ΘΕΜΑ 2: Στάδιο ένταξης κοινωνικών, περιβαλλοντικών και εργατικών παραμέτρων

Η ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, ενδείκνυται να γίνει:
(i) στο στάδιο ανάθεσης, με τη μορφή κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ή κριτηρίων ανάθεσης;
(ii) στο στάδιο εκτέλεσης, ως συμβατικός όρος;
(iii) και στα δύο ανωτέρω στάδια;
Διευκρινήσεις: Ανεξαρτήτως επιλογής, παρακαλείσθε να παραθέσετε σχετική τεκμηρίωση. Χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται και από τις αιτιολογικές σκέψεις 96-99 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 101-104 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ.

  • 22 Απριλίου 2015, 13:35 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

    (iii) και στα δύο ανωτέρω στάδια;

  • 17 Απριλίου 2015, 10:27 | Γρηγόρης Κυριακού

    Και στα 2 στάδιο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα αποφυγής τους.