Άρθρο 22 Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 

1. Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), η οποία συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει του άρθρου 32 του ν. 2676/1999 (Α’ 1) και του π.δ. 275/2001 (Α’ 196), καθώς και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., καταργούνται.
2. Το προσωπικό που υπηρετεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μεταφέρεται στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τοποθετείται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε θέση της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με απόφαση του Διοικητή, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού.
3. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες και οι εκκρεμείς υποθέσεις της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..
4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τριμελής ομάδα εργασίας, στην οποία μετέχουν οι πρώην Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., με έργο: α) την καταγραφή των εκκρεμών καταγγελιών, εν εξελίξει ελέγχων και ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των εισαγγελικών εντολών, και, γενικώς, υποθέσεων και πορισμάτων αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., σε οιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας και αν ευρίσκονται, β) τη σύνταξη σχετικής έκθεσης, με αναλυτικό κατάλογο των εκκρεμοτήτων και γ) την παράδοση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α., προκειμένου οι εκκρεμείς υποθέσεις να αξιολογηθούν και να αποσταλούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αυτές για τις οποίες προκύπτει υπόνοια απάτης ή διαφθοράς. Οι καταγγελίες, είτε εκκρεμείς είτε νέες, οι οποίες περιέρχονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για τις οποίες δεν προκρίνεται η διαβίβασή τους στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατά τα ανωτέρω, διερευνώνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων. Αν δεν έχει εκδοθεί εντολή για να εκκινήσει η διαδικασία ελέγχου μιας υπόθεσης, οι εκκρεμείς καταγγελίες διαβιβάζονται από τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εφόσον προκύπτουν κατόπιν αξιολόγησης των αρμοδίων οργάνων, σημαντικές ενδείξεις συστημικής απάτης ή διαφθοράς. Η ομάδα εργασίας ολοκληρώνει το έργο της εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) καταργείται. Επί των εκκρεμών υποθέσεων και διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων αποφασίζει οριστικά τριμελής επιτροπή, η οποία συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και αποτελείται από: α) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’ τάξεως, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους αναπληρωτές αυτών. Η ίδια επιτροπή επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων. Η τριμελής επιτροπή επικουρείται στις εργασίες της από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού με βαθμό τουλάχιστον Β’, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του γραμματέα.

 • 18 Απριλίου 2022, 16:10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

  1. Στις 13 & 14 Ιουνίου του 2019 η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. απέσπασε το πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο «νέων μεθόδων και καινοτομίας» κατά την ανοικτή Συνεδρίαση του «Ευρωπαϊκού Δικτύου για την καταπολέμηση της απάτης και της Διαφθοράς στον χώρο της Υγείας» (EHFCN), η οποία διεξήχθη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας.
  2. Στην Έκθεση Απολογισμού του Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. (Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας) έτους 2020 στην παρ.2.5.1 αποτυπώνεται η δράση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.από το 2014 έως το 2020. Στην Έκθεση αναφέρεται επακριβώς: «Μάλιστα για τα έτη 2018 και 2019, που η υπηρεσία διαθέτει πλήρη στοιχεία, η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. συνέστησε περικοπές, επιστροφές χρεώσεων και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 22.526.320,81 ευρώ και 24.400.098,08 ευρώ αντίστοιχα.»
  Αξίζει τον κόπο ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, να διαβάσει το σχετικό μέρος της Έκθεσης. Δεν γίνεται αντιληπτό για ποιο λόγο η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. καταργείται με τις διατάξεις του αρ.22, αντί να αναδιαρθωθεί ως Οργανική Μονάδα και να στελεχωθεί επαρκώς για να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.

 • 18 Απριλίου 2022, 15:57 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΕΔΟΣ

  Να διευρυνθεί η σύνθεση της Τριμελούς επιτροπής και να συμπεριληφθούν και εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων και εκπροσώπων φορέων.
  Να επιτρέπεται η αναστολή των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί είτε από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ ή από την νέα Επιτροπή, δικαίωμα το οποίο έχουν στερηθεί παρανόμως οι πάροχοι κατά τη λειτουργία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
  Λόγω της μεταβατικού σταδίου και της προφανούς καθυστέρησης σύνθεσης της νέας επιτροπής να ανασταλούν τυχόν ποινές και κυρώσεις .

 • 18 Απριλίου 2022, 13:06 | ΝΙΚΟΣ ΤΟΥΛΙΟΣ

  Μόλις το 2019 η ΥΠΕΔΥΦΚΑ απέσπασε το πρώτο βραβείο «νέων μεθόδων και τεχνολογίας» στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης της απάτης στον χώρο της υγείας, το οποίο είχε παρουσιαστεί στο Δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ. Και τώρα καταργείται η Υπηρεσία αυτή αντί να αναβαθμιστεί!! Το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει, θα ήταν είτε να ενταχθεί η ΥΠΕΔΥΦΚΑ στην ΕΑΔ (σύμφωνα με όσα αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου), είτε να αποσπαστούν άμεσα υπάλληλοι της Υπηρεσίας και κυρίως όσοι έχουν διοριστεί σε αυτήν, στην ΕΑΔ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα το μεγάλο πλήθος των ελέγχων που θα διαβιβαστούν και θα διαβιβάζονται στην ΕΑΔ προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και προκειμένου να μη χαθεί η τεχνογνωσία και η εμπειρία ετών των επιθεωρητών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

 • 18 Απριλίου 2022, 13:05 | Συντονιστικό Όργανο φορέων Π.Φ.Υ.

  Καταργείται η ΥΠΕΔΥΦΚΑ (ένα όργανο ελέγχου με ευρείες αρμοδιότητες) και απορροφάται από τη Δ/νση Ελέγχου Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ.
  Επίσης καταργείται την Επιτροπή Ενστάσεων της ΥΠΕΔΥΦΚΑ.
  Προτείνεται: Να διατηρηθεί το όργανο αυτό με αναπροσαρμογή των διαδικασιών λειτουργίας του και με συμμετοχή των φορέων υγείας (Ιατρικών Συλλόγων).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΚΕ
  Φ.Ν.ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ
  Θ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΔΙΚ
  Ι.ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΙΔΙ
  Δ. ΦΑΣΙΤΣΑΣ

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ
  Α. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

 • 18 Απριλίου 2022, 12:11 | Παλάσκας Δημήτριος

  Πιστεύουμε ότι η λύση είναι η ενδυνάμωση της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. μέσω προσλήψεων και αναδιάταξης του οργανογράμματος της, ώστε να παρέχεται αξιοπιστία τόσο στους ελέγχους όσο και στις ενστάσεις των παρόχων για τις διαφορές τους με τον Οργανισμό.

 • Το άρθρο κινείται στη λογική της κατάργησης του όποιου ελέγχου και της πλήρους υπαγωγής της όλης διαδικασίας στη διοριζόμενη από τον Υπουργό Υγείας «Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων». Η κατάργηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων του ν. 3846/2010 συνιστούν αρνητική εξέλιξη.

 • 18 Απριλίου 2022, 11:24 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΥ

  Άρθρο 22 .Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

  Η τριμελής επιτροπή ελέγχων που συστήνεται στον ΕΟΠΥΥ επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της (δηλαδή ελέγχει τον εαυτό της), χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής ένστασης από τους ιατρούς.

 • 18 Απριλίου 2022, 10:42 | KΩΝ. ΧΟΡΤΗΣ

  Το άρθρο κινείται στη λογική της κατάργησης του όποιου ελέγχου και της πλήρους υπαγωγής της όλης διαδικασίας στη διοριζόμενη από τον Υπουργό Υγείας «Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων». Η κατάργηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων του ν. 3846/2010 συνιστούν αρνητική εξέλιξη.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

 • Στην Επιτροπή Ενστάσεων ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλείται να κρίνει την ορθότητα της δικής του απόφασης, στοιχείο το οποίο υπονομεύει την οφειλόμενη ανεξαρτησία της Επιτροπής. Συνεπώς το συγκεκριμένο στέλεχος δεν πρέπει να αποτελεί μέλος της Επιτροπής. Προτείνουμε να αντικατασταθεί από εκπρόσωπο των επιστημονικών υγειονομικών φορέων.

 • 16 Απριλίου 2022, 19:14 | KΩΝ. ΧΟΡΤΗΣ

  Το άρθρο κινείται στη λογική της κατάργησης του όποιου ελέγχου και της πλήρους υπαγωγής της όλης διαδικασίας στη διοριζόμενη από τον Υπουργό Υγείας «Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων». Η κατάργηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων του ν. 3846/2010 συνιστούν αρνητική εξέλιξη.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

 • 15 Απριλίου 2022, 15:24 | ΚΩΝ-ΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

  Η ΥΠΕΔΥΦΚΑ λειτουργεί επί μια εικοσαετία σχεδόν, καλύπτοντας, παρά τη μείζονα υπο-στελέχωση της, πάγιες ανάγκες δευτεροβάθμιου ελέγχου δαπανών υγείας των πρώην ασφαλιστικών φορέων και του ΕΟΠΥΥ. Έργο της, επί του πρακτέου, η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στο χώρο της υγείας και οι επιπτώσεις της στις δαπάνες υγείας. Πώς όλος αυτός ο όγκος της δουλειάς της (εισαγγελικές, υποθέσεις απάτης και διαφθοράς, επιβολή ποινών, απόψεις στα δικαστήρια κ.λ.π.) μπορεί να διαγραφεί μονοκοντυλιά με ένα νόμο και επιπλέον πώς μπορούν να διαχειριστούν από μία μόνο Διεύθυνση; Η λειτουργία της ΥΠΕΔΥΦΚΑ δεν βασίστηκε μόνο στις αρμοδιότητες της αλλά και στο ισχυρό νομικό πλαίσιο λειτουργίας της, που δεν θα ακολουθήσει πια την όποια διάδοχη κατάσταση. Πώς μπορεί να διακριθούν οι υποθέσεις σε αυτές που μπορούν να πάνε στην ΕΑΔ και σε αυτές που παραμένουν στον ΕΟΠΥΥ αφού όλες αφορούν απάτες ή μπορούν να καταλήξουν σε συστημική απάτη στις δαπάνες υγείας; πόσοι πρέπει να απασχοληθούν διαδοχικά για να διεκπεραιωθούν αυτές οι υποθέσεις; Αν πολιτική απόφαση είναι η ΥΠΕΔΥΦΚΑ να είναι εκτός ΕΟΠΥΥ τότε μια ξεκάθαρη θέση θα ήταν να μεταφερθεί είτε στο Υπουργείο Υγείας είτε να ενταχθεί όπως οι λοιποί φορείς της παρ. 4 του άρθρ. 82 του νόμου 4622/19 στην ΕΑΔ. Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει η πολύτιμη πολύχρονη εμπειρία των υπαλλήλων της στον έλεγχο δαπανών υγείας να μη χαθεί ή απαξιωθεί αλλά αντίθετα να ενισχυθεί και με άλλο έμπειρο προσωπικό αλλά και με τεχνικά μέσα έτσι ώστε να είναι μια καλά οργανωμένη ελεγκτικά υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα άσχετα αν θα παραμείνει ως έχει ή ενταχθεί στο Υπουργείο Υγείας η στην ΕΑΔ.
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, θα πρέπει να ανασταλεί η προώθηση της παραπάνω διάταξης στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία και γνώση των παλαιών στελεχών της ΥΠΕΔΥΦΚΑ αλλά και των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ έτσι ώστε το επόμενο βήμα να γίνει πιο προσεκτικά, λογικά, δίκαια και πιο μελετημένα για να υπάρχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σε όλα τα επίπεδα και για όλους, θωρακίζοντας και βελτιώνοντας την ΥΠΕΔΥΦΚΑ και όχι διαλύοντας την και εξανεμίζοντας τα πλεονεκτήματα που υπήρχαν με τη λειτουργία της, αφού πέραν όλων των άλλων αυτονόητων δεν μπορεί πρακτικά μια απλή διεύθυνση να υποκαταστήσει μια ολόκληρη σχεδόν υπηρεσία σε όλα τα επίπεδα.

 • Θεωρούμε προς την θετική κατεύθυνση την κατάργηση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ καθώς πολλά από τα πορίσματα της υπήρξαν προβληματικά στο παρελθόν. Αντίστοιχα προβληματικός υπήρξε και ο χρόνος διεκπεραίωσης των ελέγχων. Θεωρούμε ότι η Αυτοτελής Διεύθυνση Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων θα πρέπει να επικουρείται και επιστημονικά / ιατρικά. Τέλος θεωρούμε απαράδεκτο να μετέχει της Επιτροπής Ενστάσεων ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων, δηλαδή να κρίνει επί της βασιμότητας της δικής του απόφασης! Θα πρέπει να αντικατασταθεί και προτείνουμε να αντικατασταθεί από ένα μέλος του ΔΣ εξ αυτών που προτείνουν οι επιστημονικοί φορείς (ΠΙΣ, ΠΦΣ, ΕΟΟ).

 • 14 Απριλίου 2022, 17:58 | ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ (ΕΝΙ) ΕΟΠΥΥ

  Καταργείται η ΥΠΕΔΥΦΚΑ και συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τριμελής επιτροπή ελέγχων. Η επιτροπή που επιλαμβάνεται και επί των ενστάσεων που ασκούνται κατά των πορισμάτων των ελέγχων της δεν επιτρέπει τη δυνατότητα ουσιαστικής ένστασης από τους ιατρούς και δεν επιτρέπει δικαίωμα αναστολής των ποινών. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση της αρχικής επιτροπής με την δευτεροβάθμια που θα εξετάζει τις ενστάσεις, παρουσία εκπροσώπων των ιατρών (παραγρ 5) εκ μέρους του ΠΙΣ.

 • 14 Απριλίου 2022, 13:28 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων με εκπρόσωπο των επιστημονικών φορέων

 • 13 Απριλίου 2022, 13:33 | ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

  Καταργείται η Υ.Π.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ως ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και δημιουργείται ελεγκτικός μηχανισμός υπό τον έλεγχο της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ (τριμελής επιτροπή ελέγχων), χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής ένστασης από τους ιατρούς και δίχως δικαίωμα αναστολής των ποινών, με ταυτόχρονη διανομή 4 εκατ. € ετησίως στο προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ από τις περικοπές στις αποζημιώσεις που επιβάλλονται στους ιατρούς. Τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στην ΠΦΥ.

 • 5 Απριλίου 2022, 18:52 | Παναγιώτης Γεωργακοπουλος

  Αποτελεί Τραγικό Λάθος η κατάργηση της ΥΠΕΔΥΦΚΑ
  Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της θέλει αναμόρφωση κι αυτό συζητούσαμε στον ΕΟΠΥΥ, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ…
  Η κατάργησή της όμως είναι πολιτικό λάθος.