Άρθρο 34 Ομάδα Υγείας– Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017

 

Στο άρθρο 7 του ν. 4486/2017 (Α΄115), περί της Ομάδας Υγείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η περ. β) της παρ. 3, περί των υποχρεώσεων του οικογενειακού ιατρού αναφορικά με τον παιδικό πληθυσμό, καταργείται, β) στην υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 3 γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) όπου στο άρθρο 7 του ν. 4486/2017 αναφέρεται ο όρος «οικογενειακός» αντικαθίσταται με τον όρο «προσωπικός ιατρός», και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Ομάδα υγείας
1. Η Ομάδα Υγείας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό όπως η Τοπική Ομάδα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017.
2. Η Ομάδα Υγείας συνεργάζεται με άλλες Ομάδες Υγείας με σκοπό τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους και την αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών τους, παρακολουθεί τα σχετιζόμενα προβλήματα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενημερώνει σχετικά τον περιφερειακό Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., ύστερα από πρόταση της Ομάδας Υγείας και σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. η Ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κατά περίπτωση ιατρικό και άλλο προσωπικό, με κριτήρια ιδίως τις τοπικές ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας που εξυπηρετεί.
3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής:
α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:
αα) να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
ββ) να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
δδ) να συμβάλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,
εε) να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
στστ) να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
ζζ) να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
ηη) να συμβάλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
θθ) να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).
β) Καταργείται.
γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο νοσηλευτής οφείλει ιδίως:
αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού,
ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα,
γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων,
δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας,
εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών,
ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς,
ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του,
θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.
δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει ιδίως:
αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,
ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα,
γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,
δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας,
στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας,
ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα,
ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά,
θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας.
ε) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο κοινωνικός λειτουργός οφείλει ιδίως:
αα) να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών και του τρόπου ζωής για την άρση των ανισοτήτων στην υγεία,
ββ) να προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και τη διαχείριση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών,
γγ) να εκτιμά, καταγράφει και παρεμβαίνει στους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού ευθύνης,
δδ) να συμβάλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων αγωγής και προαγωγής υγείας,
εε) να σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, προστασίας υπερηλίκων, αναπήρων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
στστ) να φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
4. Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγείας διαχειρίζεται και επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δημόσιας υγείας, τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα:
α) ενημερώνεται αρμοδίως για τις λοιμώξεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της,
β) συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας,
γ) συμβάλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ομάδας Υγείας αναφορικά με θέματα δημόσιας υγείας.
5. Οι δράσεις δημόσιας υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς:
α) εμβολιασμούς, β) προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο, γ) προγεννητική φροντίδα, δ) προαγωγή της υγείας και συμβολή στη βελτίωση του τρόπου ζωής, ε) διαχείριση των χρόνιων ασθενών.
6. Το διοικητικό προσωπικό της Ομάδας Υγείας έχει ως κύριο έργο τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Υγείας, την υποστήριξη των ληπτών υπηρεσιών υγείας κατά τη διαδικασία εγγραφής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 στην οικεία Το.Μ.Υ. όπου παρέχει τις υπηρεσίες της, τη διαχείριση των προγραμματισμένων επισκέψεων (ραντεβού) και την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής.
7. Η Ομάδα Υγείας συμμετέχει στην εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών, επιστημών και επαγγελμάτων υγείας στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης, όπως αρμοδίως ορίζεται και στη δια βίου εκπαίδευση. Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας. Κατά την αξιολόγηση αποτιμώνται:
α) το ανθρώπινο δυναμικό και οι υλικοί πόροι της Ομάδας Υγείας,
β) η διαδικασία παροχής υπηρεσιών με έμφαση στη διασφάλιση της διαφάνειας των υπηρεσιών,
γ) η χρήση, κατά ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας,
δ) η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας γίνεται με ανθρωποκεντρικά κριτήρια που αφορούν στην ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανοποίηση του προσωπικού και την ανάπτυξη του πλαισίου της οργάνωσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από έγκριση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. καθορίζονται οι όροι αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι κατάλληλοι δείκτες, ο μηχανισμός αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.
8. Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα κατοχυρωμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας.».

 • 18 Απριλίου 2022, 15:12 | ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

  Ενίσχυση του επαγγελματία κοινωνικού λειτουργού, που ουσιαστικά αποτελεί την καινοτομία τέτοιων δομών. Εργαζόμενοι απόφοιτοι πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακές και κάποιοι με διδακτορικές σπουδές να αντιμετωπίζονται ως «ο κανένας» (γιατί κάποιοι ιθύνοντες που στο μέλλον θα τους δίνουμε και λόγο) θεωρούν ότι το άτομο ως ασθενής είναι κάτι λιγότερο από άνθρωπος και το έργο του κοινωνικού λειτουργού τους είναι απλώς αόρατο.
  Ο κοινωνικός λειτουργός δεν είναι προέκταση του διοικητικού υπαλλήλου, επειδή δεν προσφέρει τις αμιγώς νοσηλευτικές ή ιατρικές πράξεις, οπότε «ας σηκώνει κανά τηλέφωνο/κλείνει ραντεβού».
  Προστασία των υπαλλήλων από την ετεροαπασχόληση και την εκβιαστική υποχρέωση που τους ανατίθεται να εξυπηρετούν αλλότρια καθήκοντα υπό το καθεστώς του φόβου.
  Διευκρίνηση της δυνατότητας παροχής κατ’ οίκων επισκέψεων στα άτομα ευπαθών ομάδων (που ποτέ δεν εισακούσθηκε σοβαρά από τις αρμόδιες υπηρεσίες).
  Καταβολή ανθυγιεινού επιδόματος στους Κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικότητα που εκτίθεται έρχεται πρώτη σε επιβαρυμένες συνθήκες και παραμένει σε αυτές πολλαπλά και για μεγάλο διάστημα (συνεδρίες με ασθενείς κλπ).

 • Στο άρθρο αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας χρόνια πάσχοντας θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στη συγκεκριμένη πάθηση.
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».
  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:
  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 18 Απριλίου 2022, 10:07 | Χρήστος Δαραμήλας, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 18 Απριλίου 2022, 10:23 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Επί του άρθρου 34: Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 34, του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν την τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017, ως προς το πλαίσιο του επιστημονικού έργου του νοσηλευτή και του επισκέπτη υγείας, αναφέρεται: «…γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο νοσηλευτής οφείλει ιδίως:
  αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού,
  ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα,
  γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων,
  δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας,
  εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
  στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών,
  ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς,
  ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του,
  θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.
  δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει ιδίως:
  αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,
  ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα,
  γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,
  δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
  εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας,
  στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας,
  ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα,
  ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά,
  θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας».

  Όπως προκύπτει από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη, επιχειρείται αποσταθεροποίηση και επικάλυψη στο έργο και στις αρμοδιότητες που απορρέουν από αυτό, του νοσηλευτή, ανάμεσα στην παράγραφο (γ) και στην παράγραφο (δ), η οποία αφορά το έργο του επισκέπτη υγείας, καθώς τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη παράγραφο (δ), αφορούν το αποκλειστικά το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο των νοσηλευτών, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων, βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ισχύουσας νομοθεσίας Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1 και Ν. 4690/2020, παρ. 58, 59.

  Ενόψει των ανωτέρω προτείνουμε την ενσωμάτωση της παραγράφου (δ), εντός της παραγράφου (γ).

 • 18 Απριλίου 2022, 10:37 | Δημήτρης Μέρας, Διοικητικός Υπάλληλος ΤΟΜΥ

  Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος υγείας κάθε χώρας και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της κοινότητας. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ σε εθνικό επίπεδο, ίδρυσε το Δεκέμβριο του 2017 τις πρώτες Τοπικές Ομάδες Υγείας (TOMY). Αυτές οι νέες μονάδες ΠΦΥ αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ προς τους πολίτες, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού και συμβάλλοντας στη μείωση των δαπανών για την υγεία.

  Η σύνθεση των ΤΟΜΥ καθορίστηκε στη λογική μιας σύγχρονης διεπιστημονικής ομάδας υγείας, αποτελούμενης και από:
  Παιδιάτρους ως Οικογενειακούς Ιατρούς για τον ανήλικο πληθυσμό και για τη συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων (τήρηση Φύλλου Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή) και την διαχείριση τακτικών και έκτακτων και χρόνιων περιστατικών, υλοποίηση εμβολιασμών, και έλεγχο της εμβολιαστικής κάλυψη, υποστήριξη της μητέρας σε θέματα θηλασμού, σίτισης και της γενικότερης φροντίδας του βρέφους, στην πραγματοποίηση των κατ’ οίκον επισκέψεων σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις).

  ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
  Με βάση το άρθρο 34 του νέου νομοσχεδίου, που ουσιαστικά τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν. 4486/2017 «η περ. β) της παρ. 3, περί των υποχρεώσεων του οικογενειακού ιατρού αναφορικά με τον παιδικό πληθυσμό, καταργείται» ο Παιδίατρος τίθεται εκτός της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) και ουσιαστικά, ο ανήλικος πληθυσμός μένει χωρίς τη δυνατότητα να εξυπηρετείται από τις ΤΟΜΥ. Καταργείται η ειδικότητα του παιδιάτρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε μια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αποτέλεσμα ο ήδη εγγεγραμμένος ανήλικος πληθυσμός των ΤΟΜΥ (1500 παιδιά???), να γίνεται έρμαιο των διαφόρων πολιτικών αλλαγών και αναδιαμορφώσεων. Επιπλέον, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για προαγωγή υγείας όσον αφορά το ιατρικό «κομμάτι» στον παιδιατρικό πληθυσμό. Η προαγωγή υγείας αφήνεται για τον παιδικό πληθυσμό μόνο σε επίπεδο δράσεων στην Κοινότητα (λ.χ δράσεις στα σχολεία από τους Επισκέπτες Υγείας).

  Η τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθ.πρωτ Γ.Π.οικ.17580 από 19/03/2021 της οποίας τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευτεί, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Παιδιάτρων. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί το μέλλον των Παιδιάτρων που ήδη εργάζονται σε ΤΟΜΥ ανά την Ελλάδα.
  Δεν θα έχουν δυνατότητα εργασίας και στην περίπτωση ανανέωσης των συμβάσεων του λοιπού προσωπικού των ΤΟΜΥ θα απολύονται από τις δομές;

 • 18 Απριλίου 2022, 09:55 | Κοινωνικός Λειτουργός ΤΟΜΥ

  Σύμφωνα με τον καθορισμό τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του 2017 (ΑΔΑ:6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8, Αθήνα, 24 / 11 / 2017 – Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.87406) στο καθηκοντολόγιο των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΤΟΜΥ, έχει προστεθεί ακόμη μία παράγραφος η οποία δεν αναφέρεται στον νόμο 4486/2019 (7-8-2017). Πιο συγκεκριμένα έχει προστεθεί η παράγραφος: «Να μεριμνά για περιπτώσεις ληπτών υπηρεσιών που χρήζουν παραπομπής σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Κοινωνικές Δομές και άλλα.».
  Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στις συγκεκριμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελούν τον κύριο συνδετικό κρίκο, ανάμεσα στον λήπτη υπηρεσιών υγείας και τις κοινωνικές δομές της πόλης (Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Φιλοξενίας, και άλλα.). Θεωρούμε ότι η δυνατότητα παραπομπών από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς είναι αναφαίρετο κομμάτι του καθηκοντολογίου μας και θα πρέπει να αναφέρεται και στο νέο νομοσχέδιο της ΠΦΥ.
  Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο ότι:
  α) για την καλύτερη ανίχνευση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και
  β) για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων των εξυπηρετούμενων (ΑΘΗΝΑ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ. 6), όπως οριστεί και υποχρεωτική συνάντηση με τον Κοινωνικό Λειτουργό της εκάστοτε ΤΟΜΥ, με στόχο τη συμπλήρωση του Κοινωνικού Ιστορικού του ατόμου.
  Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχεται ολιστική αντιμετώπιση του αιτήματος από τη διεπιστημονική ομάδα της δομής στον εξυπηρετούμενο (αρχικός σχεδιασμός των συγκεκριμένων δομών ΠΦΥ) και όχι βασιζόμενο στην ιατροκεντρική προσέγγιση.

 • 18 Απριλίου 2022, 08:44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Κοινωνικοί Λειτουργοί
  Σύμφωνα με τον καθορισμό τρόπου λειτουργίας Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) του 2017 (ΑΔΑ:6Ν9Κ465ΦΥΟ-2Ι8, Αθήνα, 24 / 11 / 2017 – Αρ. πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ.87406) στο καθηκοντολόγιο των Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται σε ΤΟΜΥ, έχει προστεθεί ακόμη μία παράγραφος η οποία δεν αναφέρεται στον νόμο 4486/2017 (7-8-2017). Πιο συγκεκριμένα έχει προστεθεί η παράγραφος: «Να μεριμνά για περιπτώσεις ληπτών υπηρεσιών που χρήζουν παραπομπής σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Δομές Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, Κοινωνικές Δομές και άλλα.».
  Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στις συγκεκριμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελούν τον κύριο συνδετικό κρίκο, ανάμεσα στον λήπτη υπηρεσιών υγείας και τις κοινωνικές δομές της πόλης (Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Φιλοξενίας, και άλλα). Θεωρούμε ότι η δυνατότητα παραπομπών από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς είναι αναφαίρετο κομμάτι του καθηκοντολογίου μας και θα πρέπει να αναφέρεται και στο νέο νομοσχέδιο της ΠΦΥ.
  Κρίνεται, επίσης, απαραίτητο ότι:
  α) για την καλύτερη ανίχνευση των ψυχοκοινωνικών αναγκών και
  β) για την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων των εξυπηρετούμενων (ΑΘΗΝΑ. 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ. 6), όπως οριστεί και υποχρεωτική συνάντηση με τον Κοινωνικό Λειτουργό της εκάστοτε ΤοΜΥ, με στόχο τη συμπλήρωση του Κοινωνικού Ιστορικού του ατόμου.
  Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχεται ολιστική αντιμετώπιση του αιτήματος από τη διεπιστημονική ομάδα της δομής στον εξυπηρετούμενο (αρχικός σχεδιασμός των συγκεκριμένων δομών ΠΦΥ) και όχι βασιζόμενο στην ιατροκεντρική προσέγγιση.

 • 18 Απριλίου 2022, 07:44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Επισκέπτες Υγείας
  Το καθηκοντολόγιο των Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας (ΕΕΥ), ορίζεται στο ΠΔ 351/1989 (ΦΕΚ 159/Α/14-6-1989). Το τελευταίο καθορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο ΕΕΥ, όπως και το πλαίσιο εργασίας τους. Το υπ’αριθ. 3 άρθρο, του προαναφερθέντος ΠΔ, αναφέρει ότι ο ΕΕΥ διενεργεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε άτομα που χρήζουν συμβουλευτικής υγείας και αγωγής υγείας, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο παρόν νομοσχέδιο.
  Αποτελεί αναφαίρετο επαγγελματικό δικαίωμα του ΕΕΥ, η οργάνωση, η διενέργεια εμβολιασμών, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα εμβολιασμών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι εμβολιασμοί, τόσο μέσα στη δομή όσο και κατ’οίκον (σε ειδικές περιπτώσεις), διενεργούνται από τον ΕΕΥ. Επίσης, στο υπ.αριθ άρθρο 3 παρ.3 αναφέρεται ότι ο ΕΕΥ διενεργεί σωματομετρικό έλεγχο αλλά και έλεγχο σωματικών διαταραχών, δηλαδή πράξεις που λαμβάνουν χώρα για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ενέργειες, κρίνεται αναγκαία η έκδοση ατομικών κωδικών στο σύστημα συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ στους εργαζόμενους ΕΕΥ, με απώτερο στόχο την καταχώριση αρχικά, των εμβολίων που έχουν διενεργηθεί, τόσο στον ανήλικο, όσο και στον ενήλικο πληθυσμό, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αλλά και των σωματομετρήσεων των παιδιών για τη συμπλήρωση του ΑΔΥΜ. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι για να λειτουργήσει μια ομάδα υγείας είναι απαραίτητες όλες οι ειδικότητες, που εμπλέκονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και για αυτό το λόγω δεν θα έπρεπε να τίθεται θέμα διαχωρισμού, έστω και στην ελάχιστη σύνθεση της ομάδας υγείας, ανάμεσα στις ειδικότητες, όπως για παράδειγμα στο διαχωρισμό Νοσηλευτών ή Επισκεπτών Υγείας, είναι άδικο να υποβαθμίζεται και να παραγκωνίζεται ένας ολόκληρος κλάδος.
  Μια ομάδα για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να λειτουργεί με σύμπνοια και η συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 • 17 Απριλίου 2022, 22:44 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Είναι σημαντικό να επισημανθεί, η συμβολή των ΤοΜΥ στον περιορισμό και την αντιμετώπιση της πανδημίας με τους εξής τρόπους:
  1. Μετακίνηση προσωπικού τόσο σε ΚΥ εντός νομού όσο και σε νοσοκομεία για την ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων.
  2. Μετατροπή ορισμένων ΤοΜΥ σε εμβολιαστικά κέντρα για την γρηγορότερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
  3. Ιατροί των ΤοΜΥ (ακόμη και σε περιπτώσεις που είναι υπηρετεί ένας μόνο ιατρός) ορίστηκαν, παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, επόπτες και συντονιστές των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ σε όλο το νομό αρμοδιότητάς τους, τόσο όσον αφορά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για την εύρεση κρουσμάτων κορωνοϊού, όσο και στους κατ’ οίκον εμβολιασμούς που διεξάγονται σε συνεργασία με τα ΚΥ.
  4. Αντιμετώπιση και διαχείριση post covid και long covid περιστατικών.
  5. Οι εργαζόμενοι των ΤοΜΥ στο σύνολό τους ήταν από τους πρώτους υγειονομικούς υπαλλήλους της χώρας που εμβολιάστηκαν, όταν τους ζητήθηκε και παράλληλα, όπως οι υπόλοιποι συνάδερφοί τους στο ΕΣΥ, μπήκαν σε καθεστώς αναστολής αδειών για όλο το διάστημα που όρισε ο Υπουργός Υγείας.
  Από το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν, περιμένουμε την έμπρακτη αναγνώριση του επαγγελματισμού και της συνεισφοράς μας στο ΕΣΥ και στην κοινωνία ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και την αναγνώριση του ρόλου και της αξίας μας στην κοινότητα και της περιοχής ευθύνης μας. Θεωρούμε, επιβεβλημένη την πρόβλεψη ένταξης μας στο ΕΣΥ, καθώς το πλούσιο προσοντολόγιό μας, έπειτα από 4 χρόνια λειτουργίας των ΤοΜΥ, έχει ενισχυθεί με την εξειδικευμένη εμπειρία στην ΠΦΥ, ενώ έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί με την κοινότητα την οποία υπηρετούμε, δίνοντας έτσι υπόσταση σε μια ανθρωποκεντρική και προσιτή ΠΦΥ.

 • 17 Απριλίου 2022, 22:15 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Το άρθρο 34 παρ.3του παρόντος, αναφέρει ότι «Οι Το.Μ.Υ λειτουργούν πέντε ημέρες την εβδομάδα σε δύο βάρδιες με δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας τους και κατά το Σάββατο. Το τακτικό ωράριο του ιατρικού προσωπικού των Το.Μ.Υ. είναι επτάωρο και πενθήμερο σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το τακτικό ωράριο του λοιπού προσωπικού είναι οκτάωρο και πενθήμερο σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 7:00 ως τις 15:00 και από τις 14:00 ως τις 22:00. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των Το.Μ.Υ δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., με κριτήρια ιδίως τη στελέχωση των Το.Μ.Υ., τον αριθμό των εν λειτουργία Μονάδων Π.Φ.Υ. στην περιοχή, τη μεταξύ τους εγγύτητα και τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.»
  Οι τροποποιήσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4486/2017, σχετικά με την επέκταση της λειτουργίας των μονάδων σε Σάββατο, αποδυναμώνει το ρόλο των ΤΟΜΥ. Θα πρέπει να εξεταστεί αν αυτή η τροποποίηση συνάδει με το είδος των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μόνο στην περίπτωση των έκτακτων αναγκών και πάντα λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού, που παρατηρείται στις ήδη υπάρχουσες δομές.
  Σχετικά με τη λειτουργία των ΤοΜΥ, άρθρο 26 του παρόντος, το ηλεκτρονικό ραντεβού δημιουργεί προβλήματα τόσο στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, όσο και στο προσωπικό των δομών.
  Ο θεσμός των ΤοΜΥ πρέπει να ενισχυθεί, καθώς οι ελαστικές συμβάσεις εργασίας δεν ωφελούν σε τίποτε άλλο παρά μόνο στη δημιουργία υπαλλήλων δυο ταχυτήτων.
  Η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον Οικογενειακό Γιατρό, την διεπιστημονική ομάδα και τον ασθενή είναι μοναδική, έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των ΤοΜΥ.

 • 17 Απριλίου 2022, 22:11 | Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας ΤΟΜΥ

  Όσοι κατέχουν τον επαγγελματικό τίτλο του Επισκέπτη – Επισκέπτριας Υγείας – Ε.Ε.Υ. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε τομείς και αντικείμενα εργασίας, τα οποία προκύπτουν από τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας όσο και στο πεδίο της κοινοτικής υγείας.
  Το καθηκοντολόγιο των Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας (ΕΕΥ), ορίζεται στο ΠΔ351/1989 (ΦΕΚ 159/Α/14-6-1989). Το τελευταίο καθορίζει με ακρίβεια το αντικείμενο ΕΕΥ, όπως και το πλαίσιο εργασίας τους.
  Το υπ’αριθ. 3 άρθρο, του προαναφερθέντος ΠΔ, αναφέρει ότι ο ΕΕΥ διενεργεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε άτομα που χρήζουν συμβουλευτικής υγείας και αγωγής υγείας, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται στο παρόν νομοσχέδιο.
  Αποτελεί αναφαίρετο επαγγελματικό δικαίωμα του ΕΕΥ, η οργάνωση, η διενέργεια εμβολιασμών, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα εμβολιασμών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι οι εμβολιασμοί, τόσο μέσα στη δομή όσο και κατ’οίκον (σε ειδικές περιπτώσεις), διενεργούνται από τον ΕΕΥ. Επίσης, στο υπ.αριθ άρθρο 3 παρ.3 αναφέρεται ότι ο ΕΕΥ διενεργεί σωματομετρικό έλεγχο αλλά και έλεγχο σωματικών διαταραχών, δηλαδή πράξεις που λαμβάνουν χώρα για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ενέργειες, κρίνεται αναγκαία η έκδοση ατομικών κωδικών στο σύστημα συνταγογράφησης ΗΔΙΚΑ στους εργαζόμενους ΕΕΥ, με απώτερο στόχο την καταχώριση αρχικά, των εμβολίων που έχουν διενεργηθεί, τόσο στον ανήλικο, όσο και στον ενήλικο πληθυσμό, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αλλά και των σωματομετρήσεων των παιδιών για τη συμπλήρωση του ΑΔΥΜ.
  Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί, ότι για να λειτουργήσει μια ομάδα υγείας είναι απαραίτητες όλες οι ειδικότητες, που εμπλέκονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και για αυτό το λόγω δεν θα έπρεπε να τίθεται θέμα διαχωρισμού, έστω και στην ελάχιστη σύνθεση της ομάδας υγείας, ανάμεσα στις ειδικότητες, όπως για παράδειγμα στο διαχωρισμό Νοσηλευτών ή Επισκεπτών Υγείας, είναι άδικο να υποβαθμίζεται και να παραγκωνίζεται ένας ολόκληρος κλάδος.
  Μια ομάδα για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να λειτουργεί με σύμπνοια και η συνεργασία θα πρέπει να στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
  Η συμβολή των ΤΟΜΥ είναι σημαντική και καθοριστική, αυτό φάνηκε και σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, τόσο με τη μετατροπή των ΤΟΜΥ σε εμβολιαστικά κέντρα, όσο και με τις μετακινήσεις προσωπικού σε εμβολιαστικά κέντρα.

 • 17 Απριλίου 2022, 22:11 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ
  Με βάση το άρθρο 34 του νέου νομοσχεδίου, που ουσιαστικά τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν. 4486/2017 «η περ. β) της παρ. 3, περί των υποχρεώσεων του οικογενειακού ιατρού αναφορικά με τον παιδικό πληθυσμό, καταργείται» ο Παιδίατρος αφήνεται εκτός της Τοπικής Ομάδας Υγείας (ΤοΜΥ) και ουσιαστικά, ο ανήλικος πληθυσμός μένει χωρίς τη δυνατότητα να εξυπηρετείται από τις ΤοΜΥ. Καταργείται η ειδικότητα του παιδιάτρου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι σε μια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με αποτέλεσμα ο ήδη εγγεγραμμένος ανήλικος πληθυσμός των ΤοΜΥ (1250 παιδιά???), να γίνεται έρμαιο των διαφόρων πολιτικών αλλαγών και αναδιαμορφώσεων. Επιπλέον, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για προαγωγή υγείας όσον αφορά το ιατρικό «κομμάτι» στον παιδιατρικό πληθυσμό. Η προαγωγή υγείας αφήνεται για τον παιδικό πληθυσμό μόνο σε επίπεδο δράσεων στην Κοινότητα (λ.χ δράσεις στα σχολεία από τους Επισκέπτες Υγείας).
  Η τελευταία προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθ.πρωτ Γ.Π.οικ.17580 από 19/03/2021 της οποίας τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευτεί, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Παιδιάτρων. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί το μέλλον των Παιδιάτρων που ήδη εργάζονται σε ΤοΜΥ ανά την Ελλάδα. Δεν θα έχουν δυνατότητα εργασίας και στην περίπτωση ανανέωσης των συμβάσεων του λοιπού προσωπικού των ΤοΜΥ θα απολύονται από τις δομές;

 • 17 Απριλίου 2022, 18:55 | Σύλλογος Διαβητικών Π.Ε.Φθιώτιδας πρόεδρος Βασιλική Παπαρούνα

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εισηγούμενου άρθρου 34, του νομοσχεδίου, που αφορά την τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4486/2017, ως προς το πλαίσιο του επιστημονικού έργου του νοσηλευτή και του επισκέπτη υγείας, αναφέρεται: «…γ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο νοσηλευτής οφείλει ιδίως:
  αα) να προάγει την υγεία του πληθυσμού,
  ββ) να αξιολογεί και να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας όπως θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα,
  γγ) να αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ατόμων,
  δδ) να συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας, καθώς και να συμβάλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας,
  εε) να συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας,
  στστ) να εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών,
  ζζ) να παρακολουθεί περιοδικά χρόνιους πάσχοντες ασθενείς,
  ηη) να συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες ευθύνης του,
  θθ) να αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.
  δ) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο επισκέπτης υγείας οφείλει ιδίως:
  αα) να στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,
  ββ) να βελτιώνει τους όρους και τις συνθήκες στην ποιότητα ζωής στην κοινότητα,
  γγ) να υλοποιεί παρεμβάσεις και δράσεις προαγωγής της υγείας,
  δδ) να αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
  εε) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την υγεία του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο εξειδικεύοντας την εφαρμογή των πολιτικών υγείας,
  στστ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής της υγείας,
  ζζ) να συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού στην κοινότητα,
  ηη) να διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των προσφύγων, μεταναστών ή των Ρομά,
  θθ) να έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των μονάδων του Ε.Σ.Υ. για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας».
  Από την ως άνω εισηγούμενη διάταξη προκύπτει ότι υφίσταται επικάλυψη στο έργο του νοσηλευτή, ανάμεσα στην παράγραφο (γ) και στην παράγραφο (δ), η οποία αφορά το έργο του επισκέπτη υγείας, καθώς τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη παράγραφο (δ), αφορούν το γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο των νοσηλευτών, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, νοσηλευτικών ειδικοτήτων και ισχυόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων, βάσει των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Νοσηλευτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ισχύουσας νομοθεσίας Π.Δ. 351/1989, άρθρο 1 και Ν. 4690/2020, παρ. 58, 59.
  Ενόψει των ανωτέρω φρονούμε, ότι η παράγραφος (δ), επιβάλλεται να ενσωματωθεί στην παράγραφο (γ), ώστε να αποτελέσει προέκταση του έργου του νοσηλευτή.

 • 17 Απριλίου 2022, 15:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 17 Απριλίου 2022, 14:28 | ΠΡΕΚΕΖΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 17 Απριλίου 2022, 12:59 | Ταμίας του συλλόγου ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη Ν. Καβάλας

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 17 Απριλίου 2022, 09:15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 17 Απριλίου 2022, 09:43 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Β.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 23:00 | Αποστολίδου Ελένη – Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Ν. Καβάλας – Γλυκιά Αγκαλιά

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 21:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ «ΓΛΥΚΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 21:20 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Γεν. Γραμματεας «Συλλογος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη -Γλυκιά Αγκαλιά-«

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 20:42 | Μαρία Δασκαλάκη

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 18:44 | Σύλλογος Διαβητικών Αθήνας

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 16 Απριλίου 2022, 14:25 | Σωτηρία Ουσταμπασίδου, Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Πιερίας.

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 15 Απριλίου 2022, 22:40 | Γκόλφω Γεμιστού Αντιπρόεδρος ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ, Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πειραιά και Νήσων

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 15 Απριλίου 2022, 22:24 | Παπουτσογλους Σοφία, γραμματέας εξελικτικής επιτροπής στον σύλλογο Σαλαμίνας

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 15 Απριλίου 2022, 21:22 | Μαριέττα Μιχαήλ Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Σαλαμίνας Γλυκιά Ζωή με Δράση, Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.

  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:

  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 15 Απριλίου 2022, 20:56 | Μαρία Τριανταφύλλου, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Στο άρθρο 34 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».
  Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο προσωπικός ιατρός στον οποίο έχει εγγραφεί ένας πάσχοντας από Σακχαρώδη Διαβήτη θα μπορεί να συνδιαχειρίζεται τη χρόνια πάθηση μόνο στην περίπτωση που αυτός είναι εξειδικευμένος στον Διαβήτη, όπως εξηγήσαμε και ανωτέρω.
  Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της ανωτέρω περίπτωσης ως εξής:
  «3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας, αναλύονται ως εξής: α) Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο οριζόμενος ως προσωπικός ιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως: […] γγ) να συνδιαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα, εφόσον είναι εξειδικευμένος σε ένα ή περισσότερα από αυτά, και τις διαταραχές ψυχικής υγείας […]».

 • 15 Απριλίου 2022, 18:31 | ΤΟΠΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Η λειτουργία και η αποτελεσματική συνύπαρξη όλων των επαγγελματιών υγείας στην ομάδα υγείας πρέπει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα και γνωστικά αντικείμενα. Ο Επισκέπτης υγείας είναι ο κατεξοχήν επαγγελματίας υγείας της κοινότητας καθώς εστιάζει στην υγεία του ατόμου , της οικογένειας και της κοινότητας και την προαγωγή της με σαφή και διακριτό ρόλο απέναντι σε ειδικότητες που εστιάζουν στη νόσο.

 • 15 Απριλίου 2022, 15:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί και στους Επισκέπτες Υγείας το δικαίωμα να καταχωρούν στον ΑΗΦΥ πράξεις και ενέργειες που οι ίδιοι διενεργούν ή και που ανάγονται στις αρμοδιότητές τους όπως και η συμπλήρωση μέρους του ΑΔΥΜ σύμφωνα και με το ΦΕΚ 1296/21.5.2014, η δυνατότητα συνταγογράφησης εμβολίων,ενώ κρίνεται επιτακτική η χορήγηση κωδικών προκειμένου να καταχωρούν τη διενέργεια εμβολιασμών όπως απορρέει από τα Επαγγελματικά τους δικαιώματα η «Διενέργεια εμβολιασμών με δική τους ευθύνη(άρθρο 3 του π.δ 351/1989) ». Οι Επισκέπτες-τριες Υγείας διενεργούν διαχρονικά χιλιάδες εμβόλια κατ’ έτος, όπως επίσης ελέγχουν την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού (παιδιών, μαθητών,ενηλίκων ηλικιωμένων) αλλά συμμετέχουν ενεργά και στην προώθηση του εμβολιασμού.
  Η μη διευθέτηση αυτού του ζητήματος αποτελεί τροχοπέδη στον στόχο που έχει τεθεί για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού συνεπώς οι επισκέπτες υγείας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους χρήστες του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εμβολιασμών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων αλλά και στο ψηφιακό βιβλιάριο Υγείας των παιδιών.

  Όσον αφορά τους ιδιώτες Επισκέπτες υγείας Τα εξής:
  • Συνεργασία ιδιωτών επισκεπτών υγείας με τις δομές πρωτοβάθμιας (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) και σε κατ’οίκον επίσκεψη, με έγγραφη αναφορά της επίσκεψης στη δομή
  • Δυνατότητα Συνταγογράφησης και συμμετοχής στο Μητρώο Εμβολιασμών και του ψηφιακού βιβλιαρίου υγείας και των ιδιωτών επισκεπτών υγείας.

 • Προτείνουμε την αναδιατύπωση παραγράφου 2 (μέσα σε ** οι παρατηρήσεις μας):
  2. Η Ομάδα Υγείας συνεργάζεται με άλλες Ομάδες Υγείας με σκοπό τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους **και των παραπεμπόμενων σε αυτή** και την αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών τους, παρακολουθεί τα σχετιζόμενα προβλήματα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενημερώνει σχετικά τον περιφερειακό Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., ύστερα από πρόταση της Ομάδας Υγείας και σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. η Ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κατά περίπτωση ιατρικό και άλλο προσωπικό, με κριτήρια ιδίως τις τοπικές ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας που εξυπηρετεί.

 • 14 Απριλίου 2022, 22:26 | ΜΠΕΓΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  Το συγκεκριμένο άρθρο προτείνεται να διαμορφωθεί αναφορικά στις αρμοδιότητες των νοσηλευτών της κοινότητας.
  Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες που προβλέπονται για τους επισκέπτες υγείας αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης που διδάσκεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επομένως προτείνεται οι αρμοδιότητες του κλάδου των νοσηλευτών να εμπλουτιστούν με τις αρμοδιότητες των επισκεπτών υγείας.

 • 14 Απριλίου 2022, 16:38 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΣΤΕΛΙΑΝΟΥ

  Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 – ΦΕΚ 159/Α/14-6-1989 και άρθρο 3 τα επαγγελματικά δικαιώματα των Επισκεπτών Υγείας είναι ξεκάθαρα και κατοχυρωμένα.
  Αφροδίτη Καστελιανού
  Επισκέπτρια Υγείας-Διαιτολόγος/Διατροφολόγος
  M.Sc. Δημόσιας Υγείας-Επιδημιολογίας
  M.Sc. Βιοηθικής

 • 14 Απριλίου 2022, 13:05 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

  Είναι προφανές , ότι γίνεται μια προσπάθεια παραγκωνισμού των Νοσηλευτών , απο αρμοδιότητες για τις έχουν εκπαιδευτεί , τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω των μαθημάτων και εργαστηρίων τους.
  Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες που ΄΄χαρίζουν΄΄ ουσιαστικά και σε μορφή μονοπωλίου, στους επισκέπτες υγείας.
  Είναι τουλάχιστον προκλητικό να ισχύσει κάτι τόσο υποτιμητικό για τους Νοσηλευτές , οι οποίοι είναι άρτια καταρτισμένοι για την σωστή λειτουργία των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.
  Έστω και τώρα, προτείνω την επισύναψη των αρμοδιοτήτων των επισκεπτών υγείας , στις ήδη κατατεθειμένες στην παρ. 3γ) του άρθρου , αρμοδιότητες των Νοσηλευτών.

 • 14 Απριλίου 2022, 10:31 | Κωνσταντίνος Ντουρτούνης

  Θεωρούμε απαραίτητη την παρουσία ΚΑΙ οδοντιάτρου στην ομάδα με σκοπό την καταγραφή της Στοματικής Υγείας του πληθυσμού.Επαναλαμβάνουμε,για πολλοστή φορά, πως η Στοματική Υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Γενική Υγεία.
  Ντουρτούνης Κωνσταντίνος
  Χειρ.Οδοντίατρος
  Πρόεδρος Ο.Σ.Τ.

 • 14 Απριλίου 2022, 10:08 | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Είναι απαραίτητη και η συμμετοχή οδοντιάτρων στην ομάδα ώστε να καταγράφεται και η στοματική υγεία του πληθυσμού , καθώς η στοματική υγεία είναι συνδεδεμένη με την γενική υγεία του πληθυσμού αλλά και με τα οικονομικά της υγείας μακροπρόθεσμα.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ

 • 12 Απριλίου 2022, 23:28 | Σμαραγδακη Αναστασία

  Στις αναφερόμενες αρμοδιότητες των νοσηλευτών πρέπει να προστεθούν και οι αρμοδιότητες των επισκεπτών υγείας καθώς είναι διδακτέα υλη από τα προπτυχιακά μας μαθήματα καθώς επίσης ειδικευόμαστε πάνω στη πρωτοβάθμια υγειά στα πλαίσια της ειδικότητας δημοσιά υγειά και κοινοτική νοσηλευτική .

 • 12 Απριλίου 2022, 22:56 | ΤΣΟΠΑΝΕΛΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Όλες οι αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω για τους επισκέπτες υγείας αποτελούν κομμάτι του Νοσηλευτή και ειδικότερα του Κοινοτικού Νοσηλευτή, δεδομένου της ύπαρξης νοσηλευτών με την ειδικότητα <>.

 • 12 Απριλίου 2022, 20:03 | Δαβίδ Χριστοδούλου

  Ο νοσηλευτής της Κοινοτικής Νοσηλευτικής ειδικεύεται σε ό,τι έχει σχέση με την κοινότητα, εκτός τον καθηκόντων που έχει ως νοσηλευτής. Επίσης οι νοσηλευτές από το προπτυχιακό μας μαθαίνουν ότι είναι στα καθήκοντά μας και εκπαιδευόμαστε σε αυτά.
  Δηλαδή αυτά που κάνει ένας επισκέπτης υγείας τα κάνει κι ένας νοσηλευτής και με το παραπάνω. Χωρίζοντάς τα από τους νοσηλευτές υποβιβάζετε τον ρόλο του νοσηλευτή και πόσο μάλλον της ειδικότητας της Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

 • 11 Απριλίου 2022, 19:27 | Kalemikerakis

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΑΔΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Σύμφωνα με την επιστημονική γνώμη των μελών ΔΕΠ του Τομέα μαθημάτων Κοινοτικής Νοσηλευτικής & Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προτείνονται ομόφωνα οι παρακάτω τροποποιήσεις επί του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου:

  Άρθρο 34 αρμοδιότητες νοσηλευτών

  Στο άρθρο αυτό πέρα από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται για τους νοσηλευτές, όλες οι αναφερόμενες αρμοδιότητες του κλάδου των «επισκεπτών υγείας» αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της νοσηλευτικής επιστήμης που διδάσκεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και διεθνώς. Συνεπώς προτείνεται ότι οι αρμοδιότητες του κλάδου των νοσηλευτών πρέπει να εμπλουτιστούν και με όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες για τους επισκέπτες υγείας.

 • 6 Απριλίου 2022, 12:51 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Στη νέα διαμόρφωση που προτείνεται με το άρθρο 34 και συγκεκριμένα στο σημείο «Άρθρο 7 , Ομάδα υγείας ,1. το προτεινόμενο κείμενο “ 1. Η Ομάδα Υγείας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό όπως η Τοπική Ομάδα Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017.”

  Απαιτείται βελτίωση ως ακολούθως: “1. Η Ομάδα Υγείας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους και ειδικότητες όπως η Τοπική Ομάδα Υγείας, του άρθρο 106 του ν. 4461/2017 (Α` 38).”
  Διαφορετικά, εφ όσον παραμείνει ως έχει, θα περιλαμβάνει και τη σχέση εργασίας του προσωπικού, η οποία θα ρυθμίζεται παράλληλα και αλληλοσυγκρουόμενα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του παρόντος νομοσχεδίου.
  Ανάλογη διόρθωση απαιτείται και στη παρ. 1 του άρθρου 24 (βλέπε σχετικό σχόλιο).