Άρθρο 15 – Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία (Ο.Δ.Ε.)

1. Με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου συνίσταται Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, ως Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και, καθώς και οι ακόλουθοι εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων όπως ορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 26 του παρόντος.
i. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ii. Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων
iii. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
iv. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
v. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας
vi. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης
vii. Ο Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
viii. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ix. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
x. Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
xi. Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
xii. Ο Προϊστάμενος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
xiii. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών
xiv. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Εσωτερικών
xv. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
xvi. Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος
xvii. Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος
xviii. Ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
xix. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
xx. Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Η ΟΔΕ αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και συμβουλευτικό όργανο προς τους αρμόδιους υπουργούς για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συντονισμένη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων για το σύνολο των πεδίων εποπτείας του παρόντος νόμου, την παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την βελτίωση του συστήματος εποπτείας αγοράς και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία προσδιορίζει τους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την εποπτεία και τις απαραίτητες δράσεις του παρόντος νόμου.
Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την εποπτεία είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικών με τη χρηματοδότηση των ενεργειών εποπτείας και συνεργάζεται προς τούτο με το Υπουργείο Οικονομικών.

  • Ο πολλαπλών ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων χαρακτήρας του Συστήματος Εποπτείας, είναι δεδομένος. Αναπόφευκτες εfναι, ως εκ τούτου, και οι επικαλύψεις στις ειδικότητες και τις αρμοδιότητες. Το πρόβλημα του Ελληνικού Συστήματος Εποπτείας εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων σε πολλά πεδία. Οι επικαλύψεις αυτές αφορούν τόσο στο επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τα αντικείμενα αυτά, όσο και στο επίπεδο εφαρμογής και υλοποίησης των αποφάσεων αυτών.

  • 9 Νοεμβρίου 2017, 11:38 | Γιώργος Σμπώκος

    Το άρθρο 15 πρέπει να αναθεωρηθεί στη ratio του.
    Είκοσι εκπρόσωποι φορέων δεν μπορούν να συνεδριάσουν. Μια τόσο πολυπληθής επιτροπή αυτοκαταργείται. Οι ΟΔΕ έχουν επιτελικό χαρακτήρα. Πρέπει να είναι λειτουργικές και ευέλικτες.