Άρθρο 12 – Αξιολόγηση Απόδοσης

1. Κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσει αναφορές αυτό-αξιολόγησης σχετιζόμενες με τις δράσεις και λειτουργίες της οι οποίες κοινοποιούνται στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό .
2. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ορίζονται οι μακροπρόθεσμοι και ετήσιοι στόχοι και τα κριτήρια επί των οποίων αξιολογείται η απόδοση των εποπτευουσών αρχών και η επίτευξη των στόχων. Πρωταρχικός στόχος είναι η μείωση και αποτροπή των κινδύνων και η προαγωγή της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων.
3. Οι δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της παραγράφου 1 αντικατοπτρίζουν την επίτευξη των στόχων των εποπτευουσών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο Χ και κατά συνέπεια το επίπεδο συμμόρφωσης, αποτροπής κινδύνου και διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Τα δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό αυτό πρέπει να είναι αξιόπιστα, αντικειμενικά και ακριβή και ως εκ τούτου προέρχονται από διάφορες πηγές.
4. Τα κριτήρια περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
4.1 Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ενεργειών εποπτείας της εποπτεύουσας αρχής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο Χ.
4.2 Τα αποτελέσματα σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων
4.3 Τα αποτελέσματα σχετικά με την επίτευξη των στόχων ως προς τη σταδιακή μείωση του επιπέδου κινδύνου και τη βελτίωση δεικτών ασφάλειας στο συγκεκριμένο πεδίο εποπτείας.
5. Η συχνότητα των ελέγχων, ο αριθμός και το ύψος των κυρώσεων καθώς και άλλοι δείκτες που σχετίζονται με την επιβολή κυρώσεων σε οικονομικούς φορείς δεν δύναται να αποτελούν κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εποπτευουσών αρχών και των ελεγκτών τους.
6. Στο τέλος του έτους, κάθε εποπτεύουσα αρχή προετοιμάζει και καταθέτει στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία δημοσιεύεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ). Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
6.1 Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις ασκηθείσες δραστηριότητες εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και προτάσεις για αναγκαίες αλλαγές εντός του επόμενου έτους,
6.2 Αριθμό, είδος και διάρκεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν εντός του έτους,
6.3 Αξιολόγηση του κινδύνου και του επιπέδου της ασφάλειας και άλλων δημοσίων αγαθών εντός του πεδίου εποπτείας για το οποίο είναι αρμόδια η εποπτεύουσα αρχή
6.4 Τις πιο συχνά διαπιστούμενες παραβάσεις καθώς και την έκταση και την αιτία διάπραξής τους
6.5 Προτάσεις που αφορούν:
α. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
β. Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας ή υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων
γ. Μέτρα που αποσκοπούν στην εξάλειψη των νομικών κενών, επικαλύψεων ή αντιφάσεων, ή στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους οικονομικούς φορείς, ή τη βελτίωση της οργάνωσης, του συντονισμού, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εποπτείας.
Οι προτάσεις αυτές διατυπώνονται μετά από τακτική συγκέντρωση πληροφοριών από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
6.6 Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες εποπτείας που είχαν αντίκτυπο στους δείκτες των αποτελεσμάτων.

  • 7 Νοεμβρίου 2017, 15:52 | Φραγκίσκος Γαΐτης, Πρόεδρος Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΕΦΕΤ

    Γενικά σε όλο το νομοσχέδιο είναι εμφανής η προσπάθεια να δοθεί ένας ηγεμονικός ρόλος στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με υποχρέωση έκδοσης ΚΥΑ με κάθε αρμόδιο υπουργείο, γεγονός αφενός που υποβιβάζει τη σημαντικότητα κάθε Υπουργείου και αφετέρου θα δημιουργήσει μια τεράστια και άνευ λόγου γραφειοκρατία. Θα πρέπει αυτή η πρόβλεψη είτε να απαλειφθεί τελείως από όλο το κείμενο, είτε να περιοριστεί σε αμιγώς οικονομικού περιεχομένου θέματα στα οποία έχει κύριο λόγο το συγκεκριμένο υπουργείο. Ειδικά για τον τομέα των τροφίμων όπου ακολουθείται απαρέγκλιτα η ενωσιακή νομοθεσία, μια τέτοια διαδικασία είναι εκ του περισσού και το μόνο που θα προσθέσει είναι καθυστερήσεις.