Άρθρο 25 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη της έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας και των αποφάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, η εποπτεία ασκείται κατά τις επιταγές του παρόντος νόμου.
2. Εκκρεμείς υποθέσεις διεκπεραιώνονται με την κείμενη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει ξεκινήσει έστω μία πράξη εποπτείας οικονομικής δραστηριότητας ή προϊόντος με εντολή ελέγχου.
3. Mε την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου ή σε περίπτωση μη έκδοσής τους με την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που τίθενται στο προηγούμενο άρθρο, καταργούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που έρχονται σε αντίθεση με τις επιταγές του παρόντος νόμου. Λοιπές διατάξεις που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις επιταγές του παρόντος νόμου και των κατ’ εφαρμογή αυτού πράξεων, συνεχίζουν να ισχύουν.
4. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών του προηγούμενου άρθρου, και εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών, τα αρμόδια υπουργεία υποχρεούνται να κωδικοποιήσουν σε υπουργική απόφαση τις διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους αρμοδιότητάς τους που έχουν καταργηθεί δυνάμει των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.
5. Μέχρι την έκδοση του ΠΔ κατά το άρθρο 23 ως εποπτεύουσα αρχή νοείται η καθ΄ ύλην αρμόδια αρχή κατά την κείμενη νομοθεσία. Μετά την έκδοση του ΠΔ, οι αρχές εξειδικεύονται περαιτέρω κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 και κατανέμονται αντίστοιχα οι δραστηριότητές τους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
6. Τα οριζόμενα στο άρθρο 17 σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και οι περαιτέρω ενέργειες των αρχών σε σχέση με αυτό ξεκινούν μετά τη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Η θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  • 10 Νοεμβρίου 2017, 13:19 | WWF

    Το παρόν άρθρο είναι δείγμα κάκιστης νομοθέτησης. Ούτε προκύπτει από αυτό ποιες διατάξεις καταργούνται (3η παράγραφος), ούτε μία κοινή υπουργική απόφαση μπορεί να καταργεί διατάξεις ανώτερης τυπικής ισχύος (4η παράγραφος). Πρόκειται για «μυστική» νομοθέτηση, που εγγυάται ότι σε λίγο καιρό κανείς δεν θα ξέρει ποιες διατάξεις έχουν παραμείνει σε ισχύ, και ποιες έχουν καταργηθεί, και θα τροφοδοτεί συνεχείς διενέξεις που θα καταστήσουν αδύνατη κάθε ενέργεια ελέγχου.

    Προτείνεται η διαγραφή τη 3ης και 4ης παραγράφου, και η απαρίθμηση των διατάξεων που καταργούνται με σαφήνεια και νομική ακρίβεια.

  • 3 Νοεμβρίου 2017, 11:17 | Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

    Παρά την πρόβλεψη προθεσμιών χρειάζεται σαφέστερη και πιο ρητά διευκρίνιση όσον αφορά το ποιες διατάξεις ισχύουν άμεσα από την δημοσίευση του νομοσχεδίου, καθώς μπορεί να προκύψουν αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω διασύνδεσης διατάξεων ή ύπαρξης άλλων διατάξεων) όσον αφορά τις μη κατονομαζόμενες περιπτώσεις.