Άρθρο 26 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.

  • 3 Νοεμβρίου 2017, 11:24 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Χρειάζεται μια πρόβλεψη για την περίπτωση που κάποιες διατάξεις του νομοσχεδίου ενδέχεται να διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με άλλες υπάρχουσες επί του ίδιου ή ομοίου αντικειμένου. Επέρχεται κατάργηση των προηγουμένων λόγω μεταγενεστέρου νόμου και αν ναι τι γίνεται σε περίπτωση που οι υπάρχουσες θεωρούνται ειδικότερες σε σχέση με αυτές του παρόντος νομοσχεδίου ; Υπάρχουν διατάξεις επί του ιδίου πεδίου που μπορεί να διατηρηθούν και να εφαρμοστούν σωρευτικά ;