ΘΕΜΑ 15: Δημοσίευση γνωστοποιήσεων στις κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 75 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 92 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς δύνανται στις περιπτώσεις εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων κοινωνικών και άλλων ειδικών υπηρεσιών, να μην γνωστοποιούν την πρόθεση για σύναψη συμβάσεων αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 32 και 50 των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως.
Ο ν. 4013/2011 ορίζει ότι οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) , εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άποψή σας :
α) Να προβλεφθεί αντίστοιχος προληπτικός έλεγχος συνδρομής των ανωτέρω διατάξεων των Οδηγιών είτε από την ΕΑΑΔΗΣΥ, είτε από κάποιο άλλο όργανο; Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το όργανο και να αναφέρεται συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους το προτείνετε.
β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, παρακαλούμε όπως αιτιολογήσετε την απάντησή σας, προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους εξασφάλισης της προστασίας των συμφερόντων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων (πχ. διατάξεις άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν.2690/99)

—————————————————

Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα παρατίθενται οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης -ήτοι 1. Ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργατικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις 2. Ειδικό καθεστώς για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες παραρτημάτων XIV Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και XVII Οδηγίας 2014/25/ΕΕ (light-touch regime rules) – [με χρήση ελεύθερου κειμένου].