ΘΕΜΑ 8: Αθέτηση υποχρεώσεων καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών- δυσανάλογος αποκλεισμός

α) Κατά την ενσωμάτωση, θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη των οδηγιών περί παρέκκλισης από την εφαρμογή του υποχρεωτικού αποκλεισμού οικονομικού φορέα, λόγω δυσανάλογου αποκλεισμού ;
β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση, θεωρείτε ότι η ευχέρεια για την ενεργοποίηση της σχετικής παρέκκλισης (περί δυσανάλογου αποκλεισμού) θα πρέπει να δοθεί στην αναθέτουσα αρχή ή να τεθεί εξ αρχής ως κανόνας; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
γ) Θεωρείτε σκόπιμο, εφόσον ενσωματωθεί η δυνατότητα παρέκκλισης λόγω δυσανάλογου αποκλεισμού:
(i) να περιλαμβάνει το σύνολο των προμηθειών, υπηρεσιών και έργων; ή
(ii) να εξαιρούνται κάποια/κάποιες εξ αυτών; (π.χ έργα ή/και υπηρεσίες ή/και προμήθειες).
Διευκρίνηση: Ανεξαρτήτως επιλογής, απαιτείται η παράθεση σχετικής τεκμηρίωσης ως προς τη σκοπιμότητα της εν λόγω επιλογής για τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορές κατά τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων τους.