ΘΕΜΑ 13: Κριτήρια ανάθεσης ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 2 και 93 παρ. 2 των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα και με τις αιτιολογικές σκέψεις των οδηγιών , προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα η κοινωνική και περιβαλλοντική παράμετρος στις διαδικασίες συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν για τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν βάσει της δημόσιας σύμβασης, κριτήρια ανάθεσης ή όρους εκτέλεσης της σύμβασης τα οποία να καλύπτουν κάθε πτυχή και στάδιο του κύκλου ζωής τους. Υπό το φως της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κριτήρια και στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται επίσης κριτήρια ανάθεσης ή όροι εκτέλεσης σύμβασης που αφορούν την παροχή ή τη χρήση προϊόντων δικαίου εμπορίου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προς ανάθεση σύμβασης.
Είναι ουσιώδες τα κριτήρια ανάθεσης ή οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης που αφορούν τις κοινωνικές πτυχές της διαδικασίας παραγωγής να αναφέρονται στα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν δυνάμει της σύμβασης. Επιπλέον πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ όπως ερμηνεύθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ και δεν πρέπει να επιλέγονται ή να εφαρμόζονται κατά τρόπο που δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες, που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη Δημοσίων Συμβάσεων ή σε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις για τους βασικούς όρους εργασίας που ρυθμίζει η οδηγία 96/71/ΕΚ, όπως τα κατώτατα όρια αποδοχών, θα πρέπει να παραμένουν στα επίπεδα που ορίζουν η εθνική νομοθεσία ή οι συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας.
Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης μπορούν επίσης να αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της προαγωγής της ισότητας γυναικών και ανδρών στην εργασία, την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος ή της καλής διαβίωσης των ζώων και την επί της ουσίας συμμόρφωση προς τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας καθώς και την πρόσληψη περισσοτέρων μειονεκτούντων ατόμων από εκείνα που απαιτούνται βάσει εθνικής νομοθεσίας. Εν κατακλείδι, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιλέγουν κριτήρια ανάθεσης τα οποία να τους επιτρέπουν να αποκτήσουν έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που είναι τα πλέον κατάλληλα για τις ανάγκες τους. Σύμφωνα δε με τις αιτιολογικές σκέψεις 114 και 120 των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντιστοίχως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν ειδικά ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το οποίο δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, ερωτάται:
α) Θεωρείτε ότι κατά την ενσωμάτωση, θα πρέπει να προκριθεί αποκλειστικά η επιλογή του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών βάσει της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, όπως έχουν προαναφερθεί; Σας παρακαλούμε να τεκμηριώσετε την απάντηση σας.
β) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο προηγούμενο ερώτημα, παρακαλούμε όπως προτείνετε σχετικά εργαλεία υλοποίησης.