Άρθρο 06 – Κατάρτιση του ΕΠΑ

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζει σχέδιο του ΕΠΑ με βάση την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:
α) την εξειδίκευση των εθνικών στόχων ανάπτυξης που θα καλυφθούν εν όλω ή εν μέρει από το ΕΠΑ σε ειδικούς στόχους και ενδεικτικές προτεραιότητες, καθώς και σε ενδεικτικές κατηγορίες έργων, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αντίστοιχων αναπτυξιακών αναγκών και δυνατοτήτων,
β) τα επιμέρους Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου,
γ) τη συνολική και την ετήσια κατανομή του προϋπολογισμού ανά πρόγραμμα, καθώς και την ενδεικτική κατανομή σε προτεραιότητες,
δ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,
ε) τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα με τους μετρήσιμους προς επίτευξη στόχους και
στ) το σύστημα διοίκησης (διατάξεις εφαρμογής)

2. Το ΕΠΑ δύναται να περιλαμβάνει και Ειδικά Προγράμματα του άρθρου 13, καθώς και συγκεκριμένα έργα και δράσεις στρατηγικής σημασίας. Ομοίως δύναται να προβλέπει τη συγκέντρωση πόρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δράσεων ή σε συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με την τήρηση δεσμεύσεων, με προτεραιότητα σε διεθνείς δεσμεύσεις ή δεσμεύσεις έναντι της ΕΕ, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες και να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων για τη χώρα.

3. Το σχέδιο του ΕΠΑ τίθεται σε διαβούλευση με ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr, για διάστημα 30 ημερών κατ’ ελάχιστον, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα υπουργεία, τους φορείς της αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους και τους πολίτες.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το ΕΠΑ διαμορφώνεται από τη Δι.Δι.Ε.Π. στην τελική του μορφή και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες να υποβάλουν προς έγκριση τα επιμέρους τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους και καθορίζει τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης, διαβούλευσης και υποβολής, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 10.

 • 6 Απριλίου 2019, 21:56 | Ηλίας Μουρατίδης

  Στο σημείο α) προτείνεται η αντικατάσταση της φράσης ενδεικτικές προτεραιότητες με θεματικές ή αναπτυξιακές προτεραιότητες.

  Προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα παρουσίασης των περιεχομένων του σχεδίου ΕΠΑ σε παράρτημα.

 • 5 Απριλίου 2019, 20:18 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Στην παράγραφο 4 πρέπει να προστεθεί χρονικό διάστημα για την έγκριση απο ΥΠΟΙΑΝ του ΕΠΑ. Προτείνεται να είναι δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης

 • 5 Απριλίου 2019, 20:33 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Η κατάρτιση πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δηλ. πρέπει να προβλέπεται σε πόσο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η κατάρτιση Πρόταση»Η Δι.Δι.Ε.Π.του ΥΠΟΙΑΝ καταρτίζει μέσα σε έξι μήνες απο την ψήφιση του παρόντος Νόμου, σχέδιο……………..»