ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 30 Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 4486/2017

 

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 (Α΄115) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την αναφορά του αριθμού του ΦΕΚ του π.δ. 266/1989, β) στο τρίτο εδάφιο, διαγράφονται οι λέξεις «Τα Περιφερειακά Ιατρεία» και «τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου συστήματος που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασσόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (Α΄213) και τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 127). Τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., να μετατρέπονται σε To.M.Y., εφόσον στελεχώνονται όπως η Ομάδα Υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 τροποποιείται ως προς την αυτοτελή οργανική υπόσταση των Κέντρων Υγείας και την υπαγωγή των θέσεων σε αυτά, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Κάθε Κέντρο Υγείας με τα υπαγόμενα σε αυτό Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.), Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) και τις Το.Μ.Υ, αποτελεί οργανική μονάδα με αυτοτελή στελέχωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίες έχουν συσταθεί για την κάλυψη των αναγκών αυτού και των αποκεντρωμένων δομών του.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.), καθορίζεται το ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.), εκδίδονται οργανισμοί για τις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που περιλαμβάνουν τις προϋποθέσεις, τον τρόπο στελέχωσής τους, τη σύσταση των οργανικών θέσεων τους ή την τροποποίηση αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, με κριτήρια ιδίως τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, τους γεωγραφικούς περιορισμούς, τις νησιωτικές αναλογίες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.). Με τις ίδιες κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορεί ειδικότερα να καθορίζονται: (α) το παρεχόμενο έργο των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές τους, (β) το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα, (γ) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, (δ) η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, καθώς και η κατάργηση, κατά κατηγορία και κλάδο, υφιστάμενων θέσεων που πλεονάζουν, (ε) η σύσταση νέων κλάδων κατά κατηγορίες, καθώς και η συγχώνευση ή κατάργηση υφισταμένων με δυνατότητα κατάργησης αντίστοιχων οργανικών θέσεων, (στ) η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας ή άλλης κατηγορίας, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων ένταξης υπηρετούντων υπαλλήλων σε νέους κλάδους της ίδιας κατηγορίας, που προκύπτουν με σύσταση ή συγχώνευση υφισταμένων, (ζ) η υπαγωγή και αποτύπωση των αποκεντρωμένων μονάδων και (η) κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των δομών αυτών.».

 • 18 Απριλίου 2022, 14:09 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Π.Ο.Ε. – Π.Φ.Υ.

  Άρθρο 30
  3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4486/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Με προεδρικό διάταγμα……………………………………………………………………………………….
  (δ) και (ε) ως εξής: η σύσταση νέων θέσεων προσωπικού καθώς και σύσταση νέων κλάδων
  (να αποσυρθούν οι όροι κατάργηση υφιστάμενων θέσεων, κατάργηση οργανικών θέσεων)
  (στ) Να αντικατασταθεί ως εξής: η μεταφορά θέσεων προσωπικού σε άλλους κλάδους, υφιστάμενους ή νέους, της ίδιας κατηγορίας ή άλλης κατηγορίας μετά από αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες της υπηρεσίας, την σύμφωνη γνώμη του επιστημονικά υπευθύνου της δομής και του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ. »

 • 18 Απριλίου 2022, 11:48 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Δεν χωρά αμφιβολία, ότι η παροχή ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης, αποτελεί την μεγαλύτερη πηγή αγωνίας για τους κατοίκους των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, καθώς ό,τι θεωρείται δεδομένο για τις υγειονομικές δομές της ηπειρωτικής χώρας, δεν ισχύει το ίδιο και για τα νησιά μας.

  Δυστυχώς, η δημόσια υγεία στο Νότιο Αιγαίο «νοσεί», λόγω των χρόνιων και σοβαρών ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό και παρά τις εντατικές προσπάθειες των τελευταίων ετών, τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που οδήγησαν στην διαχείριση και αντιμετώπιση πολλών ζητημάτων, εξακολουθούμε να έχουμε απόσταση να διανύσουμε.

  Αποψη μας, που την έχουμε διατυπώσει πολλάκις, είναι ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποτελεσματικότερου, ορθολογικότερου και ισχυρότερου συστήματος νησιωτικής πρωτοβάθμιας υγείας, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου.

  Η συνεργασία μεταξύ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην στοχευμένη ενίσχυση του συστήματος υγείας στα νησιά μας, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται και να μην νοιώθουν οι νησιώτες μας πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

  Για το λόγο αυτό ζητάμε :

  – Την απόσπαση των νησιών από την ΥΠΕ Πειραιώς & Νήσων και να αποτελέσει ο νησιωτικός χώρος μια διακριτή Υγειονομική Περιφέρεια που θα κληθεί να αντιμετωπίσει αποκλειστικά τα ζητήματα των νησιών με τις ιδιαιτερότητες τους

  – η διάρθρωση και η διοίκηση του συστήματος των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών Ιατρείων, των Τοπικών Ιατρείων, των Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων να περάσει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μαζί με το σχετικό προσωπικό και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

 • 17 Απριλίου 2022, 22:58 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΥ 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  «Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου συστήματος που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασσόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (Α΄213) και τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 127). Τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Τοπικά Ιατρεία μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., να μετατρέπονται σε To.M.Y., εφόσον στελεχώνονται όπως η Ομάδα Υγείας.».
  Στο τέλος της παρ.1, η απορία που δημιουργείται είναι για το ποιο προσωπικό θα απασχολείται; Θα πρέπει να διευκρινιστεί το ποια άτομα θα εργάζονται , όσοι εργάζονται ήδη σε ΤΟΜΥ ή εάν θα προσλαμβάνεται καινούργιο προσωπικό.

 • 6 Απριλίου 2022, 21:28 | ΦΑΝΗ

  Ο ΝΟΜΟΣ 4486/2017 ισχύει από το 2017. Όλα αυτά τα χρόνια δεν είδαμε να εκδίδονται οργανισμοί παρόλο που το ανέφερε η παρ. 4 του άρθρου 3 του 4486/2017.
  Εφόσον πάλι αλλάζει ο νόμος και κάλως γίνεται, γιατί να μην υπάρχει μια τελική ημερομηνία δέσμευσης για δημοσίευση των οργανισμών και του πλαισίου οργάνωσης της ΠΦΥ ?

 • 6 Απριλίου 2022, 16:11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  Να σταματήσουν οι προκηρύξεις για τις πρωτοβάθμιες δομές (KY, KYAT, ΠΕΔΥ, Περιφερικά ιατρεία ακόμη και για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι και τους σχολικούς νοσηλευτές) και τα κενά να καλύπτονται με πρόσκληση ενδιαφέροντος προς μετάταξη από προσωπικό νοσοκομειακών δομών με προαπαιτούμενο μεγάλη πραγματική προϋπηρεσία (πχ 25ετία), αξιοποιώντας ταυτόχρονα την κτηθείσα εμπειρία στελεχών, που θα είναι πραγματική βοήθεια στο πλευρό κατά κανόνα νεαρού ιατρικού προσωπικού ή ιατρών με ελάχιστη κλινική εμπειρία που ξεκινούν την σταδιοδρομία τους με συμβάσεις ή και υπηρεσία υπαίθρου και θα δίνει διέξοδο εξορθολογισμού της επαγγελματικής ζωής στο λοιπό προσωπικό που συχνά εμφανίζει burnout μετά τη δεύτερη δεκαετία προσφοράς σε νοσοκομειακές δομές. Για κάθε έμπειρο επαγγελματία υγείας που θα μετακινείται με μοριοδοτούμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος σε θέση που κενούται λόγω παραίτησης ή συνταξιοδότησης σε πρωτοβάθμια δομή θα υπάρχει αυτόματα αντίστοιχη προκήρυξη στο νοσοκομείο προέλευσης.