Άρθρο 37 Σύνθεση και έργο Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής και οικονομικών δραστηριοτήτων που διαθέτουν οπτικά ή συναφή προς την όραση είδη – Τροποποίηση άρθρων 11, 12 και 13 ν. 971/1979

 

1. Το άρθρο 11 του ν. 971/1979 (Α΄ 223) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Επιτροπή Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συστήνεται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:
α) Τον Προϊστάμενο ή Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, ή Ιατρό κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή κλάδου ΠΕ Ιατρών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση, ως Πρόεδρο.
β) Έναν διπλωματούχο μηχανικό που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Οπτικών Οπτομετρών ή των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού.».

2. Το άρθρο 12 του ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12
Έργο Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

Έργο των Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής και οικονομικών δραστηριοτήτων που διαθέτουν οπτικά ή συναφή προς την όραση είδη είναι:
α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και βεβαίωσης περί τήρησης των όρων ασφαλούς διάθεσης οπτικών και συναφών προς την όραση ειδών σε φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα ένδυσης και πολυκαταστήματα.
β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής, καθώς και των φαρμακείων, εμπορικών καταστημάτων ένδυσης και πολυκαταστημάτων που διαθέτουν οπτικά και συναφή προς την όραση είδη, αποκλειστικά για το τμήμα όπου διατίθενται τα είδη αυτά.
γ. Η εισήγηση για την ανάκληση της βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και της βεβαίωσης περί τήρησης των όρων ασφαλούς διάθεσης των οπτικών ειδών και των συναφών προς την όραση ειδών σε φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα ένδυσης και πολυκαταστήματα.
δ. Η εισήγηση για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους παραβάτες της νομοθεσίας για τα καταστήματα οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και για κάθε εκμετάλλευση ή οικονομική δραστηριότητα που διαθέτει οπτικά ή συναφή προς την όραση είδη και σε βάρος όσων ασκούν χωρίς άδεια το επάγγελμα οπτικού.».

3. Το άρθρο 13 του ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Ορισμός Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται η ανωτέρω επιτροπή και ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη αυτής. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται σε διοικητικό υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας.».

 • 14 Απριλίου 2022, 14:22 | Θωμάγγελος Μιχαλάκης

  1. Προκειμένου να γίνει έναρξη λειτουργίας ενός καταστήματος οπτικών
  στην Εφορία και να δοθεί ο αντίστοιχος ΚΑΔ, να ζητείται μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να καθίσταται γνωστό και να ελέγχεται η νομιμότητα της λειτουργίας του καταστήματος. Το ίδιο δε να ισχύσει και κατά την εκτέλεση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ.

  2. Να λάβει χώρα νομοθετική μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση του καταλόγου μηχανημάτων που βρίσκονται στο εργαστήριο
  των καταστημάτων Οπτικών.

  3. Κατά την αίτηση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας για το μεταβατικό στάδιο μέχρι τη λειτουργία του ΝΠΔΔ να
  προσκομίζεται βεβαίωση εγγραφής σε Σύλλογο Οπτικών – Οπτομετρών κατά αντιστοιχία του άρθρου 80 του ν. 4486/2017 και
  μέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτού.

  4. Να ορίζεται υγειονομικώς υπεύθυνος οπτικός ακόμα και στα ηλεκτρονικά καταστήματα εμπορίας οπτικών ειδών όταν αυτά εμπορεύονται φακούς επαφής και γυαλιά οράσεως, ενώ θα πρέπει να κατατίθεται και η άδεια άσκησης επαγγέλματός του προκειμένου να γίνει έναρξη στην εφορία. Τούτο δε θα πρέπει να ισχύσει και για
  τα ήδη υφιστάμενα ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν έως τώρα εντελώς αυθαίρετα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για
  τη δημόσια υγεία.

  5. Η νομοθεσία θα πρέπει να
  προσδιορίζει ποιά είναι τα συναφή προς την όραση είδη και να συμπεριλάβει σε αυτά τα γυαλιά ηλίου.

  Θωμάγγελος Μιχαλάκης
  Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οπτικών και Οπτομετρών Ελλάδος

 • 14 Απριλίου 2022, 12:51 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 37 παρ.2

  Το άρθρο 12 του ν. 971/1979 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Άρθρο 12
  Έργο Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής

  Έργο των Επιτροπών Καταστημάτων Οπτικών Ειδών και Τμήματος Φακών Επαφής και οικονομικών δραστηριοτήτων που διαθέτουν οπτικά ή συναφή προς την όραση είδη είναι:
  α. Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και βεβαίωσης περί τήρησης των όρων ασφαλούς διάθεσης οπτικών και συναφών προς την όραση ειδών σε φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα ένδυσης, πολυκαταστήματα και κάθε είδους μη οπτικών καταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων διαδυκτιακής διάθεσης οπτικών ειδών,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 4,5 περί κτηριακής εγκατάστασης και μηχανολογικού εξοπλισμού.
  β. Η εποπτεία και ο έλεγχος των καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής, καθώς και των φαρμακείων, εμπορικών καταστημάτων ένδυσης,πολυκαταστημάτων και άλλων όπως ακριβώς ορίζεται στην παρ.α, που διαθέτουν οπτικά και συναφή προς την όραση είδη, αποκλειστικά για το τμήμα όπου διατίθενται τα είδη αυτά.
  γ. Η εισήγηση για την ανάκληση της βεβαίωσης (άδειας) λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και της βεβαίωσης περί τήρησης των όρων ασφαλούς διάθεσης των οπτικών ειδών και των συναφών προς την όραση ειδών σε φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα ένδυσης, πολυκαταστήματα και άλλων όπως ορίζεται στην παρ.α .
  δ. Η εισήγηση για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων στους παραβάτες της νομοθεσίας για τα καταστήματα οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής και για κάθε εκμετάλλευση ή οικονομική δραστηριότητα που διαθέτει οπτικά ή συναφή προς την όραση είδη και σε βάρος όσων ασκούν χωρίς άδεια το επάγγελμα οπτικού.».

  Η ανωτέρω πρόταση, τεκμαίρεται ως ορθή λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1.Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, του τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου με αρ Πρωτ.60921 της 11ης/7/2013, απευθυνόμενο από τον υπ.Υγείας κο Γεωργιάδη προς την Βουλή των Ελλήνων.
  Μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
  » Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη (ΙΒ.3 του ν.4093/12), σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για καταστήματα οπτικών ειδών, είτε για καταστήματα μη οπτικών ειδών, προυπόθεση για την διάθεση των ανωτέρω ειδών είναι η τήρηση των όρων,των προυποθέσεων και των
  προδιαγραφών που τίθενται με τον ν.971/79, όπως αυτός έχειτροποποιηθεί καί ισχύει».
  2.Έγγραφο του υπ.Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης υπηρεσιών Υγείας, της Διεύ/σης Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, τμήματος Β,της 8ης/7/2013 με αρ.Πρωτ.Υ3β/Γ.Π.57620.
  Μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
  » Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη νόμου είται πρόκειται γιά καταστήματα οπτικών ειδών, είτε για καταστήματα μη οπτικών ειδών προυπόθεση για την διάθεση των ανωτέρω ειδών είναι η τήρηση των όρων, των προυποθέσεων και των προδιαγραφών που τίθενται με τον ν.971/79, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  Ειδικότερα θέματα όπως ο ορισμός και η φυσική παρουσία επιστημονικά υπευθύνου, η αρμοδιότητα της Επιτροπής ελέγχου οπτικών καταστημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισμός, η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης λειτουργίας κλπ ρυθμίζονται ήδη με τον ν.971/79 » .

  Μετά τιμής
  Δαμίγος Σωτήριος
  Πτυχιούχος Οπτικός
  πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών Οπτομετρών.

 • 11 Απριλίου 2022, 08:14 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  το συγκεκριμένο άρθρο 37 αποτελούσε διεκδίκηση του κλάδου των οπτικών εδώ και πολλά χρόνια. Η τροποποίηση του 971/79 θα εκσυγχρονίσει τον έλεγχο στα οπτικά καταστήματα αλλά και σε καταστήματα που έχουν τμήματα οπτικών ειδών ώστε να παταχθεί η διαφθορά και η παρανομία, η οποία μαστίζει τον κλάδο δεκαετίες.
  Μία παρατήρηση μόνο: να υπάρξει διάταξη που θα αναφέρεται ρητά στα συναφή προς την όραση είδη
  Ευχαριστώ
  ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ
  τ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ (ΝΠΔΔ)

 • Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι στην σωστή κατεύθυνση. Οι Οπτικοί όλης της χώρας ζητούσαν για χρόνια την επικαιροποίηση της νομοθεσίας ώστε να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Οπτικών-Οπτομετρών, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
  Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία ώστε όλες οι οικονομικές δραστηριότητες όπου σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να διαθέτουν οπτικά είδη αλλά και συναφή προς την όραση είδη, να συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις που ορίζονται και για τα οπτικά καταστήματα. Ετσι διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός.

  Στυλιανός Μυλόβας
  Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών
  Ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Οπτικής-Οπτομετρίας
  Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οπτικών

 • 5 Απριλίου 2022, 18:03 | Παναγιώτης γεωργακοπουλος

  Για τα Οπτικά, πρέπει να θεσπιστεί με νόμο ο έλεγχος των φακών, πριν από την εκτέλεση κάθε συνταγής-γνωμάτευσης στον ασφαλισμένο…
  Στον ΕΟΠΥΥ πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν την εκκαθάριση των δαπανών προς τους οπτικούς, για να αποφευχθεί το φαινόμενο να μην χορηγούνται γυαλιά οράσεως αλλά Ηλίου -όπως έχουν καταγγείλλει οι υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ- , κάθε 4 χρόνια που ανανεώνονται….Μπορεί η αποζημίωση να είναι 100 ευρώ αλλά ο λογαριασμός …»φουσκώνει» στο σύνολο των δικαιούχων…
  Θα πρέπει επίσης να καταγράφονται στα εκκαθαριστικά και στην απόδειξη του Οπτικού, τα δεδομένα φακών και σκελετού -barcode- με βάση τα στοιχεία της αγοράς από τον έμπορο…