Άρθρο 08 – Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ (ΤΠΑ και ΠΠΑ)

1. Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στόχους του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού στον τομέα ευθύνης τους και κατανέμοντας τους πόρους του ΕΠΑ που τους αναλογούν σε δράσεις και έργα με υψηλή προτεραιότητα και μεριμνούν για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του ΕΠΑ. Τα ΤΠΑ, και ΠΠΑ τίθενται σε διαβούλευση από τους φορείς κατάρτισης με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 6.

2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του οικείου τομέα / φορέα ή της οικείας περιφέρειας, με τους οποίους προβλέπεται να αντιμετωπισθούν εν όλω ή εν μέρει οι διαπιστωμένες ανάγκες, καθώς και την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων με προτεραιότητες και συγκεκριμένες προτεινόμενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριμένα έργα και την τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αναπτυξιακής επίδρασης και συμβολής αυτών στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων.
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους
δ) τους αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων,
στ) τον προσδιορισμό της Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος
ζ) την τεκμηρίωση της συμβατότητας με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας με άλλες πολιτικές.

3. Τα Προγράμματα διαρθρώνονται εφόσον απαιτείται σε Υποπρογράμματα. Κάθε Πρόγραμμα/Υποπρόγραμμα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες προτεραιότητες του τομέα πολιτικής/της οικείας Περιφέρειας.

4. Τα ΠΠΑ βρίσκονται σε συνάφεια με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα του άρθρου 268 του ν. 3852/2010.

5. Μετά την οριστικοποίησή τους, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συμβατότητά τους με το ΕΠΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 κριτήρια και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα εγκεκριμένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του φορέα κατάρτισης.

 • 8 Απριλίου 2019, 14:27 | ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του Σχεδίου Νόμου κρίνεται ότι πρέπει να προστεθεί και η συνάφεια των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ) με τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εκπονούν οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού (άρθρο 266 Ν. 3852/10).

 • 2. Το εδάφιο ε) της παρ. 2 του άρθρου 8 να συμπληρωθεί ως ακολούθω:
  « 2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχετικών αναγκών, β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους του οικείου τομέα / φορέα ή της οικείας περιφέρειας, με τους οποίους προβλέπεται να αντιμετωπισθούν εν όλω ή εν μέρει οι διαπιστωμένες ανάγκες, καθώς και την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών στόχων με προτεραιότητες και συγκεκριμένες προτεινόμενες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριμένα έργα και την τεκμηρίωση της εκτιμώμενης αναπτυξιακής επίδρασης και συμβολής αυτών στην επίτευξη των τιθέμενων στόχων. γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιούχους δ) τους αναλυτικούς χρηματοδοτικούς πίνακες, ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτεινόμενων έργων, τα οποία θα συμμορφώνονται μεταξύ άλλων με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν. 4074/2012) και ιδιαίτερα με το άρθρο 9 αυτής, στ) τον προσδιορισμό της Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος ζ) την τεκμηρίωση της συμβατότητας με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ και της συνάφειας με άλλες πολιτικές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και αυτή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

  Τέλος, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει, όπως άλλωστε η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4488/2017 επιβάλλει, στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων του εν λόγω σχεδίου νόμου να συμπεριληφθεί ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα άτομα με αναπηρία.

 • 6 Απριλίου 2019, 21:34 | Ηλίας Μουρατίδης

  Στην παράγραφο 1 προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης «έργα με υψηλή προτεραιότητα» με τη φράση «έργα με σημαντική προτεραιότητα» ή ¨έργα με προτεραιότητα».
  Επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα διενέργειας της διαβούλευσης κατάρτισης των ΤΠΑ μέσω των ιστοσελίδων των Περιφερειών.

 • 5 Απριλίου 2019, 20:49 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται ένα Πρόγραμμα που να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός Υπουργεία ή Περιφέρειες

 • 5 Απριλίου 2019, 20:55 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στην παράγραφο 5 δεν υπάρχει χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ο ΥΠΟΙΑΝ πρέπει να εγκρίνει τα ΤΠΑ και ΠΠΑ. Προτείνεται να είναι δύο μήνες από την υποβολή τους και να διακόπτεται το δίμηνο από τυχόν αλλαγές που ζητούνται από το ΥΠΟΙΑΝ προς τους φορείς κατάρτισης

 • 5 Απριλίου 2019, 20:01 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Να υπάρξει χρονικός περιορισμός για την σύνταξη και υποβολή των ΤΠΑ και ΠΠΑ στο ΥΠΟΙΑΝ Προτείνεται να είναι τέσσερις μήνες απο την έγκριση και αποστολή της εγκυκλίου του ΕΠΑ

 • 28 Μαρτίου 2019, 21:08 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Προτείνω την αντικατάσταση της παραγράφου 4 ως εξής:
  Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ έχουν ως εισροές τα Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων και των Περιφερειών των άρθρων 266 και 268 του ν. 3852/2010,όπως αυτά ισχύουν.