Άρθρο 20 – Δικαιώματα των ελεγκτών

Κατά την άσκηση εποπτείας οι εποπτεύοντες υπάλληλοι απολαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός των ορίων που ορίζει ο παρών Νόμος και η κείμενη νομοθεσία:
1. Ελεύθερη πρόσβαση κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο εποπτείας για τον έλεγχο της σχετικής περιοχής, των κτιρίων, εγκαταστάσεων, γραφείων, εξοπλισμού, προϊόντων, βιβλίων, εγγράφων, και άλλων στοιχείων εφόσον αυτό δικαιολογείται για τους σκοπούς του ελέγχου όπως προβλέπονται και εντός των ορίων που ορίζονται από ειδική νομοθεσία.
2. Δυνατότητα πρόσβασης στις απαιτούμενες πληροφορίες, λήψης αντιγράφων τους και ελέγχου των βιβλίων της επιχείρησης, των εγγράφων της επιχείρησης και άλλων σχετικών στοιχείων για τους σκοπούς του ελέγχου.
3. Δυνατότητα λήψης εξηγήσεων από τον οικονομικό φορέα υπό έλεγχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
4. Δυνατότητα λήψης δειγμάτων των ελεγχόμενων προϊόντων και άλλων υλικών της συγκεκριμένης παραγωγής, της υπηρεσίας ή του εμπορίου για ανάλυση, πραγματοποίηση δοκιμών και διεξαγωγή μετρήσεων στους χώρους εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
5. Βιντεοσκόπηση και λήψη φωτογραφιών με σκοπό τη τεκμηρίωση των παραβάσεων εφόσον είναι εις γνώση του ελεγχόμενου και καταγράφεται στην έκθεση ελέγχου.
6. Άλλα δικαιώματα που περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία.