Δι.Ε.Π., ή τον οικείο Υπουργό ή Περιφερειάρχη, εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΑ, για την αντιμετώπιση ειδικών τομεακών ή περιφερειακών προβλημάτων και αναγκών και την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών.
 • 6 Απριλίου 2019, 21:29 | Ηλίας Μουρατίδης

  Προτείνεται να εξεταστεί μήπως απαιτείται και η κατάρτιση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και να συμπεριληφθεί τόσο στους ορισμούς όσο και σε σχετικό νέο άρθρο.

 • 5 Απριλίου 2019, 20:26 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στο άρθρο αυτό έχουν περιληφθεί κάποιοι ορισμοί για την διευκόλυνση της κατάρτισης Προτείνεται να υπάρξουν όλοι οι ορισμοί που είναι απαραίτητοι για την κατάρτιση.
  Για τα Ειδικά Προγράμματα να υπάρξει διευκρίνηση ότι από την ψήφιση του παρόντος Νόμου όλα τα Ειδικά Προγράμματα θα σχεδιάζονται με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο.
  Η υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ να είναι η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΔΕ