Άρθρο 16 – Διεύθυνση Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

1. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συστήνεται η Διεύθυνση Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, με στόχο την υποστήριξη του συντονισμού των ενεργειών εποπτείας που ανήκουν και ασκούνται από τις εκάστοτε εποπτεύουσες αρχές.
2. Η Διεύθυνση Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων είναι επιφορτισμένη με τις εξής αρμοδιότητες:
2.1 Υποστήριξη της προώθησης και διάδοσης των καλών πρακτικών.
2.2 Προώθηση της ανάπτυξης εργαλείων υποστήριξης των ελεγκτών και των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων.
2.3 Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εποπτευουσών αρχών, ιδίως μέσω της δημιουργίας και της λειτουργίας βάσης δεδομένων
2.4 Συντονισμό του έργου και των δραστηριοτήτων των εποπτευουσών αρχών στο πεδίο εποπτείας που διαθέτουν.
2.5 Υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) μέσω της παρακολούθησης εφαρμογής της νομοθεσίας της εποπτείας, συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της άσκησης της εποπτείας.
2.6 Σχεδιασμός και προετοιμασία επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με τις εποπτεύουσες αρχές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας, οι ειδικές αρμοδιότητες, οι στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισμού Κανονιστικού Πλαισίου Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων καθώς και τα επιμέρους σχετικά ζητήματα.
4. Η Διεύθυνση εκτελεί τα καθήκοντα και τις λειτουργίες της, σύμφωνα με τις αρχές εποπτείας που ορίζονται στο άρθρο 4.

  • 9 Νοεμβρίου 2017, 11:24 | Γιώργος Σμπώκος

    Το άρθρο 16 πρέπει να καταργηθεί.
    Συντηρεί ένα βραδυκίνητο γραφειοκρατικό σύστημα.

    Αν δεν καταργηθεί, πρέπει να προβλέπει ποιοί θα αποτελούν τη νέα υπηρεσία: αιρετοί, δημ. υπάλληλοι ή ιδιώτες.