Άρθρο 8 Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων

1. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συγκροτείται από τους:

α. Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ως πρόεδρο   και

β. Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

δ. Γενικό Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε. Προϊσταμένους Κλάδων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως μέλη.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνονται, σε περίπτωση ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

3. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Σχεδιάζει την οργανωτική δομή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται μακροπρόθεσμα στις εξελίξεις που αφορούν την αποστολή της.

β. Αναλύει την πορεία της εγκληματικότητας και αξιολογεί τις ανάγκες ναυσιπλοΐας προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων μέτρων αστυνόμευσης και ασφάλειας τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο.

γ. Καθορίζει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους του Σώματος.

δ. Παρακολουθεί και αναλύει τα γεγονότα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τομέα της δημόσιας τάξης ή της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και σχεδιάζει την τακτική αντιμετώπισής τους.

ε. Παρέχει κατευθύνσεις για την επιχειρησιακή τακτική που επιβάλλεται να ακολουθήσουν οι εκτελεστικές Υπηρεσίες προς αντιμετώπιση έκτακτων και σοβαρών γεγονότων, τα οποία μπορούν να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

στ. Ιεραρχεί τις υφιστάμενες ανάγκες σε προσωπικό, εξοπλισμό και μέσα και μεριμνά για την αντιμετώπισή τους.

ζ. Μελετά τα θέματα προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, καταστάσεων και αμοιβών του προσωπικού και προτείνει μέτρα για τη βελτίωσή τους.

η. Σχεδιάζει τα συστήματα διοίκησης και εκπαίδευσης του προσωπικού.

θ. Παρέχει κατευθύνσεις για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη.

5. Στο Συμβούλιο δύνανται να προσκληθούν υπηρεσιακοί παράγοντες του Σώματος και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, καθώς και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες.

6. Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

7. Το Συμβούλιο συνεδριάζει με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών, εφόσον ένα από τα μέλη του είναι Αντιναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δε μετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων.

8. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο οικείο βιβλίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου είναι απόρρητα. Στις Υπηρεσίες κοινοποιούνται μόνο οι αποφάσεις του Συμβουλίου, προκειμένου να εκτελεστούν. Η διαφύλαξη του απορρήτου των πρακτικών αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση του Γραμματέα του Συμβουλίου. Τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχει η Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:15 | Αχαιός

  Πρέπει να γίνεται από κοινού με τα άλλα σώματα ασφαλείας , με τον πρώτο λόγο στο σώμα που λαμβάνει χώρα η κρίση η το συμβάν.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 15:18 | Γιάπρος Σπύρος

  επί της παρ. 2

  Θεωρώ λάθος τα μέλη του σοβαρότερου συμβουλίου να δύναται να αναπληρώνονται
  στο αντίστοιχο συμβούλιο της ΕΛΑΣ ο νόμος προβλέπει διαφορετική λειτουργία

  επί της παρ. 7 Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων δε μετέχουν στη σύνθεσή του οι Προϊστάμενοι των Κλάδων.

  θεωρείται λογικό κατά την διαχείριση μιας κρίσης να λείπει ο αρμόδιος κλαδάρχης ?

  θεωρώ ότι η πραγματική βούληση του νομοθέτη θα ήταν

  Όταν συγκαλείται για τη διαχείριση κρίσεων η συμμετοχή των Προϊσταμένων όλων των Κλάδων δεν είναι υποχρεωτική.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:01 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Το παρόν άρθρο είναι σωστά τοποθετημένο.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 22:19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΑΞ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΑΧΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΝ ΜΑΧΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ.