Άρθρο 18 – Πληροφοριακό Σύστημα

Τα δεδομένα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση του ΕΠΑ και των προγραμμάτων αυτού καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ) ή ειδικό πληροφοριακό σύστημα για το ΕΠΑ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να προβλέπεται η δημιουργία και χρήση ειδικής εφαρμογής για το ΕΠΑ, η οποία διασυνδέεται με το e-pde, το ΕΣΗΔΗΣ, και το ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που συμβάλλει στην ολοκληρωμένη υλοποίηση του ΕΠΑ.

  • 8 Απριλίου 2019, 11:41 | Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας – ΕΣΕΕ

    Άρθρο 18:

    Η διασύνδεση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για το συντονισμό των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και την ταχύτερη και με περιορισμένα διοικητικά βάρη υποβολή αιτημάτων. Στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη περιττών και χρονοβόρων διαδικασιών που προάγουν τη διαφάνεια και επιτρέπουν τη διενέργεια πληρέστερων και αποδοτικότερων ελέγχων και διασταυρώσεων. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και στη δυνατότητα ταυτόχρονης χρηματοδότησης ενός σχεδίου από διαφορετικές διαθέσιμες πηγές.