Άρθρο 18 – Μηχανισμός Ανατροφοδότησης

1. Οι εποπτεύουσες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη για την άσκηση κάθε ενέργειας εποπτείας και προγραμματισμού πληροφορίες και σχόλια από τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων, δημόσιων φορέων και κάθε νομικά κατοχυρωμένης πηγής.
2. Οι πληροφορίες μπορεί να προκύπτουν και από την αξιολόγηση των καταγγελιών του άρθρου 7.

 • Πρέπει να θεσμοθετηθούν κίνητρα επιβράβευσης επιχειρήσεων εφόσον υπάρχουν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης επί των παραμέτρων ελέγχου/εποπτείας ανά κλάδο και ενδεικτικά θα μπορούσαν να είναι:
  •Κίνητρα νέων επενδύσεων
  •Κίνητρα ανάπτυξης νέων προϊόντων, ειδικά αν αφορούν υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  •Κίνητρα ανάπτυξης πωλήσεων σε νέες αγορές.
  •Αυξημένα κίνητρα σε εταιρείες με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

  Έτσι, μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα, μια και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που συμμετέχουν στον Επίσημο Έλεγχο και Εποπτεία των Προϊόντων συμφωνούν στην αναγκαιότητα της ύπαρξης συντονισμού, πρέπει να επιχειρηθεί μία βαθιά τομή που σκοπό θα έχει:
  •να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις προς αυξημένο επίπεδο συμμόρφωσης με την σχετική παροχή κινήτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όπως ισχύει «παρανομώ άρα πληρώνω» και υπάρχει η αρχή «ο ρυπαfνων πληρώνει» πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο «ο νόμιμος επιβραβεύεται»,
  •να μεταρρυθμίσει το σύστημα ελέγχου και εποπτείας των προϊόντων στην εγχώρια αγορά,
  •να αποκαταστήσει την κλονισμένη εμπιστοσύνη του καταναλωτή και του παραγωγού στο σύστημα ελέγχου και εποπτείας των προϊόντων και
  •να διασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα κινδύνων με σκοπό την διαμόρφωση ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 03:06 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-CISD

  Στο άρθρο 18. παρ. 5.1-5.5: Προτείνεται να προβλεφθεί και η δυνατότητα συμμετοχής των ελεγκτών και παροχή κινήτρων συμμετοχής σε σεμινάρια επιμόρφωσης (του εσωτερικού και του εξωτερικού) στο γνωστικό αντικείμενο της εποπτεύουσας αρχής. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί η υποχρέωση της αρχή εποπτείας να μεριμνά για τη χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού (μέσα ατομικής προστασίας, όργανα, φορητός ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ) που θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτών κατά την διενέργεια των ελέγχων.