ΘΕΜΑ 14: Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 παρ. 1 και 94 παρ. 1 των οδηγιών 2014/24 και 2014/25 αντιστοίχως, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα σε οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών που εμπίπτουν αποκλειστικά στις αναφερόμενες στα άρθρο 74 και 91 των οδηγιών 2014/24 και 2014/25 αντιστοίχως (”light touch” regime), υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους κωδικούς CPV.
Το δικαίωμα συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις αποκλειστικά και μόνο για τις αναφερόμενες υπηρεσίες σε “οργανισμούς” που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 94 δημιουργεί ζήτημα αναφορικά με την δυνατότητα ή κατά το μάλλον τον τρόπο άσκησης κοινωνικής πολιτικής χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.
Σύμφωνα και με τις αιτιολογικές σκέψεις των οδηγιών , τα εργαστήρια ή οι επιχειρήσεις αυτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτυγχάνουν την ανάθεση συμβάσεων υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού. Είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα στα εργαστήρια ή τις επιχειρήσεις αυτές το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ή σε ορισμένα τμήματα δημοσίων συμβάσεων, ή να τους αναθέτουν κατ’ αποκλειστικότητα την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης.
Σε συνέχεια των ως άνω αναφερθέντων, ερωτάται :
α) Θεωρείτε ότι κατά την ενσωμάτωση, θα πρέπει να υλοποιηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για τις συγκεκριμένες υγειονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους αναφερόμενους στα σχετικά άρθρα των οδηγιών κωδικούς CPV σε συγκεκριμένους οργανισμούς (που πληρούν σωρευτικά τις απαριθμούμενες προϋποθέσεις); Παρακαλούμε όπως τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε τα κατάλληλα μέτρα εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον σχετικό εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και προτείνετε τυχόν προσθήκες/τροποποιήσεις αυτού, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.
γ) Σε περίπτωση αποφατικής απάντησης, παρακαλούμε όπως προτείνετε σχετικά μέτρα εφαρμογής στο πλαίσιο τήρησης των γενικών αρχών.
δ) Επίσης στην περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, θεωρείτε ότι θα ήταν σκόπιμη η “πρόωρη” ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη του εν λόγω καθεστώτος (ήτοι πριν τις τεθείσες προθεσμίες), εξαιτίας ενδεχομένως των υφιστάμενων δημοσιονομικών, κοινωνικών κ.ο.κ. συνθηκών; Παρακαλούμε τεκμηριώστε την απάντηση σας.