Άρθρο 11 – Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ

1. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ΤΠΑ / ΠΠΑ συντάσσει και υποβάλλει στη Δι.Δι.Ε.Π. συνοπτική έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του προγράμματος κατά το προηγούμενο έτος, με συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου των επιμέρους προγραμμάτων. Στην έκθεση αναφέρονται επίσης τυχόν χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του ΕΠΑ.

2. Με πρωτοβουλία του οικείου φορέα ή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης τα ΤΠΑ και ΠΠΑ μπορούν να επανεξετάζονται και, αν απαιτείται, να αναθεωρούνται, σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετά από αναθεώρηση του ΕΠΑ
β) εφόσον από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του
γ) μετά την κατανομή αποθεματικών

3. Οι υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ συντάσσουν το εκάστοτε αναθεωρημένο πρόγραμμα, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ.