Άρθρο 05 – Ενέργειες που συνιστούν Εποπτεία

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως ενέργειες εποπτείας ορίζονται οι εξής:

α) Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η διενέργεια ελέγχων
β) Η υποστήριξη της συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων μέσω της ενημέρωσης, της παροχής πληροφόρησης, κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών για τη συμμόρφωση καθώς και η διενέργεια προληπτικών δράσεων με στόχο τον περιορισμό ή τη μείωση των κινδύνων. H παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συμμόρφωση αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος εποπτείας και συνιστούν αφετηρία για όλες τις ενέργειες εποπτείας.

γ) Η απόφαση και η επιβολή μέτρων και κυρώσεων μετά τον έλεγχο.

δ) Η αξιολόγηση των πληροφοριών και δεδομένων που συλλέγονται και αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες, τους οικονομικούς φορείς και τα προϊόντα, καθώς και η διενέργεια παρακολούθησης και μελετών όπου απαιτείται για την εκτίμηση νέων κινδύνων ή πιθανών αλλαγών σε υφιστάμενους κινδύνους.

ε) Η αξιολόγηση από την εποπτεύουσα αρχή του ασκούμενου ελεγκτικού έργου από τους ελεγκτές.

 • 10 Νοεμβρίου 2017, 12:15 | ΔΕΣΗΣ ΑΘ.

  Οι δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς μπορούν να οργανώνονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και τις νομικές απαιτήσεις, και μπορούν να περιλαμβάνουν από έλεγχο των επίσημων απαιτήσεων μέχρι ενδελεχείς εργαστηριακές δοκιμές.
  Στη συνέχεια παρατίθεται μη εξαντλητικός ενδεικτικός κατάλογος των εργασιών που μπορούν να χαρακτηριστούν ως δραστηριότητες για τους σκοπούς των δεικτών εποπτείας της αγοράς. Το αμιγώς νομοθετικό ή τυποποιητικό έργο δεν θεωρείται δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς.
  1. Επισκέψεις σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους λιανικής πώλησης και αποθήκευσης, χώρους εργασίας και άλλες εγκαταστάσεις στις οποίες τα προϊόντα παρασκευάζονται, εισάγονται, διανέμονται ή τίθενται σε λειτουργία.
  2. Επισκέψεις σε τελωνειακά καταστήματα σε λιμένες, αερολιμένες κ.λπ.
  3. Λήψη δειγμάτων προϊόντων και διενέργεια εξετάσεων ή εργαστηριακών δοκιμών σε αυτά.
  4. Έρευνες σχετικά με προϊόντα που πωλούνται στο διαδίκτυο.
  5. Έλεγχος εγγράφων που αφορούν προϊόντα.
  6. Έλεγχος ή διενέργεια δοκιμών σε προϊόντα ανεξαρτήτως τοποθεσίας, ή διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου του προϊόντος π.χ. σημείο ατυχήματος, χώρος εργασίας όπου χρησιμοποιείται το προϊόν, εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα, τελωνειακά καταστήματα κ.λπ. Η επιθεώρηση εργασίας σε χώρους εργασίας, για τον σκοπό του ελέγχου εφαρμογής της οδηγίας για τον εξοπλισμό εργασίας, δεν θεωρείται δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς.
  7. Κάθε μορφή επικοινωνίας με αντιπροσωπευτική ομάδα ενός τομέα ή /και με τελικούς χρήστες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του προϊόντος.
  8. Κάθε μορφή επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης (π.χ. ανακοίνωση σε εφημερίδα, συνέντευξη στην τηλεόραση).
  9. Κάθε μορφή επικοινωνίας με το κοινό (π.χ. ανάρτηση προειδοποίησης για την ασφάλεια στον ιστότοπο αρχής).
  10. Άλλες μορφές επικοινωνίας (ταχυδρομείο, τηλέφωνο) τις οποίες χρησιμοποιεί ένας επιθεωρητής με σκοπό να εξακριβώσει την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του προϊόντος
  11. Κίνηση ποινικών διαδικασιών ή άλλη μορφή νομικών κυρώσεων εις βάρος οικονομικού φορέα.
  12. Έλεγχος ή /και επανεξέταση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ενός οικονομικού φορέα και συνεργασία με κατασκευαστές στη φάση του σχεδιασμού ή /και της παραγωγής.
  13. Διερεύνηση καταγγελίας.
  14. Συνεργασία με άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο, π.χ. συμμετοχή σε ομάδα διοικητικής συνεργασίας