Άρθρο 24 – Προθεσμίες έκδοσης δευτερογενούς νομοθεσίας και συναφών αποφάσεων για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

1. Η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 6 εκδίδεται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. [Στόχευση ελέγχων, μεθοδολογία προγραμματισμού]
2. Η απόφαση της παραγράφου 8 του άρθρου 7 εκδίδεται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [διαχείριση καταγγελιών]
3. Η απόφαση της παραγράφου 8.3.1 του άρθρου 8 εκδίδεται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [υιοθέτηση ΜΕΣ]
4. Η απόφαση της παραγράφου 8.4.10. του άρθρου 8 εκδίδεται εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [κυρώσεις]
5. Η απόφαση της παραγράφου 8.2.7 του άρθρου 8 εκδίδεται εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [λήψη δειγμάτων].
6. Η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 εκδίδεται εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [φύλλα ελέγχου].
7. Η απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 9 εκδίδεται εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [κατάταξη κινδύνου].
8. Η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 εκδίδεται εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [αξιολόγηση απόδοσης].
9. Το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 13 εκδίδεται εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. [πεδία εποπτείας – αρχές].
10. Οι κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου αποφάσεις μπορούν να περιλαμβάνονται σε ενιαία απόφαση εφόσον η τυπική ισχύς των κανονιστικών πράξεων είναι ίδια ή ανώτερη κι εφόσον τηρούνται οι ως άνω μέγιστες προθεσμίες ακόμη κι αν εκδίδονται νωρίτερα από την μέγιστη προθεσμία.