ΘΕΜΑ 10: Επαλήθευση/έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου και υποβολή κυρώσεων.

α) Η επαλήθευση ή/και ο έλεγχος επί της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, δύναται να διενεργείται:
(i) κατά το στάδιο ανάθεσης της σύμβασης;
(ii) κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης;
(iii) και στα δύο ανωτέρω στάδια;
Διευκρινήσεις: Παρακαλείσθε να προτείνετε συνοπτικά τους φορείς (π.χ αποκλειστικά η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή/και τρίτος ανεξάρτητος φορέας υφιστάμενος ή μη) που θα καταστούν αρμόδιοι για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων/επαληθεύσεων και τις σχετικές διαδικασίες (μηχανισμούς) για τη διασφάλιση της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων ( π.χ εξέταση δείγματος συνολικά) ανά προτεινόμενο στάδιο.
β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, δυνάμενο να επιφέρει τον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβαση, θεωρείτε ότι ο εν λόγω αποκλεισμός θα πρέπει να επιφέρει ευρύτερες κυρώσεις για τον παραβαίνοντα οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανόμενης της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (π.χ εγγραφή σε black list); παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].
Διευκρίνηση:
γ) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην ανωτέρω ερώτηση (β), καλείστε να προσδιορίστε το επιθυμητό ελάχιστο και μέγιστο χρονικό διάστημα του προτεινόμενου αποκλεισμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

  • 17 Απριλίου 2015, 10:02 | Γρηγόρης Κυριακού

    Ο έλεγχος οφείλει να γίνεται και στα 2 στάδια ώστε να υπάρχει συνεχής συμμόρφωση. Αναφορικά με τις κυρώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εγγραφή σε λίστα τύπου Τειρεσία και για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της παράβασης. Αν υπάρχει υποτορπή τότε ο χρόνος μπορεί να διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται κ.ο.κ.