Άρθρο 05 – Πόροι, επιλέξιμες κατηγορίες και προϋπολογισμός του ΕΠΑ

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται με τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ που προσδιορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης με την απόφαση έγκρισής του. Για τον προσδιορισμό των πόρων του ΕΠΑ λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι δεσμεύσεις του εκάστοτε ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου, οι προοπτικές της οικονομίας για το χρονικό διάστημα προγραμματισμού, η συμπληρωματικότητα με τις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που τυχόν δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής και οι ανάγκες ωρίμανσης έργων για μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα.

2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της πρώτης προγραμματικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του εν ισχύ Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση της επόμενης προγραμματικής περιόδου των ενωσιακών πολιτικών, καθώς και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα υπουργεία και τις περιφέρειες στο πλαίσιο της, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.

3. Επιλέξιμες κατηγορίες έργων, μελετών, υπηρεσιών, προμηθειών, ενεργειών και δράσεων για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ είναι εκείνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι δράσεις μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα και εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων, οι δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, όπως, ενδεικτικά οι καταρτίσεις και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και εργαζομένους και οι δράσεις εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διαχείριση Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, οι μελέτες, απαλλοτριώσεις και πρόδρομες εργασίες που απαιτούνται για την ωρίμανση έργων των ανωτέρω κατηγοριών, καθώς και οι δράσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση πράξεων που υλοποιούνται με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων στα οποία συμμετέχει το δημόσιο, τα οποία προσδιορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε χρηματοδοτικά εργαλεία ή άλλες μορφές χρηματοδότησης. Τέτοια εργαλεία μπορούν, ενδεικτικά, να αφορούν τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη συμμετοχή του δημοσίου σε επενδυτικά ταμεία ή άλλα μέσα επιμερισμού κινδύνου, καθεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων, καθώς και προγράμματα επενδυτικών δανείων που αποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Το ΕΠΑ δύναται να χρηματοδοτεί δράσεις και έργα που έχουν ή είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της τρέχουσας, της προηγούμενης ή και επόμενων προγραμματικών περιόδων, είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους κατά την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου είτε συνεχίζοντας την χρηματοδότηση μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση. Ποσά καταβλητέα δυνάμει εκτελεστών δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συμβατικών αποζημιώσεων που αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και σε έργα χρηματοδοτούμενα από άλλα προγράμματα του ΠΔΕ, είναι επιλέξιμα για πληρωμή από το ΕΠΑ.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ μπορεί να συμπληρώνονται οι κατηγορίες επιλέξιμων έργων.

5. Για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου Β του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

6. Το ΕΠΑ δεν χρηματοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανάγκες του Δημοσίου.

7. Το ΕΠΑ δύναται να προβλέπει τη σύσταση:

α) αποθεματικού επίδοσης, ποσοστού έως 6%, κάθε Προγράμματος το οποίο διατίθεται μετά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και
β) αποθεματικού απροβλέπτων, ποσοστού έως 15% του ΕΠΑ, το οποίο εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών κρίσεων, εκτάκτων αναγκών ή φυσικών καταστροφών. Η διάθεση, η διαχείριση των αποθεματικών και ο ακριβής προϋπολογισμός τους, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εγκρίνει το ΕΠΑ.

8. Όλες οι κατηγορίες δαπανών που περιλαμβάνονται στο ΕΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ.

 • 8 Απριλίου 2019, 14:41 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου προτείνεται να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα εντάσσονται Πράξεις στα διάφορα Προγράμματα του ΕΠΑ, στις περιπτώσεις όπου τμήμα των δαπανών τους δεν είναι επιλέξιμο από το ΠΔΕ.

 • 8 Απριλίου 2019, 11:07 | Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ

  Άρθρο 5, παρ. 3:

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν μέσω του ΕΠΑ θα παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης της χρηματοδότησης ή παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τα προγράμματα Α & Β Φάσης του πρώην ΤΕΜΠΜΕ, καθώς τα εν λόγω δάνεια είχαν χορηγηθεί πριν από 3 προγραμματικές περιόδους. Το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί χιλιάδες μικρομεσαίους εμπόρους, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν εγκλωβιστεί σε μία αδιέξοδη κατάσταση που επηρεάζει καταλυτικά την πορεία της επιχείρησής τους.

 • 8 Απριλίου 2019, 09:40 | Βασιλεία Αγγελίνα

  Το ΕΠΑ, από τη στιγμή που αφορά το Εθνικό Σκέλος του Π.Δ.Ε., θα πρέπει να παραμείνει συμπληρωματικό αναφορικά με τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας σε ύψιστης σημασίας έργα συντηρήσεων, αντιπλημμυρικών κλπ.

 • 6 Απριλίου 2019, 21:06 | Ηλίας Μουρατίδης

  Προτείνεται οι επιλέξιμες κατηγορίες έργων και οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών να παρουσιάζονται με μορφή πίνακα και μάλλον σε παράρτημα.