Άρθρο 5 Διάρθρωση

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συγκροτείται από Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες.

2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι αυτές των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια, ήτοι :

α. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β. Η Υπηρεσία Εσωτερικών  Υποθέσεων.

γ. H Διεύθυνση Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α., για θέματα παρακολούθησης των αρμοδίων οργάνων του ΝΑΤΟ, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

δ. Η Διεύθυνση Υγειονομικού.

ε. Οι Σχολές  του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) που προβλέπεται από το άρθρο 40 του Π.Δ. 242/1999.

3. Στο Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  λειτουργούν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού, ΄Ερευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) και το Κέντρο Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.), τα οποία υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Κλάδους.

4. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό. Οι Υπηρεσίες των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της ίδιας παραγράφου εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου.

5. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι oι Περιφερειακές Διοικήσεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι υπαγόμενες  σ’ αυτές  Υπηρεσίες, καθώς και οι έδρες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:53 | Αχαιός

  Ιδρύεται Αρχηγείο ενταγμένο στο Υ.ΠτΠ .
  Να υπάρχουν δύο σχολές , Ακτοφυλάκων και Αξιωματικών Ακτοφυλακής οι οποίες θα ενταχθούν στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  ΟΙ ακτοφύλακες να φτάνουν μέχρι τον αποστρατευτικό Βαθμό του Υποπλοιάρχου έτσι θα εκπληρώνουν και τα καθήκοντα των υπαξιωματικών όπως γίνεται και σήμερα .
  Η σχολή Υπαξιωματικών να καταργηθεί διότι δεν έχει λόγο ύπαρξης και είναι και αντιοικονομική.
  Στοιχίζουν πολλά χρήματα ενώ τα καθήκοντα αυτά μπορούν να εκπληρωθούν άνετα από τους υπαξιωματικούς της σχολής ακτοφυλάκων .

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 22:10 | Νίκος Ν.

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2.στ. ως εξής:
  «στ. Η Διεύθυνση Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών (ΔΘΚΜ) που προβλέπεται από το άρθρο 40 του Π.Δ. 242/1999, εκτός των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε ναυλώσεις πλοίων.»

  Είναι προφανές ότι η εν λόγω προτεινόμενη προς εξαίρεση αρμοδιότητα ναύλωσης πλοίων, είναι εξ’ ορισμού αμιγώς οικονομική – παραγωγική και επομένως, σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη και τη διατύπωση της αποστολής της Ελληνικής Ακτοφυλακής, σαφώς εκτός του πεδίου των διακριτών επιχειρησιακών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της και ασφαλώς εντός των κατεξοχήν αρμοδιοτήτων του οικονομικού – παραγωγικού ΥΘΥΝΑΛ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 20:41 | Γιάπρος Σπύρος

  »Ποτέ μη λες στους ανθρώπους πώς να κάνουν κάτι. Πες τους τι να κάνουν και θα σε καταπλήξουν με την ευρηματικότητά τους.»

  George S. Patton,1885-1945,Αμερικανός στρατηγός

  Κατά την ταπεινή μου άποψη το παρόν άρθρο τίθεται σε λάθος βάση και αυτό διότι ακολουθεί λανθασμένα πρότυπα

  Ο όρος Διοίκηση είναι μία ευρύτατη έννοια δια της οποίας προσδιορίζεται γενικά ο τρόπος καλύτερης οργάνωσης ομάδων ανθρώπων προς ταχύτερη επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

  Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρχηγείο ΕΛΑΣ/ Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Τμήμα Επιτελικού Σχεδιασμού Απρίλιος 2006

  Οι λειτουργίες της διοικήσεως έχουν ως εξής :

  α.Οργάνωση

  β.Στελέχωση

  γ.Προγραμματισμός

  δ.Καθορισμός στόχων

  ε.Καθοδήγηση

  στ. Εποπτεία

  ζ. Έλεγχος

  Σύμφωνα με τον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ Στρατηγό ε.α ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΚΑΠΡΑΒΕΛΟ «ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ»

  http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t32/t32_03.htm

  Οι λειτουργίες της διοικήσεως έχουν ως εξής :

  α.Στρατηγική / πολιτική (Policy making).

  β.Καθορισμός αντικειμενικών σκοπών (Setting objectives).

  γ.Σχεδίαση – προγραμματισμός (Planning).

  δ.Λήψη αποφάσεων (Decision-making).

  ε.Οργάνωση (Organizing).

  στ.Στελέχωση (Staffing).

  ζ.Διεύθυνση και ηγεσία (Directing – Leading).

  η.Έλεγχος και συντονισμός (Controlling).

  Σύμφωνα με τον ίδιο

  Ο όρος «management» περιέχει αυτό που στα ελληνικά περιλαμβάνουν οι όροι «οργάνωση και διοίκηση». Όταν, όμως, ο όρος αναφέρεται στα «διοικητικά στελέχη», στην «ηγεσία», αποδίδεται ως διοίκηση, όπως ακριβώς ο όρος «administration». Το «science of management» αποδίδεται ως «επιστήμη της οργανώσεως και διοικήσεως». Ο όρος «planning», πέραν της «σχεδιάσεως», καλύπτει και την περιοχή του «προγραμματισμού». Ομοίως, ο όρος «control», πέραν του «ελέγχου», καλύπτει και την ένννοια του «συντονισμού». Παρ΄όλη της εξάπλωση της διοικητικής επιστήμης, η σύγχυση ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΡΘΕΙ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 6 το Αρχηγείο είναι ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος

  σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου άρθρου μεριμνά για την εκπλήρωση της αποστολής και προς το σκοπό αυτό

  προγραμματίζει,

  κατευθύνει,

  παρακολουθεί και

  ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του

  Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι ορισμένες υπηρεσίες δεν συμμετέχουν στην διοίκηση στην πλήρη έκφασνή της αλλά αντίθετα εκτελούν συγκεκριμένο τμήμα εκτελεστικών καθηκόντων

  Εξάλλου με το άρθρο 8 συνιστάται και λειτουργεί Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων το οποίο είναι αρμόδιο για τα ανωτέρω επι μέρους στοιχεία της γενικότερης έννοιας »διοίκηση»

  Το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων δεν ασκεί διοίκηση αλλά είναι ειδικός ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να είναι ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ υπηρεσία με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ υπάγωγή στον Υπουργό

  Το ίδιο ισχύει και για την διεύθυνση ελεγκτηρίου δαπανών και το υγειονομικό οπότε πρέπει να καθοριστεί ως αυτοτελή υπηρεσία υπαγόμενη στον προιστάμενο του επιτελείου

  Το ίδιο ισχύει και για την επισκευαστική βάση αλλά και για τα κέντρα εφοδιασμού

  Επίσης

  Όπως πολύ σωστά αναφέρει ο συνομιλητής με το όνομα ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ η λειτουργία των ΕΚΣΕΔ και ΚΕΠΙΧ θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα λόγω αρκετών θεμάτων στα οποία εμπλέκεται το ΥΘΥΝΑΛ

  απαιτείται σύσταση οργάνωση λειτουργία τμήματος φυλακής θεμάτων ΥΘΥΝΑΛ αποτελούμενο από προσωπικό ΥΘΥΝΑΛ το οποίο να αποτελεί σύνδεσμο

  Σε κάθε περίπτωση ήμουν είμαι και θα είμαι αντίθετος με την ιδέα διαφορετικών συντονιστικών κέντρων

  υποστηρίζω την άποψη ΕΝΟΣ και ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για όλους τους τομείς ως ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με δικό της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπό τον Αρχηγό το οποίο θα αποτελείται από

  ΤΜΗΜΑ SAR [ΕΚΣΕΔ] [ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ]
  ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ [ΚΑΔ] [ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ ΤΑΞΗΣ]
  ΤΜΗΜΑ FRONTEX – ΕΚΘΑΣ [ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ]
  ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ [ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ]
  ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ/ΠΣΕΑ
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ αποτελούμενο από[ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΡΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΤΛ ΚΤΛ]

  »Η πεμπτουσία της δύναμης επιρροής έγκειται στο να πείσεις τον άλλον να συμμετάσχει.»

  Harry A. Overstreet,1875-1970,Αμερικανός κοινωνιολόγος

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 10:53 | ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ

  …το ΕΚΣΕΔ , ΚΕΠΙΧ υπάγονται απευθείας στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά από τους καθ’ ύλην αρμόδιους Κλάδους. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΕ ΠΟΥ ΠΡΟΐΣΤΑΝΤΑΙ ΑΥΤΩΝ . ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ , ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ Η ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΈΣ ΜΕΤΑ ΤΙς 1500 ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο800 ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ , ΤΟ ΚΕΠΙΧ – ΕΚΣΕΔ ΘΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΘΥΝΑΛ Η ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΠ ΟΤΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΘΥΝΑΛ .ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ Π.Χ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ,ΙΣΩΣ ΝΑ ΒΥΘΙΣΤΕΙ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΥΠΑΝΣΗ , ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Κ/Ζ Η Ε/Γ-Ο/Γ Η ΕΜΠΛΟΚΗ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ -ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ -ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΔΘΣ-ΔΝΕΡ-ΔΝΠΑ-ΥΠΕΞ-ΔΠΘΑΠ-ΚΕΕΠ-ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ-ΔΑΝ-ΓΓΠΠ-ΓΕΜΜΕ-Λ/ΡΧΕΙΟΥ ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ,ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ-
  ΠΟΙΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ,
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ,ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΈΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ.. . ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΚΡΙΣΙΜΑ ΛΕΠΤΑ ΕΩΣ 1 ΩΡΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕ ΤΟΥ ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΗΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΈΛΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 1 ΕΩς 1,30 ΩΡΕΣ, ΕΩΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ Ο ΑΕ ΜΕΣΏ ΚΕΠΙΧ-ΕΚΣΕΔ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΟΎΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΌ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΣΑ ΑΝΑΦΕΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΩΝ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΟΣΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΠ .
  Π.Χ ΑΝ Ο ΑΕ – ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ ΑΡΑ ΥΠΠ ΚΡΙΝΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΑ ΠΛΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΝΤΙΝΌΤΕΡΟ ΛΙΜΑΝΙ -ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΘΥΝΑΛ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΤΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ,ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ?
  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Ο ΑΕ ΤΟΥ ΕΚΣΕΔ -ΚΕΠΙΧ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΛΕΠΤΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΟΝΟ 1 Η 2 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΑΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ -ΔΙΑΤΑΓΕΣ .

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:36 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Σημαντικό είναι το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων να υπάγεται απευθείας στον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή σε τυχόν υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου.
  Επιτακτική ανάγκη είναι η δημιουργία Ακαδημίας για την εκπαίδευση του νέου σώματος στα πρότυπα της ΕΛ.ΑΣ. η ενσωμάτωση του σε αυτές.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 20:42 | ΜΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΟΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΗΣ.ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΠΟΙΑ ΕΝΝΟΙΑ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Η ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ.?
  ΤΕΛΟΣ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝ.ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΩΡΟ-ΤΟΠΟ-ΠΟΛΗ ΚΛΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥΣ.? ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ Η ΠΑΡΑΓΡ 2 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΓΡΑΜΜΕΝΟ ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΥΓΧΙΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Π.Δ 33/2009 ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.ΠΑΝΤΩΣ ΟΛΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΔΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 12:56 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Γιαννης

  Το γραφείο εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να υπάγεται απευθείας στο εκάστοτε γενικό γραμμάτεα του υπουργείου (όπως γίνεται χρόνια τώρα) και όχι στον αρχηγό για ευνόητους λόγους.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 23:08 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  παρ. 2 ε. Οι Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  Είναι επιτακτική ανάγκη, να δημιουργηθεί Ακαδημία/Σχολή Λ.Σ. στα πλαίσια την Αστυφυλάκων και την Αξ/κων της Αστυνομίας αντίστοιχα. Να μην εκπαιδεύονται οι Αξ/κοι και οι Υπαξ/κοι στο Π.Ν. αλλά στην σχολή του Λ.Σ.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:59 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αναφέρομαι στην παρ. 4 και θεωρώ ότι η διατύπωση «υπάγονται απευθείας», πρέπει να τροποποιηθεί σε «υπάγονται ιεραρχικώς» αφού είναι αναγκαία η εμπλοκή των Κλαδαρχών – Υπαρχηγού.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:10 | nik flud

  Πολύ καλό