Άρθρο 16 – Υλοποίηση και πληρωμή των Έργων του ΕΠΑ

Η υλοποίηση των έργων που εντάσσονται στα ΤΠΑ και ΠΠΑ και στα Ειδικά Προγράμματα και εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το ΠΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Για τις πληρωμές των εν λόγω έργων, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τις πληρωμές των έργων του ΠΔΕ.

  • 5 Απριλίου 2019, 14:17 | Διευθυντής Προϋπολογισμού ΥΝΑΝΠ

    Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο φόρτο εργασίας που έχει αναληφθεί από τις ΓΔΟΥ μετά την 01/01/2017 και την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων των πρώην ΥΔΕ, κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί η δυνατότητα ώστε να ορίζονται ως υπόλογοι διαχειριστές έργων και οι αποκεντρωμένες οικονομικές υπηρεσίες (π.χ. διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού) ακολουθώντας αντίστοιχα την διαδικασία των ΝΠΔΔ.