Άρθρο 16 Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις

1. Όλες οι Περιφερειακές Διοικήσεις Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενικές Αρχές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής  και εξακολουθούν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον αυτές δεν αντίκειται   στις διατάξεις του παρόντος.

2. Τα ακίνητα, τα χερσαία, πλωτά και εναέρια  μέσα, ο οπλισμός, τα αρχεία και γενικά το κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του προηγουμένου άρθρου  εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το προσωπικό, τις υπηρεσίες και τα λοιπά θέματα του άρθρου αυτού οι ισχύουσες  για το Λιμενικό Σώμα διατάξεις.

4. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας Υπηρεσιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες για το Λιμενικό  Σώμα συναφείς διατάξεις.

5. Πόροι ή πιστώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το Λιμενικό Σώμα, με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μεταφέρονται στους σχετικούς κωδικούς του Ειδικού Φορέα «Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή». Στον ίδιο Φορέα μεταφέρονται και οι πιστώσεις με την ονομασία «Ειδικά Απρόβλεπτα ΄Εξοδα» που έχουν εγγραφεί βάσει των διατάξεων του ν. 3711/1955.

6. Σε Παραρτήματα του Οίκου Ναύτου όπου δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή δεν επαρκεί, επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών από προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπάται σ’ αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι εν λόγω ανάγκες καλύπτονται από υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα που μετατάσσονται στον Οίκο Ναύτου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετάταξης και ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των καθηκόντων.

7. ΄Οπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος Λιμενικό Σώμα για θέματα προσωπικού ή αρμοδιοτήτων που διατηρούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοείται, εφεξής νοείται Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

8. Για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στις Υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 9 εκδίδονται μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο αποφάσεις αποσπάσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτό.

9. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής υποχρεούνται να ασκούν τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές και οδηγίες των Υπηρεσιών αυτών που αποστέλλονται δια του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 • 14 Δεκεμβρίου 2010, 01:30 | Αχαιός

  Δεν νοείτε όλα αυτά τα καινούργια, τα εκσυγχρονιστικά και φυσικά μπροστά από τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας με ένα σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής πρότυπο για την κοινωνία μας, να είναι συνδεδεμένο με τον Σ.Π.Κ, είναι σαν να πας να φορέσεις ένα καινούριο κουστούμι και να είναι όλο τρύπες η να είναι όλο λαδιές.
  Άμεση απεμπλοκή από τον Σ.Π.Κ

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 23:58 | Ανδρέας Ν.

  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρότι σημαντικές και σκόπιμες, δεν καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων, όπου, κυρίως σε ότι αφορά την περιφέρεια, ένστολο προσωπικό εξυπηρετεί ανάγκες Υπηρεσιών του ΥΘΥΝΑΛ και αντίστοιχα πολιτικό προσωπικό υπηρετεί σε Υπηρεσίες που με το παρόν υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  Ειδικότερα προτείνονται τα κάτωθι:

  1. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, διατηρεί την οργανική του θέση στο ΥΘΥΝΑΛ και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Διευθύνσεις, έως τη σύσταση αναλόγων Υπηρεσιών στο ΥΘΥΝΑΛ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.
  2. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΘΥΝΑΛ που υπηρετούν σε Λιμεναρχεία ή σε υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Διευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου, θα δηλώσουν, εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος νόμου, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση στο ΥΘΥΝΑΛ, στελεχώνοντας την κεντρική ή περιφερειακές του υπηρεσίες ή παραρτήματα του Οίκου Ναύτου, άλλως η οργανική τους θέση μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ).
  3. Για τη στελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και ειδικά για τη στελέχωση των λειτουργούντων εκτός του νομού Αττικής, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ, θα προσληφθεί προσωπικό με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καλύπτουν τις ανάγκες των Σχολών, δεν μπορούν να παραμείνουν αποσπασμένα στο ΥΘΥΝΑΛ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.
  4. Τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καλύπτουν τις ανάγκες στελέχωσης των Πλοηγικών Σταθμών, οι οποίοι αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ και υπάγονται στην Πλοηγική Υπηρεσία, δεν μπορούν να παραμείνουν αποσπασμένα στο ΥΘΥΝΑΛ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διοικητικών Υπηρεσιών θα προσληφθεί προσωπικό με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 16:55 | ΠΑΣΚΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΘΥΝΑΛ

  Θεωρούμε ότι το παρόν σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι θέτει το πλαίσιο, αφενός για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του δυναμικού και των υποδομών του Λιμενικού Σώματος, στο διακριτό αστυνομικό – επιχειρησιακό ρόλο του ως ένστολο σώμα, λειτουργώντας ενιαία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ) για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών θεμάτων όπως, μεταξύ άλλων, της λαθρομετανάστευσης και της ασφάλειας συνόρων, και αφετέρου για τον εκσυγχρονισμό και μετεξέλιξη του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) σε αμιγώς οικονομικό – παραγωγικό υπουργείο.

  Εντούτοις, αναφορικά με το παρόν άρθρο εκτιμούμε ότι οι μεταβατικές διατάξεις του, παρότι σημαντικές και σκόπιμες, δεν καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων, όπου, κυρίως σε ότι αφορά την περιφέρεια, ένστολο προσωπικό εξυπηρετεί ανάγκες Υπηρεσιών του ΥΘΥΝΑΛ και αντίστοιχα πολιτικό προσωπικό υπηρετεί σε Υπηρεσίες που με το παρόν υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής.

  Ειδικότερα παρατίθενται οι κάτωθι απόψεις:

  1. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών (Δ.Π.Ν.Τ.) και Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), κατά την έκδοση του παρόντος νόμου, διατηρεί την οργανική του θέση στο ΥΘΥΝΑΛ και παραμένει ως αποσπασμένο στις ανωτέρω Διευθύνσεις, έως τη σύσταση αναλόγων Υπηρεσιών στο ΥΘΥΝΑΛ και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους.
  2. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΘΥΝΑΛ που υπηρετούν σε Λιμεναρχεία ή σε υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ, οι οποίες με την έκδοση του παρόντος υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Ακτοφυλακής, εκτός των Διευθύνσεων της προηγούμενης παραγράφου, θα δηλώσουν, εντός ενός έτους από την έκδοση του παρόντος νόμου, εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την οργανική τους θέση στο ΥΘΥΝΑΛ, στελεχώνοντας την κεντρική ή περιφερειακές του υπηρεσίες ή παραρτήματα του Οίκου Ναύτου, άλλως η οργανική τους θέση μεταφέρεται αυτοδικαίως στη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ΥΠτΠ).
  3. Για τη στελέχωση των Διοικητικών Υπηρεσιών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και ειδικά για τη στελέχωση των λειτουργούντων εκτός του νομού Αττικής, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ, θα προσληφθεί προσωπικό με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καλύπτουν τις ανάγκες των Σχολών, δεν μπορούν να παραμείνουν αποσπασμένα στο ΥΘΥΝΑΛ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών.
  4. Τα στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής, που καλύπτουν τις ανάγκες στελέχωσης των Πλοηγικών Σταθμών, οι οποίοι αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ και υπάγονται στην Πλοηγική Υπηρεσία, δεν μπορούν να παραμείνουν αποσπασμένα στο ΥΘΥΝΑΛ για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Για τη στελέχωση των ανωτέρω Διοικητικών Υπηρεσιών θα προσληφθεί προσωπικό με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  ΠΑΣΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 15:44 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  ΜΕ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Κ.ΦΑΝΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 11:57 | Φάνης

  Σε σχέση με το συγκεκριμένο άρθρο θα ήθελα να εκφράσω τις ακόλουθες απόψεις:
  α. Θα πρέπει να ορισθεί σαφές χρονοδιάγραμμα λήξης των αποσπάσεων του προσωπικού της Ακτοφυλακής ΣΕ ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ και όχι μόνο στον Οίκο Ναύτου. Άρα στην παρ. 6 η αναφορά στον Οίκο Ναύτου θα πρέπει να αντικατασταθεί από γενική αναφορά σε όλες τις υπηρεσίες του ΥΘΥΝΑΛ και μάλιστα πιστεύω ότι το χρονικό διάστημα πρέπει να έιναι πολύ μικρότερο από δύο χρόνια που αναφέρεται τώρα – θα έλεγα 6 μήνες ή το πολύ ένας χρόνος. Εννοείται ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 9 που μιλάει γενικόλογα για καθορισμό της διάρκειας των αποσπάσεων με ΚΥΑ.
  β. Συμφωνώ απολύτως με όσους προλαλήσαντες μίλησαν για απεμπλοκή των λιμεναρχείων από αρμοδιότητες του ΥΘΥΝΑΛ. Αυτές θα πρέπει να περάσουν σε υπηρεσίες των νέων Περιφερειών ή Δήμων, η συγκυρία είναι τέλεια τώρα με τον Καλλικράτη. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί πραγματικός και πλήρης διαχωρισμός των δύο Υπουργείων και φυσικά εννοείται ότι μόνο έτσι τα λιμεναρχεία θα μπορέσουν να επικεντρωθούν σωστά στα καθήκοντα που μέχρι τώρα δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας λόγω δυσμενούς αναλογίας φόρτου εργασίας – υπάρχοντος προσωπικού.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 23:07 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  9. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής υποχρεούνται να ασκούν τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σύμφωνα με τις εγκύκλιες διαταγές και οδηγίες των Υπηρεσιών αυτών που αποστέλλονται δια του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
  ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΑ Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Υ/Χ, Λ/Σ ΚΑΙ Λ/Τ ΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΘΥΝΑΛ, ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΕ ΤΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΘΥΝΑΛ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΕΙΕΣ – ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ – ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΘΥΝΑΛ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 22:46 | peter

  Σύμφωνα με το πνεύμα του εν λόγω σχεδίου νόμου, επιχειρείται ουσιαστικά να επανακαθοριστεί ο ρόλος που θα επιτελέσει εφεξής το Λ.Σ., υπαγόμενο στο ΥΠτΠ, ο οποίος διαφαίνεται να προσανατολίζεται περισσότερο στο επιχειρησιακό σκέλος, ενώ οι λοιπές αρμοδιότητες που επιτελούσε το Λ.Σ. και αφορούσαν το ναυτιλιακό σκέλος παραμένουν ως αρμοδιότητες του ΥΘΥΝΑΛ
  Ειδικότερα και όσον αφορά τις αρμοδιότητες του ναυτιλιακού σκέλους που παραμένουν στο ΥΘΥΝΑΛ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9, διαφαίνεται ότι αυτές θα ασκούνται προσωρινά και από ένστολο προσωπικό του Λ.Σ. μέχρις ότου να μεταβιβαστούν πλήρως σε πολιτικό προσωπικό.
  Κατόπιν των ανωτέρω ενώ σε κεντρικό επίπεδο (Υπηρεσίες-Δ/σεις) επιχειρείται διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών του πρώην ΥΕΝ, σε περιφερειακό και δη σε επίπεδο Λιμενικών Αρχών δεν διαφαίνεται να υπάρχει σχετικός διαχωρισμός και οι Λιμενικές Αρχές καλούνται με την νέα δομή να εξακολουθούν να ασκούν τις ίδιες αρμοδιότητες που είχαν και πριν, δρώντας κατά περίπτωση είτε ως όργανα του ΥΠτΠ είτε ως όργανα του ΥΘΥΝΑΛ.
  Ως εκ τούτου και όσον αφορά τις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες θα υπάγονται διοικητικά εφεξής στο ΥΠτΠ, θα μπορούσε να εξεταστεί οι αρμοδιότητες που θα επιτελούν ως όργανα του ΥΘΥΝΑΛ να μεταβιβαστούν βραχυπρόθεσμα σε πολιτικό προσωπικό το οποίο θα πρέπει να επανδρώσει τις εν λόγω Υπηρεσίες (ήτοι να περιληφθεί ανάλογη διάταξη με εκείνη που έχει περιληφθεί για τον Οίκο Ναύτου, παράγραφος 6 άρθρου 16, λαμβανομένου υπόψη ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ’’ θα μπορούσε ένα μέρος του ανθρώπινου δυναμικού των καταργούμενων Νομαρχιακών Υπηρεσιών να μεταταχθεί και να επανδρώσει τις τοπικές Λιμενικές Αρχές ).
  Το ως άνω θα είχε ως αποτέλεσμα το ένστολο προσωπικό των Λιμενικό Αρχών αφενός να αφιερωθεί απρόσκοπτα και αποκλειστικά στα νέα καθήκοντά (επιχειρησιακά) που καλείται να επιτελέσει με την εφαρμογή του παρόντος νόμου και αφετέρου θα υπάρξει εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων σε ένστολο δυναμικό.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 16:50 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  Προτείνω να επιλεχθούν ( μετάταξη )και άτομα από το Πολεμικό Ναυτικό και ειδικά από άτομα που έχουν υπηρετήσει στα πλοία τύπου Κανονιοφόρων και Τορπιλακάτων , διότι μέχρι και σήμερα εκτελούν καθήκοντα ακτοφυλακών και έτσι έχουν αποκομιστεί μεγάλη και πολύτιμη εμπειρία στο ευρύτερο τομέα ( φύλακας συνόρων ) .

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:53 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να μπει χρονοδιάγραμμα έκδοσης των διαταγμάτων και των διατάξεων το οποίο πρέπει να είναι άμεσης υλοποίησης.
  Επιπλέον στην παράγραφο 9 οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες στο νέο σώμα από το ΥΘΥΝΑΛ θα πρέπει να αφαιρεθούνε.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 18:06 | Αλεξια Κομνηνου

  Προτυνω την αντικατασταση της παραγραφου 9 με μια ακριβως αντιθετου περιεχομενου. Οι εως τωρα ανατιθεμενες αρμοδιοτητες των Διευθυνσεων του ΥΘΥΝΑΛ, να μην ικανοποιουνται απο το προσωπικο της Ελληνικης Ακτοφυλακης. Ετσι μεγαλο μερος του προσωπικου της Ελληνικης Ακτοφυλακης θα αποδεσμευτει απο μη αστυνομικης φυσης καθηκοντα και θα μπορεσει να ανακατανεμηθει σε υποστελεχωμενες Υπηρεσιες.

 • 4 Δεκεμβρίου 2010, 18:16 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Σχετικά με την παράγραφο 9 του άρθρου 16, εαν δεν υπάρξει χρονοδιάγραμμα απεμπλοκής των περιφερειακών υπηρεσιών απο καθηκοντα σχεικά με τις αρμοδιότητες του ΥΘΥΝΑΛ όπως για παράδειγμα το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, Διευθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.α., τότε τα θέματα ασφαλείας – ακτοφυλακής θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα και θα αποτελούν δευτερεύων έργο των υπηρεσιών όπως γίνεται σήμερα. Συγκεκριμένα η παράγραφος αυτή θα αποτελέσει το τροχοπέδι της νέας προσπάθειας για την δημιουργία ενος άρτια καταρτισμένου σώματος με σαφή ρόλο, απαλαγμένο από πάρεργα και εξαρτήσεις.
  Το παράδειγμα του Οίκου Ναύτου δίνει την ελπίδα ότι ένα χρονοδιάγραμμα ίσως είναι εφικτό.

  Με εκτίμηση.