Άρθρο 2 Αποστολή

1. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή έχει ως αποστολή  την εφαρμογή του νόμου στις περιοχές και τους χώρους στους οποίους εκτείνεται η τοπική του αρμοδιότητα. Ειδικότερα, στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής περιλαμβάνονται ιδίως:

α. Η εξασφάλιση της δημόσιας τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.

β. Η πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου που περιλαμβάνει την άσκηση δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.

γ. Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ναυτικών ατυχημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 εδάφιο α΄ του Π.Δ. 242/99 (ΦΕΚ. 201Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

στ. H παρακολούθηση, η άσκηση αστυνόμευσης και ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων.

ζ. O έλεγχος παραβίασης κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS) που προβλέπεται από το Π.Δ. 56/2004, και τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΙSM) που προβλέπεται 74/1996 (ΦΕΚ. 58Α).

2.  Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την τήρηση της τάξης στους δημόσιους χώρους.

β. Τον έλεγχο της εφαρμογής των αγορανομικών διατάξεων.

γ. Τον έλεγχο εφαρμογής και παραβίασης της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και την εποπτεία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

δ. Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

ε. Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων.

στ. Τη σχεδίαση, συντονισμό και εποπτεία μέτρων και διαδικασιών που αφορούν στην εξασφάλιση της υγιεινής και της καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.

ζ. Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων.

η. Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτό, με άλλους συναρμόδιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες.

θ. Τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανέλκυσης εξουδετέρωσης και απομάκρυνσης ναυαγίων, επιβλαβών αντικειμένων καθώς και εγκαταλελειμμένων πλοίων και σκαφών, τα οποία ευρίσκονται στα ανά την Επικράτεια χωρικά ύδατα.

ι. Τον έλεγχο της νομιμότητας δραστηριοποίησης επαγγελματιών λιμένων, κυρίως καβοδεσίες, ρυμουλκήσεις και πρακτορεύσεις πλοίων.

ια. Τη διενέργεια ελέγχων πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, κατά τα οριζόμενα στην εθνική και διεθνή νομοθεσία.

ιβ. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3.  H άσκηση της αστυνομίας τροχαίας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

β. Τη μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών σχετικών διατάξεων.

γ. Τη διερεύνηση των τροχαίων ατυχημάτων.

4.  Η άσκηση δημόσιας ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων.

β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά και κυρίως τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

γ. Την αναζήτηση και σύλληψη διωκόμενων προσώπων.

δ. Την αναζήτηση εξαφανισθέντων προσώπων, απολεσθέντων και κλεμμένων αντικειμένων.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα δημόσιας ασφάλειας.

στ. Την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας στο χώρο ευθύνης της.

5. Η άσκηση κρατικής ασφάλειας περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος από κάθε υπονομευτική ενέργεια.

β. Την πρόληψη και αντιμετώπιση πράξεων βίας και τρομοκρατίας.

γ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα όπλα και τις εκρηκτικές ύλες.

δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

ε. Τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που ανάγονται σε θέματα κρατικής ασφάλειας και εθνικού ενδιαφέροντος γενικότερα.

6. Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει ιδίως:

α. Τον έλεγχο, σε ελληνικούς λιμένες, των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας και των πληρωμάτων τους (port and flag state control), καθώς και των υπό ελληνική σημαία πλοίων και των πληρωμάτων τους σε λιμένες της αλλοδαπής όπου λειτουργούν Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state), προς διαπίστωση συμμόρφωσής τους με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοπλοΐας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, τον έλεγχο και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών που αφορούν θέματα ναυτικής εργασίας και κυρίως αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, νομίμου συνθέσεως πλοίων, συνθηκών και όρων εργασίας, όπως ειδικότερα ορίζονται στο Διεθνή Κώδικα Αποφυγής Συγκρούσεων των Πλοίων (ΔΙΚΑΣ) του ΝΔ 93/1974 ΦΕΚ 293Α στον Κώδικα Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) του Ν.1045/1980 (ΦΕΚ. 45A) και στο Μνημόσιο Παρισίων σε ότι αφορά τον έλεγχο του Κράτους Λιμένα (PARIS MOU) του Π.Δ. 88/1997 (ΦΕΚ. 90Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

γ. Τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων,  και τον εν γένει έλεγχο εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

δ. Τη μέριμνα για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, επέκταση και χρήση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

ε. Τη διαχείριση συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές της τοπικής αρμοδιότητας και χώρου ευθύνης του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

στ. Την έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

7. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα περιλαμβάνει ιδίως :

α. Το συντονισμό του έργου έρευνας και διάσωσης στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

β. Τη συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και άλλους φορείς, Υπηρεσίες και ιδιώτες που υποχρεούνται ή προσφέρονται να συνδράμουν σε περίπτωση ατυχήματος στον θαλάσσιο χώρο ευθύνης της χώρας.

γ. Τη συνεργασία με κέντρα συντονισμού έρευνας και διάσωσης άλλων χωρών σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

δ. Τις αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας όπως ειδικότερα περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 21 του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ – 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Την εκτέλεση εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών που εκπονούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, για θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσα και έξω από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

8.   Η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων για την πρόληψη και καταπολέμηση ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

β. Την οργάνωση και συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

γ. Τον έλεγχο και παρακολούθηση εφαρμογής των σχεδίων για την καταπολέμηση ρυπάνσεων.

δ. Τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση ρυπάνσεων, καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.

ε. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπανσης όπως ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 17 παρ. 3 περ. α΄ του Π.Δ. 242/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.  Η άσκηση αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων περιλαμβάνει ιδίως :

α. Την οργάνωση μέτρων αστυνόμευσης και ελέγχου των θαλασσίων συνόρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες της χώρας για το σκοπό αυτό.

β. Τη συμμετοχή και τη συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων χωρών και Διεθνών Οργανισμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις, προς το σκοπό σχεδιασμού και υλοποίησης κοινών επιχειρησιακών δράσεων, αναφορικά με την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, καθώς και τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  σε αντίστοιχες δράσεις άλλων Κ – Μ της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

10. Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εκπονούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, σχετικά σχέδια δράσης.

11. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που προκύπτει από θεομηνίες και ατυχήματα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, και συμβάλλει στην άμυνα και ασφάλεια της χώρας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12. Η έκταση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που περιλαμβάνονται στα κατά τις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου αυτού θέματα της αποστολής της, προσδιορίζεται από τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 23:41 | Αχαιός

  Αποστολή και καθήκοντα της ΕΛ.ΑΚ είναι αστυνομικά, επιθεωριτικά ,ελεγκτικά ,εποπτικά, ερεύνα και διάσωση.
  Την φύλαξη των συνόρων και την προάσπιση του Ελληνικού εδάφους σύμφωνα με το σύνταγμα την έχουν οι ένοπλες δυνάμεις(στρατός ναυτικό αεροπορία).

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 22:57 | Νίκος Ν.

  Eπί της παραγράφου 6.γ. προτείνεται τροποποίηση του όρου «,…τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων,…» με τον όρο «,…τη διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για τον προσδιορισμό υπαιτιότητας και απόδοσης ευθυνών επί ναυτικών ατυχημάτων,…».

  Η αρμοδιότητα «διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων», όπως άλλωστε καθορίζεται στην υπό ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο Κοινοτική Οδηγία 2009/18/ΕΚ αφορά σε επιστημονική ανάλυση και επεξεργασία από εξειδικευμένο προσωπικό στοιχείων ναυτικών ατυχημάτων σε διεθνές επίπεδο προς εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων και προτάσεων για τροποποίηση ή αλλαγή στο ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται, όπως άλλωστε αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο της Οδηγίας, με οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία διερεύνησης και απόδοσης ευθυνών (π.χ. ΑΣΝΑ, ποινικές ή άλλες διώξεις κλπ.). Άλλωστε η εν λόγω Οδηγία, η οποία τίθεται σε ισχύ εφαρμογής τον Ιούνιο του 2011, προβλέπει την υπαγωγή των αρμοδιοτήτων διερεύνησης ατυχημάτων σε αμερόληπτο διοικητικά αυτόνομο Οργανισμό στελεχωμένο με εξειδικευμένα στελέχη, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από αρμοδιότητες και δομές που μπορούν να προκαλούν συγκρουόμενα συμφέροντα. Είναι προφανές, ότι ο εν λόγω Οργανισμός δεν μπορεί να υπαχθεί στην Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς αφενός δεν συνάδει με τα αμιγώς επιχειρησιακά και ελεγκτικά της καθήκοντα και αφετέρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος και αμερόληπτος εντός αυτής, δεδομένων συγκρουόμενων συμφερόντων (π.χ. έλεγχοι πλοίων στο πλαίσιο Flag και Port State Control)

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 21:26 | Νίκος Ν.

  i) Επί της παραγράφου 6.α. προτείνεται τροποποίηση του όρου «…έλεγχο και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών…» με τον όρο «…έλεγχο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών…», καθώς οι αναφερόμενες διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες εφαρμόζονται από (και σε) πλοία, εταιρείες, ναυτικούς κλπ. και ελέγχονται μόνον από την αρμόδια Αρχή (εν προκειμένω την Ελληνική Ακτοφυλακή).

  ii)Eπί της παραγράφου 6.γ. προτείνεται τροποποίηση του όρου «…καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.» με τον όρο «…καθώς και την ενημέρωση επί των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας, που άπτονται των εν λόγω αρμοδιοτήτων.».
  Η έννοια «παρακολούθηση» είναι ευρεία και μπορεί να παρερμηνευθεί ως συμμετοχή στον επιτελικό και νομοπαρασκευαστικό σχεδιασμό και χάραξη πολιτικής, που σαφώς, σύμφωνα με το πνεύμα του νομοθέτη εκπίπτει του διακριτού ρόλου της Ελληνικής Ακτοφυλακής και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενδεχόμενη σύγχυση ή επικάλυψη αρμοδιοτήτων με Υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ στις οποίες ανήκει κατά τεκμήριο το συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων. Αντίστοιχα η έννοια «ενημέρωση» συνάδει με το ρόλο της Ελληνικής Ακτοφυλακής και τονίζει την ανάγκη τήρησης επικαιροποιημένου και κωδικοποιημένου ευρετηρίου και αρχείου διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας, αναφορικά με τις ελεγκτικές και επιχειρησιακές της αρμοδιότητες.

  iii) Επί της παραγράφου 8.δ. προτείνεται τροποποίηση του όρου «…καθώς και την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας.»με τον όρο «…καθώς και την ενημέρωση επί των διεθνών εξελίξεων σε θέματα νομοθεσίας, που άπτονται της εν λόγω αρμοδιότητας.».
  Οι λόγοι της παραπάνω πρότασης είναι αντίστοιχοι με αυτούς που αναπτύσσονται στην παραπάνω παράγραφο (ii)

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 17:23 | panagiotis kazoukas

  Κύριοι,

  Με την παρούσα επιστολή σας αναφέρω τα ακόλουθα χωρίς περιστροφές…

  1. Η Ελληνική Ακτοφυλακή ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΧΕΡΣΑΙΟ…

  2. Η Ελληνική Ακτοφυλακή να έχει αυστηρή ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ…ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ…

  3. ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗς ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ…

  4. Η Ελληνική Ακτοφυλακή να ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ….οποιος αντιλαμβάνεται τον όγκο της δουλειάς για ποιοτική Ακτοφυλακή δεν θα ζητάει να πάει να κόψει κλήσεις στην στεριά.! ΟΥΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΣΥΝΔΕΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ…

  5. Η Ελληνική Ακτοφυλακή θα επαναπατρίζει λαθρομετανάστες ΑΜΕΣΑ αφού δεν θα δέχεται στις ακτές ξένο πληθυσμό. Κάτι αδιάφθορο χρειάζεται. Αδιάφορο υπάρχει….

  Με λίγα λόγια….να είναι ένα σώμα qualified and certified.

  Η Εφαρμογή των κανονισμών της Θάλασσας σε πλοία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και δεν μπορεί να υφίσταται πρόχειρα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 10:22 | Φάνης

  Η αποστολή πρέπει όντως λίγο-πολύ να είναι αυτή που περιγράφεται στο σ.ν. και ορθώς πρέπει η Ακτοφυλακή να απεμπλακεί από άσχετα αντικείμενα όπως π.χ. ασφαλιστικοί φορείς, ναυτική εργασία και εκπαίδευση αλλά και χάραξη πολιτικής σε τεχνικής και οικονομικής φύσης θέματα. Ο στόχος άλλωστε λογικά είναι να ενισχυθεί η εμπλοκή της στα «αστυνομικής» φύσης καθήκοντα, στα οποία ενδεχομένως συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος της εφαρμογής των προαναφερθέντων. Είναι αυτονόητο ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης δεν μπορεί ο ίδιος να είναι και νομοθέτης και «αστυνόμος», ή αλλιώς και ελεγκτής και ελεγχόμενος, και είναι γνωστό ότι η χρονίζουσα αυτή ελληνική πρωτοτυπία του πρώην ΥΕΝ είναι μόνιμο αντικείμενο παρατηρήσεων κατά τους ελέγχους της Ελλάδας τόσο από τον ΙΜΟ όσο και από την Ε.Ε. (EMSA).

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 02:24 | Exantas

  (1γ) Ο έλεγχος εφαρμογής των όρων ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Κρίνεται ως ορθότερο αντί των «όρων» να διατυπωθεί των «κανόνων και Κανονισμών». Βλέπουμε τελικά ότι οι αρμοδιότητες της ΕΛΑΚ (Hellenic Coast Guard) του μέλλοντος, διατηρούνται ίδιες με εκείνες του Λιμενικού Σώματος του σήμερα & του χθες. Θα μπορούσε κάλλιστα να απεμπλακούν οι ακτοφύλακες από τους αγορανομικούς ελέγχους, την εφαρμογή του ΚΟΚ & τον έλεγχο των μικροπωλητών στις παραλίες. Αυτά μπορούν να τα αναλάβουν οι Δήμοι (τώρα που με τον Καλλικράτη αύξησαν το προσωπικό της Δημοτ. αστυνομίας τους) & η ΕΛΑΣ, κατά περίπτωση. Το Λ.Σ – ΕΛΑΚ να δραστηριοποιηθεί κυρίως στο υγρό στοιχείο & την παρακολούθηση εφαρμογής ασφάλειας λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων ως ISPS, όπου υφίσταται ανάλογη εγκατάσταση, αφού στόχος είναι η δημιουργία Ακτοφυλακής, όπως διατυπώνεται από πολλούς. Σε αυτές λοιπόν να έχουν μόνον την κατασταλτική αρμοδιότητα, όταν απαιτείται ή καλούνται.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 21:14 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΑΦΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΚΕ ΣΧΕΔΟΝ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΟΥ Ν.2800/00 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)ΑΡΘΡΑ 8 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΟΣ Λ.Σ., ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΚΑΙ ΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΔΑΦΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΕΔΑΦΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ. ΑΥΤΑ ΑΦΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΧΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΟΧΟ ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ. ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΜΙΑ 2Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΜΕ ΠΔ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΤΠ ΘΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΙΚΟΝΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 11:58 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αναφέρομαι στην παρ 2 (ζ) και παραθέτω το κείμενό της: «Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων».

  Θεωρώ ότι λείπει η «κατάρτιση-διαμόρφωση» των υπόψη Κανονισμών, που θα πρέπει επίσης να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Σώματος.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 11:12 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αναφέρομαι στην παρ. 2 (στ) και παραθέτω το κείμενό της με κατάλληλη διαμόρφωση στο σημείο ενδιαφέροντος: » Τη σχεδίαση, συντονισμό και εποπτεία μέτρων και διαδικασιών που αφορούν ……….στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς». Υπό την έννοια των «χώρων» είναι και τα ναυπηγεία, οι ναυπηγοεπισκευαστικές βάσεις, οι χώροι και ο εξοπλισμός φορτοεκφορτώσεων σε λιμένες.

  Σημειώνω ότι με τη διάταξη αυτή, κατά την άποψή μου, περιέρχονται στο Σώμα και κατ’ επέκταση στο ΥΠτΠ αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας (με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως παρουσία στα αντίστοιχα κοινοτικά όργανα) και επισημαίνω ότι η ισχύουσα σχετική νομοθεσία ειδικά για τον έλεγχο εφαρμογής απαιτήσεων περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων είναι εντελώς διαφορετική από την προτεινόμενη.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 10:13 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. Τ.

  Στον σχεδιασμό της δομής και της οργάνωσης των υπηρεσίων της Ελληνικής Ακτοφυλακής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και της Ευρωπαικής Ένωσης.
  Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:
  α) η απόφαση A.996(25)CODE FOR THE IMPLEMENTATION OF MANDATORY IMO INSTRUMENTS, 2007 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και
  β)η ΟΔΗΓΙΑ 2009/21/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  της 23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 13:12 | ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΑΛΙΔΗΣ

  Είναι ευκαιρία με αυτό το νεοσυσταθέν σώμα να τεθούν τα θεμέλια μιας πολύ μεγάλης δύναμης που θα δρα αποτρεπτικά και σε κάθε απόπειρα καταπάτησης και λεηλάτησης του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου πλούτου της χώρας καθώς και στη διαφύλαξη των συνόρων της πανέμορφης πατρίδος που κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι οριοθετημένα με ελαστικούς ιμάντες. Δεδομένου ότι η έκταση της νησιωτικής χώρας είναι εξίσου σημαντική σε έκταση και σημασία με την ηπειρωτική, το ερώτημα μου είναι εάν επαρκεί η προς ίδρυση δύναμη και κατά πόσον πρέπει να διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί κ.ο.κ τώρα και στο απώτερο μέλλον. Με εκτίμηση Μ.Τ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 12:47 | Βασίλης Τσιτωνάκης

  Προτείνω η παράγραφος 1στ΄ να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

  «H άσκηση αστυνόμευσης και η παρακολούθηση, των θαλάσσιων συνόρων.»

 • Σχολιασμός Νομοσχεδίου για την «Σύσταση Αρχηγείου Λ.Σ. κ.λπ.» από Αντιναύαρχο – Επίτιμο Αρχηγό Λ.Σ. Γεώργιο ΒΑΣΟΠΟΥΛΟ

  Είναι απορίας άξιο γιατί η Κυβέρνηση μετά τόσες παλινωδίες που έχουν φέρει πλήρη σύγχυση στον ναυτιλιακό χώρο και παρά την αντίθεση όλων των φορέων της ναυτιλίας, επιχειρεί με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο να αποκόψει τον εξειδικευμένο βραχίωνα του Διοικητικού φορέα της Εμπ. Ναυτιλίας που είναι το Λ.Σ. και τα στελέχη του από τα ναυτιλιακά μας πράγματα και να το εκτρέψει σε καθαρώς αστυνομικά καθήκοντα. Από μεθαύριο εκατοντάδες Αξιωματικοί Λ.Σ. με οικονομικές, νομικές, πολυτεχνικές, ναυτιλιακές σπουδές καθώς και 158 τουλάχιστον, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές ναυτιλιακές σπουδές, την μοναδική ίσως επένδυση του Κράτους στην Εμπορική Ναυτιλία, θα μετακομίσουν από τις επιτελικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και των Διεθνών Ναυτιλιακών, Οργανισμών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως (ΠΡΟ-ΠΟ) προς δόξα της αξιοκρατίας και της επιχειρηματικότητας. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να παραμείνουν προσωρινά στην ναυτιλία με το νόθο καθεστώς των αποσπάσεων μέχρι να τους αντικαταστήσουν πλεονάζοντες του ΟΣΕ κ.λπ. ή και κάποιοι άλλοι υπάλληλοι, οι οποίοι όμως ούτε την ναυτοσύνη, ούτε τις εμπειρίες θα έχουν, αλλά προπαντός δεν θα είναι διαθέσιμοι επί 24ώρου βάσεως χωρίς αργίες, απεργίες, υπερωρίες κ.λπ. στον ιδιόμορφο τομέα της Εμπ. Ναυτιλίας.
  Δυστυχώς το ανιστόρητο εγχείρημα της αποκοπής της Εμπ. Ναυτιλίας, πρώτης βιομηχανίας της χώρας, «Χρυσοτόκου όρνιθας» της εθνικής οικονομίας με καθαρές συναλλαγματικές προσόδους των είκοσι δισεκατομμυρίων ΕΥΡΩ από τον παραδοσιακό και εξειδικευμένο φορέα της το Λ.Σ. επιχειρείται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Η δεκαετία του 1980 όταν υπό το ψευδεπίγραφο ιδεολόγημα της αποστρατικοποιήσεως επιχειρήθηκε ο εξοβελισμός του Λ.Σ. από το Υ.Ε.Ν. δεν απέχει πολύ.
  Αποτέλεσμα βοηθούσης και της τότε ναυτιλιακής κρίσεως καθώς και μερικών αστόχων νομοθετικών ενεργειών, υπήρξε η διαγραφή των πλοίων από το Εθνικό Νηολόγιο να λάβει την μορφή ΕΞΟΔΟΥ και η δύναμη του να περιορισθεί από χιλιάδες σε μερικές εκατοντάδες. Οι τότε Υπουργοί ναυτιλίας συνειδητοποίησαν την κατάσταση και ο Πρωθυπουργός Ανδρέας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ διέταξε «ανακρούσατε πρύμνα». Στον Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό και τους προσυπογράφοντες το Σχέδιο κ.κ. Υπουργούς ιδιαίτερα στους επί της Οικονομίας και Εθνικής Αμύνης, θα ήθελα μετά λόγου γνώσεως και αισθήματος ευθύνης να θέσω υπόψη τους τα εξής:
  1. Ότι το Λιμενικόν Σώμα σαν αποκλειστικός χειριστής των ναυτιλιακών μας πραγμάτων (one stop shop) είναι έργο ενός πολιτικού με όραμα του Ελευθ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ο οποίος έγκαιρα διέγνωσε την σημασία της Εμπ. Ναυτιλίας μας στα πολιτικά, οικονομικά και αμυντικά μας πράγματα και έβαλε τις βάσεις του Διοικητικού της φορέα με κύριο εκφραστή το Λ.Σ.
  2. Ο Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στο πρώτο Ναυτιλιακό Συνέδριο τον Αύγουστο του 1964 πέραν από τους επαίνους για την Εμπ. Ναυτιλία των Ελλήνων είχε πει ότι α) «τα πλοία έχουν προπέλα» και β) «Το πρόβλημα της Ναυτιλίας είναι ότι δεν χωρά στην μικρή μας χώρα», όσον αφορά το δεύτερο μάλλον δεν ισχύει καθόσον στην εξέλιξη του χρόνου στην μικρή μας χώρα χώρεσε η πρώτη ναυτιλία του κόσμου. Εκεί που φαίνεται υπάρχει κάποιο πρόβλημα είναι κάποιες υφέρπουσες ιδεοληψίες τις οποίες εκμεταλλεύεται το παρασκήνιο.
  3. Την επιστολή – έκθεση της 14-1-1988 του Υπουργού Εμπ. Ναυτιλίας Ευαγ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ προς τον Πρωθυπουργό Ανδρέα ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ σχετικά με ένα ενιαίο ΥΕΝ –ΛΣ Τμήμα της οποίας παραθέτω.
  Η μελέτη της επιστολής είναι χρήσιμη για τους χειριζόμενους τα ναυτιλιακά μας πράγματα καθόσον εκ των πραγμάτων μπορεί πολλές φορές να μην έχουν άμεσες προσλαμβάνουσες του ναυτιλιακού χώρου και να ενδίδουν σε παρασκηνιακές εισηγήσεις. Δυστυχώς το παρασκήνιο έχει εξαιρετική ικανότητα να κρύβει πίσω από λογικοφανείς προτάσεις τις δικές του ιδιοτέλειες, οι οποίες σε βάθος χρόνου πάντα είναι επιζήμιες για την εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  Πειραιάς 14-1-1988
  Προς
  Τον κ. Πρωθυπουργό

  Κύριε Πρωθυπουργέ,
  Θεωρώ καθήκον για ένα σοβαρό θέμα που αφορά το Υπουργείο του οποίου τη διεύθυνση είχατε την καλοσύνη να μου αναθέσετε, να σας εκθέσω τα παρακάτω.
  Ι. ………………………………………………………………..
  ΙΙ. Ειδικότερα για το Λιμενικό Σώμα έχω να παρατηρήσω:
  α. Η ένταξη στις τάξεις του Λ.Σ. προαπαιτεί πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου (Νομικής, Πολυτεχνείου, ΑΣΟΕΕ, Παντείου) ή Διπλώματος Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και γνώση ξένων γλωσσών.
  β. Πέρα από τη Πανεπιστημιακή μόρφωσή τους και της ξένης γλώσσας που είναι κάτοχοι, φοιτούν στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων όπου εξειδικεύονται σε θέματα Διοίκησης, Ναυτιλιακής Νομοθεσίας και πρακτικής. Η ολιγόχρονη παραμονή τους στη Σχολή Λιμενικών Δοκίμων επ’ ουδενί δεν αποβλέπει στη στρατιωτικοποίησή τους, αλλά κυρίως στην εξειδίκευσή τους στα ναυτιλιακά πράγματα για την καλύτερη επιτυχία της αποστολής τους. Πρόκειται δηλαδή απ’ ότι έχω μέχρι σήμερα εγκύρως διαπιστώσει για μια υψηλής στάθμης επιμόρφωση και εξειδίκευση, που ανάλογή της ευχής έργο θα ήταν να υπήρχε και στους άλλους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης.
  γ. Στους κατώτερους βαθμούς της ιεραρχίας υπηρετούν υποχρεωτικά σε Λιμενικές Αρχές και άλλες εκτελεστικές Υπηρεσίες στις οποίες έρχονται σε άμεση επαφή με το ναυτεργατικό στοιχείο, το πλοίο και το θαλάσσιο περιβάλλον με αποτέλεσμα να αποκτούν ουσιαστικές εμπειρίες της ναυτιλιακής πρακτικής που είναι αναγκαίες για την επιτυχή αντιμετώπιση των ναυτιλιακών προβλημάτων όταν θα κληθούν να στελεχώσουν τις επιτελικές Διευθύνσεις Υ.Ε.Ν.
  ΙΙΙ. – Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των στελεχών Λ.Σ. πιστεύουμε, ότι σαφώς υπερτερούν των πολιτικών υπαλλήλων «το γε νυν έχον» γιατί οι πολιτικοί υπάλληλοι δεν έχουν εκ των πραγμάτων αυτή την πρακτική εμπειρία για το πλοίο, το ναυτεργάτη και το θαλάσσιο περιβάλλον που διαθέτουν τα στελέχη Λ.Σ. ίσως και γιατί παραγκωνισμένοι και παραμελημένοι μέχρι πρότινος δεν είχαν την ευκαιρία ν’ αναπτύξουν τις δικές τους λειτουργικές δυνάμεις και εμπειρίες.
  Αιτιολογία που επιβάλλει τη στελέχωση των Διευθύνσεων του ΥΕΝ με προσωπικό Λ.Σ. είναι κυρίως η διατήρηση του «ενιαίου» Διοικητικού φορέα της Ναυτιλίας, όπως προλέχθηκε, στον οποίο στηρίχτηκε η ανάπτυξη της μεγάλης εμπορικής ναυτιλίας.
  Το Λιμενικό Σώμα κρίνεται ότι είναι ικανό ν’ ανταποκριθεί στην αποστολή του. Εδώ και 65 χρόνια επανδρωμένο με στελέχη διαφόρων κατηγοριών, από το λιμενοφύλακα ως τον ειδικό τεχνικό και τον ανώτατο αξιωματικό γενικής ευθύνης καλύπτει τις ανάγκες του Υπουργείου και τις αυξημένες υποχρεώσεις που του επιβάλλει ο ρόλος του. Οι αξιωματικοί γενικών υπηρεσιών είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής και μιας ξένης γλώσσας, εισάγονται στο Σώμα ύστερα από 18μηνη εξειδικευμένη εκπαίδευση, στην επαγγελματική σχολή Λιμενικών Δοκίμων, προς εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου.
  Πρέπει, επίσης να διευκρινιστεί, ότι το ΥΕΝ παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα Υπουργεία και στην ουσία αποτελεί, ως εκ του αντικειμένου του, μικρογραφία πολλών άλλων Υπουργείων (θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, εργασίας, πρόνοιας, τεχνικά, οικονομικά, εθνικής άμυνας κ.λπ.).
  Τυχόν διάσπαση του «ενιαίου» του Διοικητικού φορέα, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη σημερινή ευελιξία και αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της Ναυτιλίας, σε όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου, ανεξαρτήτως εργασίμων ημερών ή αργιών και ιδιαίτερα σε ότι αφορά το συντονισμό, την επικοινωνία και τη συναντίληψη μεταξύ των επιτελικών και εκτελεστικών Υπηρεσιών. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τον εφοπλιστικό κόσμο τον βρήκα ανάστατο με τη φημολογούμενη διάσπαση του Υπουργείου σε χωριστά βιλαέτια με κυρίαρχο αίσθημα την αποδιάλυση – αποδιοργάνωση του Υπουργείου, οφείλοντας να δηλώσω ότι και αν ακόμη συμφωνούσαν στη λεγόμενη «πολιτικοποίηση – αποστρατιωτικοποίηση» εκείνος που δεν θα συμφωνούσε θα ήμουν εγώ. Γιατί έτσι βλέπω τα πράγματα και φρονώ ότι δεν γελιέμαι.
  Όσον αφορά τέλος τη χρησιμοποίηση της Εμπορικής Ναυτιλίας σαν αμυντικού όπλου, επισημαίνεται ότι ο Διοικητικός φορέας της εμπορικής ναυτιλίας είναι εκείνος μέσω του οποίου ενεργοποιείται αυτή σε καιρό πολέμου για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας. Αυτό διότι από του συστήματος «του ενισχυμένου συναγερμού» ολόκληρο το προσωπικό Λ.Σ. του Υ.Ε.Ν. υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ μέσω του Γ.Ε.Ν. (σε καιρό κρίσης, συγκρούσεων, ή πολέμου, το ΥΕΝ γίνεται Γ.Ε.Ν.). Το προσωπικό αυτό, επανδρώνοντας από τον καιρό της ειρήνης τις διάφορες Υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. και ασκούμενο καθημερινά πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα κινητοποίησης έχει την κατάλληλη προετοιμασία, ετοιμότητα και γνώσεις για την επιτυχή πραγματοποίηση αποστολών εθνικής άμυνας.
  Σε περίοδο πολέμου η αποτελεσματική εφαρμογή των Σχεδίων κινητοποίησης ιδίως δε εκείνων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές, απαιτεί λειτουργία κυκλώματος ΓΕΕΘΑ – ΓΕΝ – Λιμενικών Αρχών – Δ.Θ.Κ.Μ. – Διευθύνσεων ΥΕΝ. Το κύκλωμα αυτό εφόσον διακοπεί (λ.χ. από παρεμβολή στελεχών που δεν έχουν στρατιωτική ιδιότητα) μπορεί να εμφανίσει σημαντικές αδυναμίες στις επιχειρήσεις άμυνας.

  Με τον προσήκοντα σεβασμό
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

 • Πειραιάς 9-12-2010

  ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ Σ.Ν. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

  1. Η ανάρτηση στον ιστότοπο www opengov.gr Σχεδίου Νόμου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τη «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» μας φέρουν μπροστά σε μια ακόμα προσπάθεια της Κυβέρνησης να απεμπλακεί από το χάος που η ίδια αναίτια δημιούργησε με τις ακατανόητες παρεμβάσεις της στο χώρο της ναυτιλίας.
  2. Τραγικό σημείο της ιστορίας καθίσταται το γεγονός, ότι κάθε νέα πρωτοβουλία της, περιπλέκει τα πράγματα ακόμα περισσότερο, καθώς προσπαθεί να διορθώσει κάθε λάθος της με ένα ακόμα μεγαλύτερο λάθος. Οι εκδηλώσεις, οι θέσεις, οι προτάσεις και οι εκκλήσεις των φορέων της Ναυτιλίας μέχρι σήμερα, ουδεμία απήχηση είχαν και τίποτα δεν συγκράτησε τους άναυτους σχεδιαστές των νέων σχημάτων από την διάλυση του Λιμενικού Σώματος.
  3. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που ενδεχομένως θα διαμορφωθεί με το υπό διαβούλευση Σ.Ν. εάν καταστεί Νόμος του Κράτους, θα περιπλέξει τα πράγματα ακόμα περισσότερο.
  4. Κατά τούτο η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος είναι αντίθετη επί της Αρχής του Νομοσχεδίου και της Φιλοσοφίας του και για τους παρακάτω λόγους:
  α) Εγκαταλείπεται η πολιτική της ολιστικής αντιμετώπισης των θεμάτων της θάλασσας – ναυτιλία – αστυνόμευση – ασφάλεια – προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος – ναυτική επιχείρηση – ναυτικοί κ.λπ. – με την πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων, στελεχών και πόρων σε περισσότερους του ενός διοικητικούς φορείς.
  β) Με το υπό διαμόρφωση νομικό καθεστώς και το νέο οργανωτικό σχήμα, δεν προάγεται η συμβολή του Λιμενικού Σώματος στο σύστημα ασφάλειας της χώρας. Ότι έκανε και ήδη κάνει στον τομέα αυτόν, ως Σώμα ασκούν Γενική Αστυνομία, καλείται να συνεχίσει να δρα ομοιοτρόπως. Εγκαταλείπει όμως όλες τις άλλες παραμέτρους που αφορούν και έχουν σχέση με το πλοίο, τους ναυτικούς, την Ναυτική Επιχείρηση.
  γ) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Σ.Ν. το 80% περίπου των διευθύνσεων του Υπ. Θαλασσίων Υποθέσεων επανδρώνεται με προσωπικό του θρυλούμενου νέου στρατιωτικά συντεταγμένου Σώματος, το οποίο και παραχωρείται σ’ αυτό εν αποσπάσει μακράν της ηγεσίας του. Δημιουργούνται έτσι προβλήματα τα οποία δεν διευκρινίζονται :
  Ποιος θα αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας του αποσπαμένου προσωπικού; Ποιος θα σταθμίζει τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται, τις ιδιαίτερες γνώσεις, τις μετεκπαιδεύσεις, τις επιμορφώσεις προκειμένου να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του. Το κυριότερο με ποιούς κάποτε θα αντικατασταθούν; Με ποια προσόντα και ποια εκπαίδευση το νέο προσωπικό θα διαδεχθεί τους υπό διωγμό τελούντες αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος;
  Και μέχρι τότε με ποια κριτήρια θα γίνεται η επιλογή του προσωπικού για απόσπαση στις υπηρεσίες του Υπ. Θαλασσίων υποθέσεων; Πως θα αντιμετωπιστεί η καταστατική εξέλιξη των αξιωματικών, προαγωγές, συμμετοχή σε Υπηρεσιακά Συμβούλια, επιτροπές κ.λπ.;
  Ποιου Υπουργείου οι ανάγκες θα προτάσσονται σε περίπτωση καταστάσεων κρίσεως και πως θα επιμερίζεται η ευθύνη των Υπουργών, η οποία θα μεταφέρεται, ως πάγια τακτική, σε υπηρεσιακό επίπεδο; Και το κυριότερο με ποιο τρόπο και ποιες διαδικασίες η υπό τη σκέπη του Υπ. ΠΡΟ-ΠΟ τελούσα ηγεσία του νέου Σώματος θα επεμβαίνει για να ελέγχει και καθοδηγεί το εν αποσπάσει τελούν στρατιωτικό προσωπικό στο Υπ. Θαλ. Υποθέσεων όπως η παραγρ. 3 του άρθρου 9 του Σ.Ν. αναφέρει;
  Αλλά και με ποια προσόντα και ποιες δυνατότητες – γιατί είναι θέμα χρόνου η απώλεια και της ήδη κεκτημένης τεχνογνωσίας – οι περιφερειακές Υπηρεσίες και κυρίως τα Λιμεναρχεία, θα ασκούν καθήκοντα και αρμοδιότητες που θα τους ανατίθενται από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της παραγρ. 9 του άρθρου 16 του υπό κρίσιν Σ.Ν.;
  5. Τα δυσμενή αποτελέσματα που αναμένεται άμεσα να προκύψουν είναι:
  α) Θα χαθεί η τεχνογνωσία της διοίκησης της Εμπορικής Ναυτιλίας που με κόπο αποκτήθηκε τόσες δεκαετίες από τα στελέχη του Λ.Σ. με τη σύνολη ενασχόλησή τους με το πλοίο το ναυτικό και τη ναυτιλιακή επιχείρηση εικοσιτέσσερεις ώρες το εικοσιτετράωρο και τριακόσιες εξηνταπέντε ημέρες το χρόνο. Ένας ρυθμός και μια δράση που διαφεύγει της προσοχής των ανθρώπων που δεν ανήκουν στον χώρο.
  β) Θα πέσει η μορφωτική στάθμη του προσωπικού, στοιχείο που συνετέλεσε κι αυτό στην επιτυχή μέχρι σήμερα πορεία του Λ.Σ., αφού δεν απαιτούνται πλέον οι εξειδικευμένες για τη ναυτιλία γνώσεις που διαθέτουν τα ήδη υπηρετούντα στελέχη του Λ.Σ. για την άσκηση μέρους καθηκόντων εκ των όσων μέχρι σήμερα ασκούν.
  γ) Στην πραγματικότητα, θα δημιουργηθούν αξιωματικοί δύο κατηγοριών : Οι αποκλειστικά ασχολούμενοι με επιτελικά θέματα ναυτιλίας και οι αποκλειστικά ασχολούμενοι με την αστυνόμευση και την επιχειρησιακή δράση. Οι πρώτοι μακρυά από τον αχό της καθημερινότητας στο Λιμάνι και την θαλάσσια δράση, θα μετεξελιχθούν σε πλαδαρούς, γραφειοκράτες, μανδαρίνους. Οι δεύτεροι θα αποξενωθούν από το παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι και τις εξελίξεις στον τομέα των ναυτιλιακών πραγμάτων, αφού μοναδική αποστολή θα έχουν την αστυνόμευση και την ασφάλεια.
  Σε κάθε περίπτωση θα χαθεί το «ενιαίο πνεύμα Μονάδος» το οποίο αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για τη συνοχή, την αποτελεσματικότητα και τη συναντίληψη των στελεχών Στρατιωτικού Σώματος.
  6. Επί μέρους περαιτέρω σχολιασμός καθίσταται λόγος κενός νοήματος. Η Κυβέρνηση ας λάβει υπ’ όψη τα διαλαμβανόμενα στην από 26/11/10 επιστολή των Επιτίμων Αρχηγών του Λιμενικού Σώματος προς τον κ. Πρωθυπουργό, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, άλλως θα έχει διαπράξει μέγα σφάλμα τακτικής.
  7. Δεν μπορούμε όμως να μην εκφράσουμε την ανησυχία μας και την απογοήτευσή μας για την ελαφρότητα και την αδιαφορία με την οποία συνόδευσαν, τη φλύαρη Εισηγητική Έκθεση και το αλλοπρόσαλλο κείμενο του Σ.Ν., με την υπογραφή τους οι κ.κ. Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.
  Ο πρώτος παίρνει απάντηση από τα κείμενα αυτά πως θα ασκεί έλεγχο επί του τέταρτου όπλου σε καιρό πολέμου; Και ο δεύτερος πως εμπιστεύεται τη διοίκηση της πλέον χρυσοφόρου φλέβας της Ελληνικής Οικονομίας σε χέρια μαθητευόμενων μάγων, αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και αξίας, μετά τον παροπλισμό του ειδικά εξειδικευμένου στην πράξη δοκιμασμένου και επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, το οποίο παρεμπιπτόντως, παρέργως και κατά περίπτωσιν θα ασχολείται πλέον μ’ αυτά;
  8. Στο τέλος μένει ένα ερώτημα. Γιατί όλη αυτή η πλησμονή των λόγων; Γιατί αυτή η επιμονή της Κυβέρνησης; Μήπως για να ντύσει με αγαθές εκ των προτέρων προθέσεις την προδιαγραφόμενη καταστροφή της Μεγάλης Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, του σύγχρονου αυτού ελληνικού θαύματος που από κοινού έστησαν με κόπο και ιδρώτα οι Έλληνες Εφοπλιστές οι Έλληνες Ναυτικοί και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος; Κρίμα. Το εγχείρημα δεν θα πετύχει και το υπό κατασκευή μόρφωμα θα αποδειχθεί θνησιγενές. Η ζημιά όμως που θα προκληθεί θα είναι μεγάλη. Άλλοθι δεν θα υπάρξει για κανέναν. Η εφηρμοσμένη πολιτική κρίνεται πάντα εκ του αποτελέσματος. Κρίμα γιατί πληρώνουμε όλοι.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΩΝΗΣ
  Πλοίαρχος Λ.Σ. (ε.α.) Υποναύαρχος Λ.Σ. (ε.α.)

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 01:18 | Dimitris

  Η Ελληνική Ακτοφυλακή πρέπει να περιοριστεί στο ρόλο και την αποστολή που της αρμόζει. Να διευκρινιστούν ακριβώς οι αρμοδιότητες της έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος επιλαμβάνεται.
  Πρέπει να απεμπλακεί από τα πολλά πάρεργα του σήμερα όπως «οίκος ναύτου», εκδόσεις αδειών αλιείας και εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένα.
  Προτείνω οι μεταβιβάσεις σκαφών καθώς και οι εκδόσεις αδειών αλιείας να γίνονται στι κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας και η τροχαία στις χερσαίες ζώνες λιμένα να μεταβιβαστεί στην Δημ. Αστυνομία. (Συμφωνώ με το από 060822/12-10 σχόλιο του Φώτη ως προς την τροχαία)

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 21:05 | Γιάπρος Σπύρος

  Γ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  παρ 4 εδ β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά και κυρίως τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

  θα ανατεθούν δηλαδή στο Λ.Σ. αρμοδιότητες της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του ΣΔΟΕ ?

  Δ. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  παρ. 5 εδ. δ. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη διακίνηση, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα και ιδίως την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

  Όπως είναι γνωστό τα θέματα των αλλοδαπών υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΛΑΣ ΑΚΟΜΑ και στο ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ [άρθρο 4 παρ β Ν444/70]

  Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

  το κείμενο είναι πολύπλοκο χωρίς να είναι πλήρης και περιορίζεται δεσμευτικά και χωρίς λόγο σε συγκεκριμένες διεθνείς συμβάσεις-όργανα ενώ επίσης περιορίζεται στον έλεγχο σε λιμένες χωρίς να περιλαμβάνεται έλεγχος σε λοιπές παράκτιες περιοχές όπου δεν υπάρχει λιμένας

  Κατά τη γνώμη θα ήταν απλούστερο και ορθότερο ως εξής

  Τον έλεγχο παντός πλοίου και του πληρώματός του:

  α] ανεξαρτήτως σημαίας που καταπλέει/αποπλέει στην/από την Ελληνική Επικράτεια (port and flag state control),

  β] ελληνικής σημαίας που καταπλέει/αποπλέει σε/από λιμένα της αλλοδαπής όπου λειτουργεί Έδρα Ναυτιλιακών Ακολούθων (flag state),

  προς διαπίστωση συμμόρφωσής προς την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, εθνική και διεθνή κατά περίπτωση, περί:

  α] αξιοπλοΐας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος,

  β] ναυτικής εργασίας και συνθηκών και όρων εργασίας,

  γ] ασφαλούς στελέχωσης και πιστοποίησης,

  2. Σε ότι αφορά την ασφάλεια ναυσιπλοίας την έρευνα διάσωση και τα συστήματα θαλάσσιας κυκλοφορίας διαπιστώνονται ότι η ίδια αρμοδιότητα ανατίθεται σε άνω του ενός όργανα

  συγκεκριμένα

  Στο άρθρο 7 παρ 7 καθορίζονται οι αρμόδιες επιμέρους διευθύνσεις του Κλάδου Ασφάλειας Ναυσιπλοίας

  Στο παρόν άρθρο η παρ 7 εδ δ ορίζει ότι στην έρευνα διάσωση περιλαμβάνονται αρμοδιότητες ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας όπως ειδικότερα περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 21 του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ – 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Όμως στο άρθρο 7 παρ 7 εδ γ καθορίζεται η Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας ώς ειδική διεύθυνση για θέματα ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων άρα διαφορετική διεύθυνση από την Διεύθυνση έρευνας διάσωσης

  Τελικά πού υπάγονται οι αρμοδιότητες ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων και συστημάτων θαλάσσιας κυκλοφορίας όπως ειδικότερα περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 21 του π.δ. 242/1999 (ΦΕΚ Α΄ – 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ???

  Στην Διεύθυνση έρευνας διάσωσης ή στην Διεύθυνση Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας ????????????

  3. παρ 7 εδ ε.

  Την εκτέλεση εγκυκλίων διαταγών και οδηγιών που εκπονούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, για θέματα που αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσα και έξω από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

  Το ένα υπουργείο δεν μπορεί να διατάξει κάποιο άλλο.

  Έρχεται σε αντίθεση με κάθε αρχή διοικητικού δικαίου

  προφανώς είναι λάθος η διατύπωση και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να διορθωθεί ώς εξής

  Η εφαρμογή εγκύκλιων διοικητικών και τεχνικών οδηγιών που εκπονούνται από ……. και αφορούν το έλεγχο εφαρμογής όρων ασφαλούς ναυσιπλοίας

  [όπως για παράδειγμα εκπονούνται παρόμοιες οδηγίες από το υπουργείο μεταφορών και με κανονιστική διαταγή του ΑΕΑ εφαρμόζεται από τα τμήματα τροχαίας]

  η στο ορθότερο

  η εφαρμογή κανονιστικών πράξεων που εκπονούνται από ……. και αφορούν το έλεγχο εφαρμογής όρων ασφαλούς ναυσιπλοίας

  επίσης θεωρώ σκόπιμο να περιληφθεί διάταξη αντίστοιχη της ΕΛΑΣ [Ν1481/84 άρθρο 18 παρ 7 οπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν.2168/1993] η οποία να προβλέπει ότι

  Το ΛΣ-ΕΛΑΚ εκτελεί μόνο τα έργα που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων τα σχέδια των οποίων έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη».

  ΣΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν περί γνήσιας και μή γνήσιας παραπομπής

  Η παραπομπή να καταργηθεί και στο κείμενο του άρθρου να περιληφθεί το επιθυμητό κείμενο του ΠΔ 242

  Ζ. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

  παρ 9 εδ. γ.

  Την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας.

  Από το άρθρο 7 παρ 5 εδ γ καθορίζεται ΕΙΔΙΚΗ διεύθυνση για θέματα θαλασσίων συνόρων.

  Μια ειδική διεύθυνση δεν δύναται να ασχολείται με ΓΕΝΙΚΑ καθήκοντα όπως είναι η »κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα»

  άλλωστε για κάθε »άλλη παράνομη δραστηριότητα» αρμοδιότητας Λ.Σ. καθορίζεται και αρμόδια διεύθυνση

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 21:04 | Γιάπρος Σπύρος

  Το άρθρο 2 σχεδόν στο σύνολό του έρχεται σε αντίθεση με τους ακόλουθους νομοτεχνικούς κανόνες

  α. Συντακτική απλότητα σαφήνεια και ακρίβεια

  β. Διερεύνηση του προς ρύθμιση προβλήματος.

  γ. Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε γενική βάση.

  δ. Αντιμετώπιση του προς ρύθμιση θέματος σε μελλοντική βάση.

  ε. Εναρμόνιση και σύνδεση του προς ρύθμιση θέματος με την κείμενη νομοθεσία.

  στ. Η νομοθέτηση κατά παραπομπή.

  Συγκεκριμένα γίνονται παραπομπές στο ΠΔ 242/99 με διατυπώσεις ώστε να ΜΗΝ προκύπτει με σαφήνεια αν είναι γνήσια ή μη γνήσια παραπομπή

  για το λόγο αυτό προτείνω τα κείμενα των διατάξεων στα οποία γίνεται παραπομπή να περιληφθούν αυτούσια στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο

  Επιπρόσθετα :

  Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ γ.

  έλεγχο εφαρμογής και παραβίασης της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και την εποπτεία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

  η εποπτεία του ΚΠΑ δεν είναι η αποστολή μας. δεν έχουμε αποστολή να εποπτεύουμε τον εαυτό μας. Το ΚΠΑ είναι τεχνικό-ηλεκτρονικό μέσο υποβοήθησης στην εκπλήρωση της αποστολής

  η διατύπωση κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη και πρέπει να αντικατασταθεί ώς εξής : η αστυνόμευση της θαλάσσιας αλιευτικής δραστηριότητας

  Εξάλλου το ΚΠΑ καλύπτεται από την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ δ.

  Τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

  η λέξη ρύθμιση δεν αρμόζει με τον αστυνομικό ρόλο του σώματος. Στις θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής η ανωτέρω γενική και αφηρημένη διατύπωση εντάσσει και την ΡΥΘΜΙΣΗ θεμάτων κρουαζιερόπλοιων, ημερόπλοιων, θαλαμηγών κτλ τα οποία θέματα ρυθμίζονται με νόμο πλαίσιο από την νομοθετική λειτουργία και όχι από την ακτοφυλακή ως εκτελεστική λειτουργία με κανονιστικές πράξεις της διοίκησης

  η διατύπωση κατά τη γνώμη μου είναι λανθασμένη και πρέπει να αντικατασταθεί ώς εξής : η αστυνόμευση του θαλασσίου τουρισμού και των θαλασσίων δραστηριοτήτων αναψυχής.

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. ε.

  Τον έλεγχο της λειτουργίας δημόσιων κέντρων και καταστημάτων.

  Σύμφωνα με τον Ν444/70 στα άφρακτα λιμάνια η ανωτέρω αρμοδιότητα δεν ανήκει στο Λ.Σ. έστω και αν προεκτείνονται στο θαλάσσιο χώρο

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αφορά ΜΟΝΟ περίφρακτα λιμάνια αν και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει η αρμοδιότητα αυτή να περάσει ολοκληρωτικά σε άλλη υπηρεσία ως καθ’ύλην αρμόδια [δήμος]και στο σώμα να ανήκει ΜΟΝΟ η αρμοδιότητα επί πλοίων

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. στ.

  Τη σχεδίαση, συντονισμό και εποπτεία μέτρων και διαδικασιών που αφορούν στην εξασφάλιση της υγιεινής και της καθαριότητας στους χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.

  Σχεδίαση και συντονισμός της υγιεινής και της καθαριότητας ????????? από αστυνομική υπηρεσία ? Η ΕΛΑΣ σχεδιάζει και συντονίζει την υγιεινή και της καθαριότητα ????????

  υποθέτω ότι ο νομοθέτης επιθυμεί το εξής :

  έλεγχο εφαρμογής όρων και κανόνων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους αρμοδιότητας Λ.Σ.

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. ζ.

  Τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τον έλεγχο εφαρμογής των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων.

  είναι αυτονόητο δεν χρειάζεται να καταγραφεί σε νόμο, καλύπτεται ήδη από το ΝΔ 187/73, και σε κάθε περίπτωση πιστεύω πως η ορθή διατύπωση είναι :
  ο έλεγχος εφαρμογής των γενικών και ειδικών κανονισμών λιμένων
  αν και όπως προανέφερα είναι αυτονόητο διαφορετικά δεν υπήρχε λόγος εκπόνησης κανονισμού λιμένα αν δεν ελέγχεις την εφαρμογή του

  Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως ο τίτλος δεν συνάδει με το άρθρο 1 κάθε κανονισμού καθώς ο τίτλος παραπέμπει σε κανονισμό που εφαρμόζεται σε λιμένα, το άρθρο 1 όμως ορίζει ως πεδίο εφαρμογής ΟΛΗ τη θαλάσσια περιοχή δικαιοδοσίας

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. η.

  Την υλοποίηση μέτρων που αφορούν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών και τη συνεργασία, για το σκοπό αυτό, με άλλους συναρμόδιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες.

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώς εξής

  Την συνδρομή στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή άλλων σοβαρών περιστατικών σε συνεργασία, με άλλους συναρμόδιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες.

  τέλος το θέμα καλύπτεται από την παρ. 11 οπότε ή μεταφέρετε την παρ 11 εδώ ή μεταφέρετε το παρόν στην παρ. 11

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. ια

  ια. Τη διενέργεια ελέγχων πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, κατά τα οριζόμενα στην εθνική και διεθνή νομοθεσία.

  Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επαναδιατυπωθεί ώς εξής

  Τον έλεγχο νόμιμης κυκλοφορίας και νόμιμης λειτουργίας των πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας,………………

  Επί της διάταξης της παρ. 2 εδ. ιβ

  ιβ. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  Κατά τη γνώμη μου είναι περιττή διατύπωση καθώς το περιεχόμενό της καλύπτεται από τα προηγούμενα εδάφια

  Επίσης αυτό που μας λέει η συγκεκριμμένη διάταξη είναι :

  2. Η άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει ιδίως :

  ιβ. Την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση στους χώρους ευθύνης του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  δηλαδή

  Η άσκηση γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει την εφαρμογή διατάξεων που αφορούν την αστυνόμευση

  η λέξη ιδίως μας προετοιμάζει για την μετάβαση από το γενικό στο ειδικό όμως τελικά το γενικό οδηγεί σε γενικό

  Β. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

  Το μεγαλύτερο βάσανο και τροχοπέδη του Λ.Σ.

  Η εφαρμογή του ΚΟΚ στους λιμένες

  Στους αερολιμένες απαιτούμε από τον αερολιμενάρχη ή από το αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου να διενεργεί αστυνομικούς ελέγχους τροχαίας ??????????

  Στους αερολιμένες επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη είσοδος οχημάτων ?

  αυτό που θέλω να αναδείξω είναι ότι ένα όχημα γυρίζει ολόκληρη τη λοιπή ελλάδα όπου ελέγχεται από πλήθος αστυνομικών δυνάμεων καθ ύλην αρμόδιων και στα λιμάνια αφαιρούμε δυνάμεις από την κυριότερη αποστολή του Λ.Σ. τους ελέγχους πλωτών μέσων, για να ελέγξουμε τα χερσαία

  Επί της νομικής βάσης του θέματος

  Όπως είναι γνωστό oι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) εφαρμόζονται στους χώρους των χερσαίων ζωνών των λιμένων και όσων

  εξομοιώνονται με αυτούς, από τα όργανα των οικείων Λιμενικών Αρχών.

  Τι είναι λιμένας

  λιμένας γενικά νοείται η φυσική ή τεχνητή διαμόρφωση της ακτής η οποία χρησιμοποιείται από πλοία και πλωτά μέσα για την αγκυροβολία τους, την προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα και για την εξυπηρέτηση φορτίων, επιβατών και ναυτιλιακών γενικά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001 λιμένας είναι:

  ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

  λιμένας είναι μια έκταση ξηράς και θάλασσας η οποία καλείται Ζώνη λιμένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια.

  ζώνη λιμένα καθορίζεται όταν συντρέχει λόγος στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας ώστε ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να εκτελέσει έργα τα οποία :

  απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης

  επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α

  Ο λιμένας είναι χώρος που ο κύριος προορισμός του είναι η εξυπηρέτηση των πλοίων και της θαλάσσιας επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης. Στον χώρο αυτό η κυκλοφορία πρέπει να είναι ορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη και ειδικότερα να έχουν πρόσβαση πεζοί και οχήματα που συνδέονται άμεσα με την χρήση και λειτουργία του λιμένα δηλαδή επιβάτες, οδηγοί μεταφερόμενων οχημάτων, πλοιοκτήτες πράκτορες και πληρώματα, εργαζόμενοι ναυτιλιακών αρχών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και λοιπών επιχειρήσεων και καταστημάτων που δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα. [κατά την άποψή μου είναι χώρος στον οποίο θα πρέπει να εισέρχονται και να κυκλοφορούν μόνο όσοι έχουν εισητήριο ή κάρτα εργαζομένου]

  Οι ρυθμίσεις του ΚΟΚ

  Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού εφαρμόζεται σε oδoύς και σε χώρoυς πoυ χρησιμoπoιoύνται για δημόσια κυκλoφoρία oχημάτων, πεζών και ζώων.

  Ειδικότερα σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2 του ΚΟΚ Δημόσια κυκλoφoρία είναι η αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία σε δημόσιες ή ιδιωτικές oδoύς ή χώρoυς πεζών, oχημάτων ή ζώων.

  Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2 του ΚΟΚ οδός είναι ολόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφoρία.

  Όπως προαναφέρθηκε η χρήση των χώρων του λιμένα ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζεται ο ΚΟΚ καθώς δεν είναι χώρος που χρησιμοποιείται για την αόριστη και απρoσδιόριστη εκ των πρoτέρων κυκλoφoρία πεζών, oχημάτων ή ζώων. Αντίθετα είναι χώρος για ορισμένη και προσδιορισμένη χρήση και κυκλοφορία.

  Απαγόρευση στάθμευσης

  Είναι κατά την άποψή μας σαφές ότι οι ρυθμίσεις των Ν.2575/98 και Ν.2881/01 ώς κύριο σκοπό είχαν την οικονομική ενίσχυση των οργανισμών λιμένα από τα έσοδα των παραβάσεων από την παράνομη στάση και στάθμευση.

  Οι απαγορεύσεις στάθμευσης στους λιμένες αλλά και πλήθος άλλων απαγορεύσεων και ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ εφαρμόζονται σε οδό και σε οδόστρωμα

  Σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται στο άρθρο 2 του ΚΟΚ:

  Oδός είναι ολόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφoρία.

  Oδόστρωμα είναι τo τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για την κυκλoφoρία των oχημάτων.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β

  Από τους ανωτέρω ορισμούς είναι σαφές ότι ένας λιμένας δεν μπορεί να εμπίπτει στον ορισμό της οδού και ειδικότερα του οδοστρώματος καθώς στα λιμάνια πεζοί και οχήματα κινούνται στον ίδιο χώρο

  Επίσης σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2 του ΚΟΚ

  Στάση είναι η ακινησία τoυ oχήματoς επί χρόνo απαιτoύμενo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

  Στάθμευση είναι η ακινησία τoυ oχήματoς για oπoιoνδήπoτε λόγo, πλην της ανάγκης απoφυγής εμπλoκής τoυ με άλλo όχημα πoυ χρησιμoπoιεί την oδό ή σύγκρoυσης με εμπόδιo ή για τη συμμόρφωσή τoυ με τoυς κανoνισμoύς κυκλoφoρίας, εφόσoν η χρoνική περίoδoς ακινητoπoίησης τoυ oχήματoς δεν περιoρίζεται στoν απαιτoύμενo χρόνo για την επιβίβαση ή απoβίβαση επιβατών

  ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

  Όπως προαναφέρθηκε, σε ένα λιμάνι προσέρχονται πεζοί και οχήματα που συνδέονται άμεσα με την χρήση και λειτουργία του λιμένα δηλαδή επιβάτες, οδηγοί μεταφερόμενων οχημάτων, πλοιοκτήτες πράκτορες και πληρώματα, εργαζόμενοι ναυτιλιακών αρχών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και λοιπών επιχειρήσεων και καταστημάτων που δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα.

  Ειδικότερα πολλά από τα ανωτέρω οχήματα απαιτείται εκ των πραγμάτων να σταματήσουν, ακόμα και να σταθμεύσουν σε χώρο του λιμένα τις περισσότερες φορές δε, πλησίον ή και δίπλα στο πλοίο π.χ. βυτιοφόρα όχηματα ανεφοδιασμού καυσίμων, δημόσια οχήματα μεταφοράς επιβατών, μεταφερόμενα οχήματα, οχήματα μεταφοράς φορτίων.

  Δεδομένου ότι η απαγορευτικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις που υπάρχουν στα λιμάνια δεν προβλέπουν εξαιρέσεις είναι σαφές ότι ακόμα και τα ανωτέρω οχήματα απαγορεύεται να σταθμεύσουν, επιπρόσθετα δε η χρήση στις περισσότερες περιπτώσεις της πινακίδας Ρ-40 απαγορεύει ακόμα και την στάση τους εντός του λιμένα.

  Το προς μεταφορά όχημα καλείται να προσέλθει εντός λιμένα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος πρό του απόπλου, οι ρυθμίσεις στάθμευσης όμως απαγορεύουν να σταθμεύσει εντός λιμένα.

  Είναι νομίζουμε σαφές ότι για λόγους τάξης ο νομοθέτης επιθυμεί να διατηρεί ακατάληπτο το χώρο αναμονής των προς φόρτωση οχημάτων και γενικά τους χώρους των λειτουργικών διαδικασιών του λιμένα. Αυτή η προστασία κατά την γνώμη μας δεν επιτυγχάνεται με απαγόρευση στάθμευσης εντός λιμένα αλλά με απαγόρευση εισόδου εντός λιμένα οχημάτων άσχετων με την λειτουργία του λιμένα και την καθιέρωση ελεγχόμενης πρόσβασης μόνο σε επιβάτες, οδηγούς μεταφερόμενων οχημάτων, πλοιοκτήτες πράκτορες και πληρώματα, εργαζόμενους ναυτιλιακών αρχών, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, και λοιπών επιχειρήσεων και καταστημάτων που δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα

  Σε ότι αφορά τα άφρακτα λιμάνια, έχει αποδειχτεί στην πράξη και είναι ξεκάθαρο ότι οι καθορισμένες χερσαίες ζώνες δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πλοίων.

  Όπως προαναφέρθηκε κατά τις διατάξεις του Ν.2971/2001 ζώνη λιμένα καθορίζεται όταν συντρέχει λόγος στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας ώστε ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να εκτελέσει έργα τα οποία απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και αλιευτικής κίνησης κυρίως για την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

  Αν μελετήσουμε τις άφρακτες ζώνες λιμένων θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες δεν ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην βούληση του νομοθέτη. Το γεγονός ότι οι ζώνες αυτές μένουν άφρακτες θα πρέπει να μας προβληματίζει.

  Θα πρέπει επίσης να μας προβληματίσουν τα ακόλουθα

  α] σε αμέτρητες περιπτώσεις η χερσαία ζώνη ενός άφρακτου λιμένα αποτελεί παράλληλα και κύρια οδική αρτηρία ή ακόμα και πλατεία αναψυχής ή πάρκο της πόλης π.χ. Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Πάργα , Πρέβεζα, Λευκάδα

  β] σε αμέτρητες περιπτώσεις λιμενικές εγκαταστάσεις παραμένουν αχαρακτήριστες και δεν αποτελούν ζώνη λιμένα κατά τον Ν.2971/2001 διότι προφανώς δεν εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα του Λιμενικού Ταμείου

  γ] πώς είναι δυνατόν χώρος χερσαίας ζώνης , άρα χώρος που ο κύριος προορισμός του είναι η εξυπηρέτηση πλοίων, να παραχωρείται έναντι ανταλλάγματος για τραπεζοκαθίσματα ΔΙΠΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ???????????????? Δεν είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι αυτος ο χώρος ΚΑΚΩΣ αποτελεί ζώνη λιμένα ? ο δυτικός λιμένας Λευκάδας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα

  ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

  Για τα λιμάνια πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας και μόνο αυτές να εφαρμόζονται από το Λ.Σ
  Ειδικότερα να τροποποιηθεί ο ΚΟΚ ως ακολούθος

  η στάση και η στάθμευση εντός των λιμένων επιτρέπεται μόνο :
  α] σε οχήματα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς με πλοίο
  β] σε οχήματα πληρωμάτων πλοίων,
  γ] σε οχήματα εργαζομένων σε ναυτιλιακές και συναφείς επιχειρήσεις
  δ] σε οχήματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός του λιμένα
  ε] σε οχήματα εργαζομένων σε λειτουργικές εργασίες του λιμένα [καβοδέτες κτλ]

  για την ανωτέρω περίπτωση α απαιτείται ύπαρξη και επίδειξη εισητηρίου μεταφοράς σε ισχύ ενώ για τις περιπτώσεις β έως και ε απαιτείται ειδική άδεια στάθμευσης η οποία χορηγείται από τον φορέα διαχείρισης με σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής

  στους παραβάτες του άρθρου αυτού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο ΣΕΣΟ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο

  ο χρόνος στάσης στάθμευσης και παραμονής, ο τύπος της άδειας το αντίτιμό της και οι υποχρεώσεις των κατόχων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομ και Προστασίας του Πολίτη

  Σε ότι αφορά τα άφρακτα λιμάνια και δεδομένου ότι ο καλικράτης προβλέπει ΝΠΔΔ για την διαχείριση των λιμανιών κατά συνέπεια όπου δεν υπάρχει οργανισμός λιμένα αρμόδιο θα είναι το ΝΠΔΔ του σήμου θα πρέπει να επανεξεταστούν οι χερσαίες ζώνες αν ανταποκρίνονται στον ΚΥΡΙΟ προορισμό ενός λιμένα και σε διαφορετική περίπτωση να αποχαρακτηριστούν

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 20:10 | Βασίλης Τσιτωνάκης

  Θέλω να πιστεύω ότι εκ παραδρομής έχει τεθεί στην αποστολή (παρ 1στ΄) ο ΕΛΕΓΧΟΣ των θαλασσίων συνόρων!!!!
  Η κυριολεκτική ερμηνεία του όρου ΕΛΕΓΧΟΣ αναθέτει έργο μακράν και πέραν από τις δυνατότητες / αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  Προτείνω η παράγραφος 1στ΄ να επαναδιατυπωθεί ως εξής:
  <>

  Η αποστολή ελέγχου των θαλασσίων συνόρων έχει ανατεθεί στο Π.Ν.

  Επίσης νομίζω ότι πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα ανάθεσης έργων αγορανομικών ελέγχων στη ξηρά, τροχονόμησης κλπ για αποφυγή απασχόλησης του προσωπικού με έργο άσχετο με την κύρια αποστολή του.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 12:24 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

  Στην παρ.2 εδ.ε να προστεθεί για την αποφυγή αμφισβητήσεων» εντός και εκτός περίφρακτων χώρων των λιμένων και της χερσαίας ζώνης αυτών»

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 01:46 | Γιάννης Γ

  Λάθος μεγάλο λάθος το ΛΣ να υποκαθιστά σε καθαρά αστυνομικά καθήκοντα την αστυνομία στα ορια της σημερινής του ευθύνης.
  Πρέπει να τελειώνει αυτο το τραγελαφικό.
  Αστυνομικά καθήκοντα απο αρχή τέτοιας μορφής μόνο στην Ελλάδα υπάρχει.

  Παντού αυτά τα καθήκοντα τα εχει η κανονική αστυνομία και σε κάποιες χώρες η επονομαζόμενη ως ναυτική αστυνομία αλλά ειναι τμήμα της κανονικής αστυνομίας.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 00:04 | ανερραψης πετρος

  Κυριε Υπουργε
  θεμελιωδης λιθος καλης λειτουργειας μια στρατιωτικου τυπου υπηρεσια ειναι
  α)θεσμικα κειμενα δηλαδη κανονισμοι λειτουργιας της υπηρεσιας εκπονημενοι προσεκτικα χωρις ασαφειες και γενικολογα ωστε το ΠΡΣ να μπορει να πραττει κατα περιπτωση χωρις αμφιβολιες.
  Λογω της ποικιλομορφιας καθηκοντων οι κανονισμοινα εκπονηθουν απο ειδικους πχ ρυπανση απο εξειδικευμενο επιστημονα,θεμα ναυσιπλοιας απο πεπειραμενο ναυτικο.Εννοειται παντα σε συνεργασια με ΠΡΣ της υπηρεσιας.
  β)Σε μοναδες με εμπλοκη καθοριστε με λεπτομερειας τους κανονες εμπλοκης.Οι εποχες που το εγκλημα ηταν το ψαρεμα με δυναμιτη παρηλθαν.
  γ}Κεντρο επιχειρησεων με ΠΡΣ πεπειραμενο για οδηγιες σαφεις.
  Γνωριζω οτι αυτα που προτεινα δεν ειναι αυτα που αναμενετε αΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ αλλα μην ξεχναμε οτι αυτη η χωρα απο αποψη ποσοτητας εχει πληροτητα το προβλημα ειναι στην αγνοια και στον τροπο εφαρμογης τους.αρα τα χαλαμε στην εφαρμογη.
  Ευχομαι καλη επιτυχια και απευχομαι στην ιδρυση αλλης μιας υπηρεσιας που λογω πολιτικης ανικανοτητας η πονηριας τα μονα καλα λογια που θα αποσπα θα ειναι τα καλα λογια του Προεδρου της Δημοκρατιας στην παρελαση.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 19:30 | Γραμπάς Μιχαήλ

  Όσον αφορά στις υπηρεσίες γενικής αστυνόμευσης και αστυνομίας τροχαίας, θα πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες για να μην υπάρχει εμπλοκή με αντίστοιχες ΕΛ.ΑΣ ή δήμων.
  Προς το σκοπό αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αναγραφούν ρητά οι χερσαίοι χώροι και τομείς ευθύνης και αρμοδιότητας.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 19:03 | Παναγ. Κοτσικος

  Για αρθρο 2 παραγρ 6α, νομιζω οτι πρεπει να επανδρωσετε το τμημα του Port State Control με εμπειρους Πλοιαρχους και Α Μηχανικους που εχουν
  μεγαλη πειρα στους ως ανω ελεγχους.
  Ευχαριστω

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 17:06 | Κώστας Θεολόγου

  στα σημεία 1ε και 1 στ νομίζω πως είναι απαραίτητο να προστεθεί και «οι ευρύτερες περιοχές των εκβολών των ποταμών» διότι οι τόποι όπου συναντώνται τα άλλα επιφανειακά ύδατα με την θάλασσα πρέπει να υπάγονται στην δικαιοδοσία (αρμοδιότητα) του Λιμενικού Σώματος.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ΄ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ

  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ ΠΑΡΑΛΙΑ -ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣΥΣΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η΄ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ Π.Δ 444/70;

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:39 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Σχετικά με την τροχαία καλό θα ήταν να δοθεί στους Δήμους οι οποίοι με τις μετατάξεις που θα γίνουν θα μπορούσαν να αναλάβουν μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας τον τομέα αυτό.
  Επιπροσθέτως σημαντικό είναι να επικεντρωθεί ρόλος του σώματος στην αστυνόμευση του αιγιαλό και τον θαλάσσιου χώρου προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, τους πολίτες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό και εν γένει την χώρα και τα σύνορα μας.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 21:33 | ΜΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΕΔΑΦΙΟ Η. ΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ»»ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘ’ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΙΜ.ΣΩΜΑΤΟΣ»»

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 17:10 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Δεν νομίζω Κε Παπουτσή ότι ο ρόλος της Ελληνικής Ακτοφυλακής συνάδει με τον έλεγχο της τροχαίας κίνησης ούτε με τον έλεγχο λειτουργίας των Δημοσίων Κέντρων και Καταστημάτων. Ο ουσιαστικός ρόλος της ΕΛΑΚ είναι να αστυνομεύει τον αιγιαλό και τον θαλάσσιο χώρο προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, τους πολίτες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό και εν γένει την χώρα από κάθε είδους παράνομη δραστηριότητα.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 16:23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΛΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ-ΤΡΟΧΑΙΑ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ , ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΤΑΙΣΜΑΤΙΚΕΣ κλπ… ΔΕΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΣΩ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙ ΕΝΝΟΩ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ..ΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ!!!

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 12:09 | ΛΑΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  σε οτι εχει να κανει την ποντοπορο ναυτιλια και την ναυσιπλοοια προωθηση και στελεχωση ολων των υπηρεσιων με αξιωματικους προερχομενους απο τις σχολες Ε.Ν οπως ειναι και σε ολοκληρο τον κοσμο.Ρωτηστε αξιωματικους Ε.Ν Πλοιαρχους και Α’ μηχανικους των ποντοπορων ποιοι ελεχγουν τα πλοια στασ περισσοτερα λιμανια του κοσμου.

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:58 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

  ΠΛοιαρχοι και Α Μηχανικοι με πειρα στα Εμπορικα πλοια ειναι Λιμεναρχες και ελεγχουν την ναυσιπλοια και την ασφαλεια των λιμενων και λιμενικων εγκαταστασεων,ειναι οι γνωριζοντες την ναθσιπλοια ,τα
  ναυτικα ατυχηματα,τις εκφορτωσεις πλοιων και τις ευσταθειες και τις
  μηχανες κλπ Γι αυτο και ολες οι ναυτιλιακες χωρες τους χρησιμοποιουν
  παντου,αλλοιως καταργηστε και τις Σχολες τους αφου δεν τους χρειαζεστε.-

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1γ και 1δ

  Αυτα αφορουν τους Αποφοιτους Σχολων Εμπ Ναυτικου και οχι τους
  Λιμενικους ,τι ξερουν απο ναυσιπλοια και ναυτικα ατυχηματα ???
  Παλι λαθος ξεκινατε.Δεστε τις ΗΠΑ,ΒΡΕΤΑΝΙΑ ,ΚΙΝΑ κλπ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 14:40 | Κώστας Κωστόπουλος

  Για τον Οικο Ναυτου δεν λέτε τίποτα , θα τον έχουμε ή οχι;(Να μην τον έχουμε)

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 08:22 | ΦΩΤΗΣ

  Επειδή υπηρετώ σε γραφείο Τροχαίας αυτή την περίοδο θα ήθελα να επισημάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την Τροχαία.

  Η ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων όπως και οι παραβάσεις του ΚΟΚ για παράνομες σταθμεύσεις στην χερσαία ζώνη θα πρέπει να μεταβιβαστούν στους Καλλικρατικούς Δήμους και στην Δημοτική Αστυνομία όπως έχει γίνει και με την Ελληνική Αστυνομία.

  ΣΠΚ και τροχονομία – έλεγχος σταθμευμένων οχημάτων στην χερσαία ζώνη δεν συμβαδίζουν με τον στρατιωτικό και αστυνομικό μας ρόλο.Θα πρέπει να περιοριστούν μόνο εντός των Λιμένων και στις εισόδους και εξόδους αυτών.

  Παράλληλα καταναλώνεται ένα σεβαστό κομμάτι του προσωπικού της κάθε υποστελεχωμένης ήδη Υπηρεσίας κατά 30%(10.142 είναι οι οργανικές μας θέσεις) για καθήκοντα που μπορούν να εκτελεστούν από την Δημοτική Αστυνομία ,στερώντας έτσι σημαντικότατες υπηρεσίες από τον Πολίτη.

  Από την μια, μας υποβιβάζει ως Σώμα στον ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας που δεν είναι καν ένοπλο Σώμα και από την άλλη μας μετατρέπει στα μάτια των πολιτών σε εισπρακτικούς υπαλλήλους των Οργανισμών Λιμένων που είναι Α.Ε. γεγονός που εξαγριώνει τους Πολίτες.

  Είναι διαφορετικό τα έσοδα να καταλήγουν στα ταμεία μιας Α.Ε από το να καταλήγουν στον Δήμο και εν τέλει στους Δημότες.Θα μπορούσε κάλλιστα ο Καλλικρατικός Δήμος τα έσοδα από τις παραβάσεις των σταθμευμένων οχημάτων (τα οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα)να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για ανέγερση Δημοτικού Πάρκινγκ λύνοντας έτσι χρονίζοντα προβλήματα των αστικών κέντρων.

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 21:18 | Νικόλαος Νικολιάς

  Η άσκηση γενικής αστυνόμευσης περιλαμβάνει:
  Η παράγραφος 2δ…Έρευνα και διάσωση στη θάλασσα, πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν ασφάλεια ναυσιπλοΐας και ναυτικών ατυχημάτων.
  Δηλαδή:
  Σε περίπτωση Ναυτικού ατυχήματος ποιος έχει την αρμοδιότητα Διοικητικής Διερεύνησης;;;Ποια η έννοια του ναυτικού ατυχήματος; Γιατί δεν προσδιορίζεται ακριβώς;;Τα όργανα του Λ.Σ. παραμένουν να θεωρούνται σύμφωνα με το Κ.Π.Δ. όργανα που ασκούν στα όρια της τοπικής αρμοδιότητας τους «ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ»;;;
  Απαιτούνται: συμπληρώσεις και διευκρινήσεις….

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 13:21 | Κωνσταντίνος

  «β. Τη δίωξη του λαθρεμπορίου και της αρχαιοκαπηλίας, των εγκλημάτων που προβλέπονται από τα άρθρα 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά και κυρίως τη δίωξη της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.»
  Εφόσον ο σκοπός σας είναι να διατηρηθούν τα γραφεία ασφαλείας στα λιμεναρχεία γιατι δεν ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΟ.ΔΙ.Ν?(περιφερειακές ομάδες δίωξης ναρκωτικών).Το προσωπικό έχει ήδη εκπαιδευτεί αλλά απασχολείται κατά κύριο λόγο σε αλλότρια καθήκοντα.
  Είναι κρίμα εξειδικευμένο προσωπικο να αναλώνεται σε αλλότρια καθήκοντα και τα λεφτά των πολιτών να μην αξιοποιούνται.
  τι σκοπεύετε να κάνετε κ.Πα;πουτση?
  Μια υπογραφή μένει.Η δική σας

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 23:32 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η παρ. 2 γ αναγράφει: Τον έλεγχο εφαρμογής και παραβίασης της αλιευτικής νομοθεσίας, καθώς και την εποπτεία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

  ΥΘΥΝΑΛ = Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.
  Θα φύγει η αλιεία από το ΥΘΥΝΑΛ και θα μετονομαστεί ή ο τομέας της αλιείας θα είναι διχοτομημένος σε 2 Υπουργεία;;;

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 17:26 | nik flud

  πολύ καλό

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:56 | ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αναφέρομαι στην παρ. 6 (α) και θεωρώ ότι είναι λάθος να περιορίζεται η υπόψη αρμοδιότητα μόνο στο πλαίσιο των διεθνών οργάνων που αναφέρονται υπό τα «ειδικότερα».
  Θεωρώ ότι παραβλέπονται σημαντικότατα διεθνή όργανα που περιέχουν απαιτήσεις για έλεγχο πλοίων και σε κάθε περίπτωση παραβλέπονται οι διατάξεις κοινοτικών οργάνων που έχουν ενσωματωθεί στην εσωτερική νομοθεσία ή τελούν υπό ενσωμάτωση.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 16:12 | ΝΙΚΟΣ

  Συμφωνώ