Άρθρο 6 Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μη εκκαθαρισμένων δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 100 ν. 4172/2013

 

Στην παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), περί του κλιμακωτού ποσοστού των εκπτώσεων (rebate) επί των μη εκκαθαρισμένων δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Υγείας και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) το πέμπτο και το έκτο εδάφιο καταργούνται, και η παρ. 5 του άρθρου 100 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ. 1. Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται και εξειδικεύονται τα ποσοστά και η προοδευτική διαβάθμιση των εκπτώσεων (rebates), βάσει του ύψους της μηνιαίας υποβαλλόμενης δαπάνης, καθώς και βάσει ποιοτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων, ή περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

 • Μετά την εμπειρία και της πανδημίας, που επιβεβαίωσε ή/και ανέδειξε τις διαφορετικές ‘ταχύτητες’ στις δυνατότητες πρόσβασης σε επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων στην επαρχία έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων, με σημαντικούς κινδύνους και επιπτώσεις στα άτομα αυξημένης ευαλωτότητας, με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, φρονούμε ότι στις προβλέψεις για το μηναίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών θα πρέπει να συνεκτιμώνται, εκτός από τα πληθυσμιακά και τα γεωγραφικά κριτήρια, με τρόπο ώστε να μειώνουν το rebate των παρόχων στην επαρχία, παρέχοντας κίνητρα σε ιδιώτες ιατρούς, εργαστήρια κλπ να δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια και να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

 • 18 Απριλίου 2022, 14:44 | MEDTRONIC HELLAS AEE

  Στην παράγραφο 5 γίνεται αναφορά σε ποιοτικά και πληθυσμιακά κριτήρια. Είναι κρίσιμο να εξειδικευτούν περαιτέρω τα κριτήρια αυτά (τόσο τα ποιοτικά όσο και τα πληθυσμιακά). Θεωρούμε κρίσιμο η προοδευτική διαβάθμισγη των εκπτώσεων (κλιμακωτό rebate) να συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, και ενδεχομένως να αποτελέσει μία εναλλακτική λύση αντί του clawback. Επί παραδείγματι, ο Διαβήτης θα μπορούσε να αποτελέσει κάλλιστα πεδίο εφαρμογής μίας τέτοιας προσέγγισης όπου η Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη είναι κριτήριο της καλής ρύθμισης ενός ασθενούς για τη ρύθμισή του Διαβήτη του και τη μείωση του κινδύνου τυχόν μελλοντικών επιπλοκών, οι οποίες επί της ουσίας αποτελούν το πιο σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους ενός Διαβητικού ασθενούς για το σύστημα υγείας.
  Από την παρ. 5 έχει διαγραφεί η ακόλουθει πρόταση η οποία περιέχεται επί του παρόντος στο συγκεκριμένο άρθρο με την σημερινή του μορφή «Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών.». Προτείνουμε η συγκεκριμένη πρόταση να μη διαγραφή αλλά να διατηρηθεί και στη νέα μορφή του άρθρου.

 • 18 Απριλίου 2022, 11:31 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ

  Πρέπει να αλλάξουν οι συντελεστές στο rebate με αντικειμενικά κριτήρια. Παράδειγμα: Κέντρο αποκατάστασης Ημερήσειας Νοσηλείας έχει rebate 30% για ποσά άνω των 6.000 ευρώ και οι υποβολές είναι όλες πάνω από 30.000 ευρώ. Η κλειστή νοσηλεία στα ΚΑΑ έχει μόλις 5% έως τις 100.000 ευρώ, 10% έως τις 200.000, 15% έως τις 300.000, 20% πάνω από τις 300.000 ευρώ.(Πριν λίγα έτη ήταν στην ίδια ομάδα Ανοικτή και Κλειστή).
  Είναι φανερό ότι αδικείται καταφανέστατα η Ημερήσεια Νοσηλεία όταν μάλιστα πρέπει και να προκίνεται έναντι της Κλειστής αλλά και για λόγους οικονομικόυς αλλά κυρίως για πιο σύνχρονη και διεθνώς ανάλογη πολιτική αντιμετώπιση των ασθενών που χρήζουν Νοσηλεία Αποκατάστασης

 • 18 Απριλίου 2022, 11:48 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

  Άρθρο 6. Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μη εκκαθαρισμένων δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, και
  Άρθρο 10 Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) από 1ης.1.2022

  Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να θεσπίζεται εκτός από το βασικό rebate και δεύτερη έκπτωση βάσει ποιοτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων, με ακαθόριστο και ασαφή τρόπο, τη στιγμή που οι ήδη υπάρχουσες περικοπές λόγω rebate και claw back είναι δυσβάσταχτες για τον κλάδο των εργαστηριακών ιατρών, διότι έτσι απειλείται η βιωσιμότητα των εργαστηριακών ιατρών χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται για την ζήτηση.

 • 18 Απριλίου 2022, 10:39 | Παλάσκας Δημήτριος

  Προστίθεται το rebate(έκπτωση) ποιότητας στις περικοπές αποζημίωσης στο βασικό rebate και στο clawback, εξαϋλώνοντας κάθε έννοια βιοπορισμού με συνεχώς μεταβαλλόμενα ποσοστά εκπτώσεων στην αποζημίωση των συμβεβλημμένων.

  Η λύση θα μπορούσε να είναι η “online σε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ παρακολούθηση των πράξεων” και η άμεση ενημέρωση των παρόχων και των ασφαλισμένων ότι το διατιθέμενο ποσό από τον ΕΟΠΥΥ για τη συγκεκριμένη εξέταση, ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ.

  Παλάσκας Δημήτριος (Ανεξάρτητοι Οδοντίατροι)

 • Το «rebate» πρέπει να καταργηθεί ή τουλάχιστον το όριο έναρξής του πρέπει να τεθεί αρκετά ψηλά ώστε πρακτικά να μην αφορά την συντριπτική πλειονότητα των μικρών διαγνωστικών εργαστηρίων τα οποία αγωνίζονται να επιβιώσουν υπό εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Ούτως ή άλλως η εφαρμογή διαγνωστικών-θεραπευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντηρίων οδηγιών, για την οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου, μπορεί να αποτελέσει ασφαλιστική δικλίδα κατά πιθανών καταχρηστικών υπερβάσεων.

 • 17 Απριλίου 2022, 20:26 | Χωραιτη Λευκη

  Άμεση καταργηση.Δεν μπορεί να μιλάτε για πιοτητα κ να μας κατασρεφετε οικονομικα

 • 17 Απριλίου 2022, 11:13 | Αντώνης Καταφυγιωτης

  Πρέπει να γίνεται έλεγχος συνταγογράφησης, κόφτης εξετάσεων, πρόστιμα και στους κλινικούς όταν δεν ταιριάζει η διάγνωση με τίς ζητούμενες εξετάσεις και όχι στα εργαστήρια που τις εκτελούν, και έρχονται σε αντιπαράθεση με τους κλινικούς,. Κατάργησηrebate κατάργηση claw back με ενίσχυση του προϋπολογισμού. Και οπωσδήποτε συζήτηση του υπουργείου υγείας με όλους τους φορείς και όχι μόνο με όσους τους βολεύει. Ο Συνεργασία είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος εργαστηριακών ιατρών και δεν δέχεται κανένας να συζητήσει μαζί τους.

 • 16 Απριλίου 2022, 19:37 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΟΥΔΗ

  Ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα συνταγογράφησης δεν εφαρμόζονται με αποτέλεσμα εμείς οι εργαστηριακοί μετά από μήνες βρισκόμαστε ενωπίω κουρεμάτων και υποχρεωτικών επιστροφών λόγω κλειστών προϋπολογισμών από ζητήσεις συνταγογράφησης για τις οποίες δεν ευθυνόμαστε και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τις σταματήσουμε μια που δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε να μην τις εκτελέσουμε. Πρόκειται για δεδουλευμένα με κόστη μηχανημάτων, αντιδραστηρίων, ποιοτικών ελέγχων, διαχείρισης αποβλήτων , service κλπ λειτουργικά έξοδα. Επίσης βλέπουμε το παράδοξο στον ίδιο ασθενή να συνταγογραφούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι ίδιες εξετάσεις (πχ vitD3) χωρίς λόγο παρά μόνο γιατί έτσι το ζητάει ο ίδιος ο ασθενής από το γιατρό του κι αυτός δε θέλει να τον στενοχωρήσει αρνούμενος. Όμως το κόστος επιβαρύνει εμάς τους εργαστηριακούς που δε φταίμε. Κάρτα υγείας/ ασθενή, σε ισχύ τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης και υποχρεωτική ανάρτηση των αποτελεσμάτων με ημερομηνία στο φάκελο του ασθενούς, μπορεί και να περιόριζε την αλόγιστη συνταγογράφηση και να οδηγούσε σε καλύτερη κατανομή του προϋπολογισμού για εξετάσεις που πράγματι χρειάζεται ο πολίτης και χωρίς υπερβάσεις που θα καλείταο ο εργαστηριακός (που πολίτης και βαριά εργαζόμενος είναι κι αυτός), να πληρώσεο από την τσέπη του

 • 15 Απριλίου 2022, 18:45 | Σ.Ε.Ι.Β. (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ)

  Το rebate θα πρέπει να ορίζεται πριν την έναρξη του έτους το οποίο αφορά και να μην μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του, ώστε να γνωρίζουν οι συμβεβλημένοι εγκαίρως ποιο είναι το ύψος των εκπτώσεων που τους βαρύνει.

 • Ο ΙΣΘ θεωρεί ότι η εισαγωγή γενικά ποιοτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων δημιουργεί σύγχυση. Θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος και εξειδίκευση της γενικής αυτής αναφοράς και σε κάθε περίπτωση να υπάρξει τεκμηρίωση τόσο από οικονομοτεχνική πλευρά όσο και από επιστημονική και να μην τεθούν τα κριτήρια αυτά αυθαίρετα. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση, κάθε απόφαση εξειδίκευσης τους θα πάσχει νομικά. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη για το πως θα προκύψουν αυτά τα κριτήρια και συμπλήρωση της διάταξης την οποία θεωρούμε εξόχως προβληματική.
  Καλύτερα να αποσυρόταν και να επανέλθει όταν υπάρξει σαφής εξειδίκευση των κριτηρίων ή έστω του τρόπου εφαρμογής τους.
  Προτείνουμε την αναδιατύπωση του της παραγράφου ως εξής:
  «5. Καθιερώνεται μηνιαίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζόμενων στην παρ.1. Το ποσό της έκπτωσης (rebate) υπολογίζεται και αφαιρείται κατά τη μηνιαία υποβολή δαπάνης του παρόχου, ο οποίος εκδίδει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό. Οι διατάξεις του παρόντος τυγχάνουν εφαρμογής και επί των ισχυουσών συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζονται και εξειδικεύονται τα ποσοστά και η προοδευτική διαβάθμιση των εκπτώσεων (rebates), βάσει του ύψους της
  μηνιαίας υποβαλλόμενης δαπάνης, καθώς και βάσει ποιοτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων,ή περαιτέρω αναγκαία μέτρα και μηχανισμοί για την πιστή εκτέλεση και τήρηση του εγκεκριμένου ανά έτος, προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

 • 14 Απριλίου 2022, 17:38 | ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΙ) ΕΟΠΥΥ

  Κατάργηση ολου του άρθρου εφόσον ισχύει το άρθρο 4.

 • 14 Απριλίου 2022, 13:58 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί και να υπάρξει ιδιαίτερη διαβούλευση για τα κριτήρια που περιγράφονται

 • Ο ΙΣΘ θεωρεί ότι η εισαγωγή γενικά ποιοτικών και πληθυσμιακών κριτηρίων δημιουργεί σύγχυση. Θα πρέπει να προηγηθεί διάλογος και εξειδίκευση της γενικής αυτής αναφοράς και σε κάθε περίπτωση να υπάρξει τεκμηρίωση τόσο από οικονομοτεχνική πλευρά όσο και από επιστημονική και να μην τεθούν τα κριτήρια αυτά αυθαίρετα. Θεωρούμε ότι σε περίπτωση που δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση, κάθε απόφαση εξειδίκευσης τους θα πάσχει νομικά. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρξει συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη για το πως θα προκύψουν αυτά τα κριτήρια και συμπλήρωση της διάταξης την οποία θεωρούμε εξόχως προβληματική.
  Καλύτερα να αποσυρόταν και να επανέλθει όταν υπάρξει σαφής εξειδίκευση των κριτηρίων ή έστω του τρόπου εφαρμογής τους.
  Προτείνουμε να προστεθεί στο κείμενο <>.

 • Μετά την εμπειρία και της πανδημίας, που επιβεβαίωσε ή/και ανέδειξε τις διαφορετικές ‘ταχύτητες’ στις δυνατότητες πρόσβασης σε επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων στην επαρχία έναντι των μεγάλων αστικών κέντρων, με σημαντικούς κινδύνους και επιπτώσεις στα άτομα αυξημένης ευαλωτότητας, με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, φρονούμε ότι στις προβλέψεις για το μηναίο κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebates) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών θα πρέπει να συνεκτιμώνται, εκτός από τα πληθυσμιακά και τα γεωγραφικά κριτήρια, με τρόπο ώστε να μειώνουν το rebate των παρόχων στην επαρχία, παρέχοντας κίνητρα σε ιδιώτες ιατρούς, εργαστήρια κλπ να δραστηριοποιηθούν στην περιφέρεια και να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

 • 13 Απριλίου 2022, 21:26 | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  Προτείνεται η θέσπιση ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της παρουσίας του ασφαλισμένου, κατά την έναρξη της παροχή των υπηρεσιών υγείας (με κωδικό που θα αποστέλλεται με sms -one-time password) και παράλληλη αυστηροποίηση των ποινών του ασφαλισμένου όταν διαπιστώνεται η συνδρομή του στην εικονική συνταγογράφηση.

  Ο συγκεκριμένος προτεινόμενος τρόπος ταυτοποίησης περιγράφεται για τα φάρμακα, αναλυτικά στη παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.4704/2020 :

  ΄΄ Στην περίπτωση εκτέλεσης της άυλης ηλεκτρονικής συνταγής φαρμάκων με βάση τον Α.Μ.Κ.Α., ο φαρμακοποιός εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τον Α.Μ.Κ.Α. του πολίτη που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί άυλη συνταγογράφηση, προκειμένου να αναζητήσει τις ηλεκτρονικές συνταγές του, οι οποίες εκκρεμούν προς εκτέλεση. Το σύστημα αποστέλλει στον πολίτη κωδικό (one-time password) με μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για επιβεβαίωση της παρουσίας του. Ο πολίτης γνωστοποιεί τον κωδικό στον φαρμακοποιό, ο οποίος τον εισάγει στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και αποκτά πρόσβαση στις προς εκτέλεση συνταγές φαρμάκων του πολίτη. Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής του΄΄.

  Η παραπάνω διάταξη περιορίζει οποιαδήποτε περίπτωση εικονικής συνταγογράφησης ή εικονικής εκτέλεσης, κατά τη ΄΄γέννησή΄΄ τους με εισαγωγή συγχρόνως ποινών στους ασφαλισμένους (αφαίρεση ασφαλιστικής ικανότητας) στις περιπτώσεις που θα παρατηρηθεί τέτοιο φαινόμενο.

  Λυμπερίδης Πέτρος
  Πρόεδρος πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

 • 13 Απριλίου 2022, 11:38 | Νεκταρία Κ

  Άρθρο 6
  οι εργαστηριακοί ιατροί να είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν στον ΑΗΦΥ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων τα οποία θα είναι ορατά σε όλους του ιατρούς που συνταγογραφούν
  Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατός ο έλεγχος και κόφτης σε πραγματικό χρόνο επαναληπτικών εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ

 • 11 Απριλίου 2022, 16:37 | Θοδωρής Μ.

  Αδυνατώ να καταλάβω γιατί έπειτα από τόσα χρόνια δεν ελέγχουν την συνταγογράφηση. Γιατί θα πρέπει να είμαι υποχρεωμένος να εκτελέσω και να χρεωθώ εξέτασεις τις οποίες δεν θα πληρωθώ;

 • 5 Απριλίου 2022, 19:53 | Νίκος Μισαηλίδης

  Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι για το κλιμακωτό rebete στους παρόχους θα εφαρμόζονται πληθυσμιακά και ποιοτικά κριτήρια. Παρότι τα πληθυσμιακά κριτήρια υπάρχουν και από την προηγούμενη νομοθεσία , ποτέ μέχρι τώρα δεν εφαρμόσθηκαν και αυτό είναι σε βάρος των παρόχων, που εργάζονται στην περιφέρεια και όχι στην Αθήνα , όπου βρίσκονται τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα.
  Με το νομοσχέδιο μπαίνουν για πρώτη φόρα ποιοτικά κτήρια στο καθορισμό του rebate των παρόχων , αλλά αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια. Για παράδειγμα αν ένας πάροχος φέρει ένα μαγνητικό τομογράφο παλαιότερης τεχνολογίας σε ένα νησί ή ένα νομό που δεν είχε μέχρι πρόσφατα μαγνητικό τομογράφο , γιατί θα πρέπει να έχει υψηλότερο rebate και συνεπώς μικρότερη αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ?
  Η πανδημία απέδειξε το μειωμένο επίπεδο περίθαλψης των πολιτών της περιφέρειας σε σύγκριση με την Αθήνα και για αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε ιατρούς και άλλους παρόχους να εργασθούν στην περιφέρεια, κάνοντας συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ μειώνοντας τους το rebate , εισάγοντας γεωγραφικά κριτήρια, που μειώνουν το rebate των παρόχων στην περιφέρεια.
  Ευχαριστώ.