Άρθρο 15 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με Προεδρικά Διατάγματα, που προτείνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων:

α. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα, τις αρμοδιότητες και την αντιστοιχία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

β. να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται και να  μετονομάζονται ή να καταργούνται Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,

γ. να ιδρύονται νέες, να καταργούνται ή να αναδιαρθρώνονται υφιστάμενες σχολές εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού, να καθορίζονται τα σχετικά με τη λειτουργία τους, τα προσόντα και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων θέματα, τα θέματα της κάλυψης των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

δ. να συνιστώνται, να αυξομειώνονται και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και να συνιστώνται ή να καταργούνται κατηγορίες και ειδικότητες αυτού,

ε. να καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού  του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πρόσληψη και την κατάταξή τους,

στ. να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του αστυνομικού προσωπικού ή να ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχιών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ζ. να ρυθμίζονται θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, καταστάσεων, αποστρατείας, ανάκλησης από την εφεδρεία, πειθαρχικού δικαίου, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής και κάθε άλλο συναφές θέμα,

η. να ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.) – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών.

2. Με κανονισμούς που εκδίδει ο Αρχηγός και κυρώνει ο Υπουργός ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων προσωπικού, Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Τα Προεδρικά Διατάγματα του άρθρου αυτού μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και να απαρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

5.  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΚΠΛΣ), που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 «Κύρωση Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (ΦΕΚ Α΄311), των τροποποιήσεών του, καθώς και των απολύτως συναφών προς τον ΚΠΛΣ διατάξεων τυπικών νόμων.

α. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταγλώττιση στη δημοτική όσων διατάξεων, φράσεων ή λέξεων είναι στην καθαρεύουσα, η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η μη συμπερίληψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, ο σχηματισμός νέων άρθρων από τμήματα των υπαρχόντων και γενικά κάθε διαρρύθμιση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, η οποία αποσκοπεί στην αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση ή ορολογικές μεταβολές, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.

β. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 00:00 | Αχαιός

  Με Προεδρικά Διατάγματα, που προτείνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αφού πρώτα έχει γίνει επεξεργασία από επιτροπή και των τριών σωμάτων με εισηγητή και προεδρεύοντα από το σώμα που θα αφορά το διάταγμα. την επιτροπή την έχει ορίσει ο Υπουργός.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 03:21 | Ανδρέας

  Προς αξιοποίηση στο νομοσχέδιο για τη σύσταση «Αρχηγείου ΛΣ-Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στα προσεχή Προεδρικά Διατάγματα, θα ήθελα να επισημάνω 3 ελλείψεις στη μέχρι σήμερα νομοθεσία:

  α. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετεκπαίδευσης των Ιατρών του ΛΣ, για την απόκτηση εξειδίκευσης.
  σημειώνεται ότι για τους Ιατρούς των ΕΔ (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ) παρέχεται δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 3 έτη, με αποδοχές).

  β. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετάταξης των Ιατρών ΛΣ σε θέση του ΕΣΥ. Οικογενειακοί, επιστημονικοί και άλλοι λόγοι δημιουργούν ορισμένες φορές επιτακτική ανάγκη για μια τέτοια μετάταξη, η οποία μπορεί να είναι ωφέλιμη για το δημόσιο (αξιοποίηση σε υποστελεχωμένες υγειονομικές μονάδες).

  γ. Δεν προβλέπεται συνέργεια του ΛΣ με το ΠΝ στην αξιολόγηση των υπηρετούντων στο ΝΝΑ Ιατρών ΛΣ, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση να γίνεται χωρίς τη γνώμη του ΝΝΑ, από αξκό ΛΣ που μπορεί να μην υπηρετεί στο ΝΝΑ

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 21:21 | Γιάπρος Σπύρος

  Η λέξη »μπορεί» στα διάφορα σημεία του κειμένου σημαίνει ότι η εφαρμογή του παρόντος άρθρου και η έκδοση των διαταγμάτων είναι δυνητική

  Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί η ΕΛΑΣ και το ΠΣ να έχουν τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας με Προεδρικό Διάταγμα και το Λ.Σ. με Έγκριση Υπουργού

  Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί μεριμνούμε για κωδικοποίηση ενός νόμου του 2002 τη στιγμή που υπάρχουν εκατοντάδες σκόρπια κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας

  Σας προτείνω προσωρινά να μείνει στην άκρη η κωδικοποίηση του Ν3079/2002 περί ΚΠΛΣ και να κωδικοποιηθούν σε ένα και μόνο ένα διάταγμα όλες οι ισχύουσες διατάξεις από το 1830 που αφορούν το Λ.Σ., με τίτλο »Διατάξεις Λ.Σ.» με αριθμητική κωδικοποίηση κεφαλαίων και άρθρων σύμφωνα με το πρότυπο του Π.Δ. 210/93 περί Διατάξεων Π.Ν. ώστε να αποτελέσει το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ για το μέλλον

  Επίσης το άρθρο είναι αρκετά πολύπλοκο χωρίς να χρειάζεται

  Προτείνω να αντικατασταθεί ως εξής:

  1. Με Προεδρικά Διατάγματα, που προτείνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ρυθμίζονται ακόμα και κατά τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων τα ακόλουθα θέματα:

  α. η ίδρυση, η έδρα, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και λειτουργία, η αναδιάρθρωση, συγχώνευση, μετονομασία ή κατάργηση και η αντιστοιχία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των σχολών εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

  β. η σύσταση, κατανομή, η αυξομοίωση και η ανακατανομή οργανικών θέσεων, κατηγοριών, και ειδικοτήτων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

  γ. τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την πρόσληψη και την κατάταξή τους, ο κανονισμός εκπαίδευσης,τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών, η κάλυψη των σχετικών δαπανών και αποζημιώσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,

  δ. η διαδικασία και οι προϋποθέσεις τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, αδειών, αποζημιώσεων του αστυνομικού προσωπικού

  ε. η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των συμβουλίων κρίσεων, προαγωγών, των πειθαρχιών συμβουλίων και των άλλων συλλογικών διοικητικών οργάνων κεντρικών και περιφερειακών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και θέματα ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών, καταστάσεων, αποστρατείας, ανάκλησης από την εφεδρεία, πειθαρχικού δικαίου, ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής και κάθε άλλο συναφές θέμα,

  στ. η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.) – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) και της Διεύθυνσης Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών.

  2. Εξουσιοδοτικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων προσωπικού, Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εξακολουθούν να ισχύουν.

  3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο νόμου οι διατάξεις που αφορύν θέματα σχετικά με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και κάθε άλλου συναφούς θέματος

  α. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταγλώττιση στη δημοτική όσων διατάξεων, φράσεων ή λέξεων είναι στην καθαρεύουσα, η αναδιατύπωση όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η μη συμπερίληψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, ο σχηματισμός νέων άρθρων από τμήματα των υπαρχόντων και γενικά κάθε διαρρύθμιση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, η οποία αποσκοπεί στην αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση ή ορολογικές μεταβολές, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων προς το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση νοηματικής διαφοράς επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.

  β. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα θέματα συγκρότησης της Επιτροπής Κωδικοποίησης, αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 01:56 | Dimitris

  Επειδή:
  α) Ο μεγάλος αριθμός των Κανονισμών Λιμένων, Γ.Κ.Λ. , Ε.Κ.Λ. κ.λ.π. καθιστά δύσκολη την εφαρμογή τους
  β) Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων είναι χρονοβόρα και περίπλοκη
  Θα ήταν Ευχής έργο η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ όλων των -εν ισχύ- κανονισμών και η απλούστευση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:29 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Άμεση ίδρυση Ακαδημίας του νέου σώματος για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των στελεχών του.
  Κατάργηση ορισμένων μικρών υπηρεσιών στα πρότυπα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ και δημιουργία Υπηρεσιών από μία συγκεκριμένη χιλιομετρική απόσταση και άνω.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 10:35 | Κατσογιαννης Νικος

  Άρθρο 1.παράγραφος β΄.να καταργηθεί εντελώς η συγκεκριμένη παράγραφος για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια το λιμενικό δεν θα χρειαστεί να δημιουργήσει νέους σταθμούς ή λιμεναρχεία,πρέπει να μπει όπως και στην αστυνομία ένας καλλικράτης δεν γίνεται σταθμοί με μηδενικό έργο να λειτουργούν και ο ελληνικός λαός να πληρώνει.ρωτήστε κύριε υπουργέ τον αρχηγό να σας πεί ποιοι είναι οι σταθμοί.άμεση κατάργηση και άμεσος καλλικράτης δεν γίνεται στην πελλοπόνησο ή στην κρήτη να υπάρχουν σε απόσταση μκροτερης απόστασης των 20χλμ επανδρωμένοι υπεράριθμοι σταθμοί με μηδενικό έργο επειδή κάποιοι πολιτικοί ήθελαν να να έχουν πελατειακές σχέσεις.σε αυτό πρέπει να μπεί ένα τέλος απλά.
  Άρθρο 1.παράγραφος στ΄.στο σημείο που αναφέρει αστυνομικό προσωπικό,αποφασίστε τελικά είμαστε αστυνομικό προσωπικό ή όχι ? ? και αν είμαστε γιατί ανηκουμε στο Σ.Π.Κ ? ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΟ Σ.Π.Κ ΤΟ ΖΗΤΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ (ΠΛΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
  Όσο για την εισαγωγή των λ/φ,υ/ξ,ΑΜΕΣΗ κατάργηση του εκτρώματος που είχε υπογράψει ο πρωην υπουργος για την εισαγωγή νέων με εξετάσεις,επαναφορά του νόμου μοριοδότησης όπως υπήρχε και στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.το ίδιο να ισχύει και για τους Α/Ξ.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 17:26 | SERPIKO

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λ.Σ
  ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 80 % ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 00:07 | Νικόλαος Νικολιάς

  Οι εξουσιοδοτικές διατάξεις «πάσχουν» νομικά στο σύνολο τους και χρειάζονται προσοχή. Δεν είναι δυνατό ρυθμίσεις που έγιναν στο παρελθόν με Νόμο ( ίδρυση Λ.Σ.,αρμοδιότητα και αποστολή) τώρα να ρυθμίζονται με Π.Δ.
  Στη παρ.στ, είναι τόση η σπουδή του αντιγράφοντος τις διατάξεις, που αναφέρει:…»αποζημιώσεις του αστυνομικού προσωπικού»

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 22:31 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Λ/Φ , ΥΠΑΞ ΚΑΙ ΑΞΚΩΝ ΤΟΥ Λ/Σ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ . ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ . ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ .