Άρθρο 07 – Παρακολούθηση, Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του ΕΠΑ

1. Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΕΠΑ είναι ετήσια. Μέσα σε ένα εξάμηνο από τη λήξη του έτους αναφοράς, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης έκθεση προόδου για το ΕΠΑ, με βάση τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 11, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, μέσα από τα οικεία Πληροφοριακά Συστήματα. Στην έκθεση περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς και τυχόν χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση. Στις εκθέσεις προόδου οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν δείκτες εκροής ή άλλους δείκτες, οι οποίοι περιλαμβάνονται αντίστοιχα στα κείμενα των οικείων προγραμμάτων και προσκλήσεων για να αποτυπώσουν την πρόοδο της υλοποίησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται, εάν:
α) αναθεωρείται η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές μεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων ή
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρμογές ή
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr για διάστημα 15 ημερών με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους φορείς της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  • 8 Απριλίου 2019, 11:54 | Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ

    Άρθρο 7, παρ. 3:

    Γιατί το σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ αναρτάται προς διαβούλευση (στο http://www.opengov.gr) για διάστημα 15 ημερών, ενώ το αντίστοιχο αρχικό για κατ’ ελάχιστον 30 ημέρες (Άρθρο 6.3);

  • 7 Απριλίου 2019, 21:54 | ΣΠΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

    Προτείνεται ο φορέας υλοποίησης να ειναι δημοσιος φορεας και μαλιστα πρεπει να αξιοποιηθουν οι αντιστοιχες υπηρεσιες που ασχολουνται ηδη με το προγραμμα δημοσιων επενδυσεων όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 186 αλλά και με όλους τους οργανισμούς των ΟΤΑ Β βαθμού που έχουν εκδοθεί (μέσω ΠΔ ή μέσω Αποφάσεων Συντονιστών κλπ).