ΘΕΜΑ 4: Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ένταξη περιβαλλοντικής και κοινωνικής παραμέτρου στις διαδικασίες ανάθεσης

α) Ποια συγκεκριμένα θεωρείτε ως κατάλληλα και αντικειμενικά κριτήρια ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να ενσωματωθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι περιβαλλοντικές παράμετροι ; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
β) Ποια συγκεκριμένα θεωρείτε ως κατάλληλα και αντικειμενικά κριτήρια ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, προκειμένου να ενσωματωθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι κοινωνικές παράμετροι ; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
γ) Ποια κριτήρια ανάθεσης θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να περιληφθούν κατά την ενσωμάτωση των οδηγιών ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα μειονεκτούντων ατόμων και ατόμων με αναπηρία; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

Διευκρινήσεις: Τα προτεινόμενα κριτήρια θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της προς σύναψη σύμβασης και δεν δύνανται να παραβαίνουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ένωσης, ιδίως την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Ειδικότερα, τα προτεινόμενα κριτήρια θα πρέπει να συνοδεύονται από προτάσεις επαλήθευσης της ακρίβειας των στοιχείων που προσκομίζουν οι προσφέροντες και εφόσον κρίνετε σκόπιμο, είναι επιθυμητή η αντίστοιχη πρόταση συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο .
δ)Ποια συγκεκριμένα είδη συμβάσεων οφείλουν ή/και μπορούν να περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά κριτήρια; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
ε) Για την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κριτηρίου, θεωρείτε σκόπιμη την πρόβλεψη κριτηρίου ανάθεσης σχετικά με την μη χρήση τοξικών χημικών στην παραγωγή των αγορασθέντων προϊόντων ή η παροχή των αγοραζόμενων υπηρεσιών με τη χρήση ενεργειακώς αποδοτικών μηχανημάτων ή /και την παροχή ή τη χρήση προϊόντων δίκαιου εμπορίου; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
στ) Για την ενσωμάτωση του κοινωνικού κριτηρίου, θεωρείτε σκόπιμη την πρόβλεψη κριτηρίου ανάθεσης σχετικά με την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ή την υλοποίηση μέτρων κατάρτισης για ανέργους ή νέους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προς ανάθεση σύμβασης και την πρόσληψη περισσότερων μειονεκτούντων ατόμων ή ατόμων με αναπηρία, από εκείνα που απαιτούνται βάσεις της εθνικής νομοθεσίας; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
ζ) Προκειμένου να ελέγχεται η συμμόρφωση των σχετικών κριτηρίων με το δίκαιο της ένωσης, απαιτείται, κατά την άποψη σας, η θέσπιση υποχρεωτικού προληπτικού ελέγχου συμμόρφωσης των εν λόγω κριτηρίων από κάποιο φορέα (υφιστάμενου ή νέου); ε.α ΜΟΠΑΔΙΣ ή/και η έκδοση Κατευθυντηρίων Οδηγιών (μη δεσμευτικών) σχετικά με την επαλήθευση περιβαλλοντικών/ενεργειακών προδιαγραφών για συγκεκριμένα προϊόντα ή/και περιβαλλοντικών απαιτήσεων ή/και κοινωνικών παραμέτρων; παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].