Άρθρο 10 – Κατανομή του προϋπολογισμού και του προσωπικού

1. Η άσκηση της εποπτείας χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για το σκοπό αυτό οι αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές και οι ανώτεροι προϊστάμενοι αυτών μεριμνούν για την κατανομή και την εγγραφή πιστώσεων που θα καλύπτουν το κόστος της εποπτείας.
2. Το ύψος του προϋπολογισμού και ο αριθμός θέσεων που κατανέμονται σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα πεδία εποπτείας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος, προσδιορίζονται κατόπιν μελέτης η οποία βασίζεται σε ετήσιο ή πολυετές πρόγραμμα εποπτείας για την εποπτευόμενη περιοχή και καταγράφονται τμηματικά και σε ετήσια βάση στον κρατικό προϋπολογισμό .

  • 10 Νοεμβρίου 2017, 03:08 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-CISD

    Στο άρθρο 10 παρ. 10.3.4: Στον τομέα του περιβαλλοντικού ελέγχου, για τη διαχείριση και αξιολόγηση των καταγγελιών, υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο άρθρο 20 του ν. 4014/2011, όπου ορίζεται ότι το Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων θα περιέχει διαδικασίες για τις έκτακτες επιθεωρήσεις. Επομένως η απαίτηση για έκδοση ΚΥΑ έτσι όπως προτείνεται από την παρ. 10.3.4, σε συνδυασμό μάλιστα και με την παρ. 10.3.2 που προβλέπει ανάπτυξη σχετικών διαδικασιών για την αξιολόγηση των καταγγελιών, είναι υπερβολική και προσθέτει άσκοπα διοικητικά βάρη, ενώ στην περίπτωση των περιβαλλοντικών ελέγχων εάν θεσμοθετηθεί θα αναιρέσει τόσο την υφιστάμενη νομοθεσία όσο και τις διαδικασίες που ήδη έχουν καθορισθεί και εφαρμόζονται. Επομένως προτείνεται να ενοποιηθεί η παράγραφος 10.3.2. και 10.3.4 και να οριστεί ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης θα ορίζονται με απόφαση του καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού (και όχι με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών, έτσι ώστε να μην αναιρούνται οι ήδη θεσμοθετημένες διαδικασίες).

    Στο άρθρο 10 θα μπορούσε να εισαχθεί η θεσμοθέτηση και υποχρέωσης υποβολής χρηματικού παραβόλου κατά την κατάθεση της καταγγελίας, το οποίο να είναι ανταποδοτικό ως προς τις δαπάνες διενέργειας ελέγχων.

  • 9 Νοεμβρίου 2017, 12:39 | WWF Ελλάς

    Με το 10§2, ορίζεται ότι «το ύψος του προϋπολογισμού και ο αριθμός θέσεων που κατανέμονται σε συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα πεδία εποπτείας…. προσδιορίζονται κατόπιν μελέτης η οποία βασίζεται σε ετήσιο ή πολυετές πρόγραμμα εποπτείας για την εποπτευόμενη περιοχή και καταγράφονται τμηματικά και σε ετήσια βάση στον κρατικό προϋπολογισμό…».
    Πρώτα από όλα, από την διάταξη του άρθρου 10§2, δεν προκύπτει ποιος εκπονεί την μελέτη αυτή, και ποια είναι η μεθοδολογία της. Επιπροσθέτως, ξενίζει η εκπόνηση μίας ακόμα μελέτης, όταν έχουν εκπονηθεί, και μάλιστα με την υπογραφή ή τη συνυπογραφή του Υπουργού Οικονομίας, η κατάταξη κινδύνου, οι διαδικασίες επιβολής μέτρων και κυρώσεων (8.4.10), η μεθοδολογία σχεδιασμού ενεργειών εποπτείας (6§7), τα κριτήρια αξιολόγησης των εποπτευουσών αρχών (12§2), οι αρχές οργάνωσης και εφαρμογής της εποπτείας (13§5), ενώ το υπουργείο συμμετέχει και στην ομάδα διαχείρισης έργου για την εποπτεία (άρθρο 15). Προφανώς, το Υπουργείο Οικονομίας δεσμεύεται από τις πράξεις αυτές και οφείλει να διασφαλίσει την εφαρμογή τους.